مقاله پژوهشی: شناسایی عوامل دخیل در پیاده‌سازی نظام مدیریت دانش در صنایع دفاعی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادیار مدیریت راهبردی دانش عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

عامل اساسی رقابت‌مندی سازمانی در اقتصاد کنونی از منابع ملموس و غیرملموس پیشین، به دانش تبدیل‌شده است. توجه به وجود دانش ذهنی و دانش عینی در پیکره سازمان، به صورت توأم لازم است. به کمک ابزارهای مناسب و نوین ازجمله فناوری اطلاعات، امکانات مناسبی در اختیار سازمان‌های دانش‌مدار قرارگرفته است تا بتوانند از طریق تسریع در چرخه دانش، خود را به سوی یک سازمان دانش‌بنیان سوق دهند. اصلی‌ترین هدف سازمان برای به‌کارگیری مدیریت دانش حفظ مزیت رقابتی و نگهداری آن در مراحل رشد و بلوغ در چرخه حیات سازمان می‌باشد. صنایع دفاعی به عنوان سازمان‌هایی دانش‌مدار از این امر مستثنی نیستند و حتی پیشروتر از سایر سازمان‌ها نیز محسوب می‌شوند. در این پژوهش ابتدا با مطالعه گسترده ادبیات موضوع و تحقیقات پیشین، مجموعه جامعی از عوامل مؤثر بر نظام مدیریت دانش در سازمان‌ها استخراج گردید. پس از غربالگری توسط خبرگان داخل و خارج از صنایع دفاعی، درنهایت تعداد 7 محور اصلی و 43 گویه مؤثر در این حوزه مشخص‌شده و روایی آن‌ها با استفاده از روش ترستون توسط خبرگان تأیید گردید. پایایی پرسشنامه با ضریب آلفای کرون باخ تأیید شد و با نمونه‌گیری از جامعه آماری، 85 پرسشنامه مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. سپس به کمک آزمون معادلات ساختاری و با نرم‌افزار PLS مهم‌ترین عوامل شامل ساختار سازمانی، رهبری، فرآیندها، کارکنان، فناوری، راهبرد و پیامدها شناسایی شدند. طبق رتبه‌بندی انجام‌شده، ساختار سازمانی صنایع دفاعی بیش‌ترین اهمیت و پیامدها کمترین اهمیت را از دیدگاه خبرگان آن صنایع در پیاده‌سازی مدیریت دانش را داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of the factors involved in the implementation of KM in defense industries

نویسنده [English]

  • F Tarhani
Assistant Professor of Strategic Knowledge Management, Malek Ashtar University of Technology
چکیده [English]

The fundamental factor of organizational competitiveness in the current economy has become knowledge of tangible and intangible resources of the past. Considering the existence of subjective knowledge and objective knowledge in the organizational structure, it is necessary together. Considering the existence of subjective knowledge and objective knowledge in the organizational structure, it is necessary together. With the help of modern tools such as information technology, there are opportunities for scholarly organizations to advance themselves to a knowledge-based organization through the acceleration of the knowledge cycle. The main goal of the organization is to apply knowledge management to maintain competitive advantage and maintain it in the stages of growth and maturity in the organization's life cycle.
Defensive industries as scholarly organizations are no exception to this and are even more prominent than other organizations. In this study, a comprehensive study of the factors affecting the knowledge management system in organizations was first extracted with extensive study of literature and previous research. After screening by internal and external experts, seven main axes and 43 effective units in this area were identified and their validity was confirmed by the experts using the Treston method. The reliability of the questionnaire was confirmed by Krone Bach's alpha coefficient and by statistical sampling, 85 questionnaires were analyzed. The most important factors including organizational structure, leadership, processes, staff, technology, strategy, and outcomes were identified through the use of structural equation analysis and PLS software. According to the rankings, the organizational structure of the defense industry has had the most importance and consequences from the perspective of the experts of those industries in the implementation of KM.

کلیدواژه‌ها [English]

  • knowledge
  • Knowledge management
  • knowledge management system
  • knowledge management implementation
  • defense industry
 فهرست منابع:
الف- منابع فارسی
-     قرآن کریم
-      اخوان، پیمان؛ خادم الحسینی، سید پیمان؛ "تبیین مدیریت دانش از دیدگاه اسلام"؛ دو فصلنامه علمی- پژوهشی مدیریت اسلامی؛ سال21، شماره 2، پاییز و زمستان 1392
-     بیانات مقام معظم رهبری درباره اهمیت و جایگاه شرکت‌های دانش‌بنیان مراکز رشد فناوری، ۱۳۹۳/۰۹/۰۸درنظرات نخبگان و خبرگان http://danavc.com/fa  ,
-     پاکزاد،مهدی؛ ناظمی، امیر؛ کاظمی، مصطفی؛(1394)؛ راهنمای شرکت‌های دانش‌بنیان: از تقاضای تأییدیه دانش‌بنیان تا دریافت تسهیلات؛ انتشارات موسسه انتشاراتی آموزش عالی دانشیار
-     رهبر، پروانه؛ (1392)؛ اثر مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی بر ابعاد مدیریت دانش(مطالعه موردی: سازمان پیام روزنامه همشهری)؛ پایان نامه کارشناسی ارشد؛ دانشگاه پیام نور ری
-     سرلک،محمدعلی(1387)،سازمان‌های عصر دانش،تهران:دانشگاه پیام نور،چاپ اول
-     صباغ، پریسا؛ (1392)؛ بررسی رابطه بین مدیریت دانش و عملکرد سازمانی در شرکت‌های دانش‌بنیان پارک علم و فناوری خراسان و مراکز رشد دانشگاه فردوسی مشهد و سازمان بسیج علمی پژوهشی خراسان؛ پایان نامه کارشناسی ارشد؛ دانشگاه آزاد واحد مشهد
-     طاهری لاری،مسعود،(1390) طراحی الگوی زیر ساختی مورد نیاز به‌منظور پیاده‌سازی مدیریت دانش در سازمان. رساله دکتری . دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
-     طالبی ، کامبیز ؛ سلیمی ترکمانی ،مهدی؛ (1390)؛ شناسایی و اولویت‌بندی عوامل اساسی موفقیت در پیاده‌سازی مدیریت دانش در کسب‌وکارهای کوچک و متوسط؛ ماه‌نامه اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی کار و جامعه؛ شماره 134 ،مردادماه1390
-     طباطبایی،سیدمحمدحسین؛(1360)، تفسیر المیزان؛ جلد 17؛ انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
-     طرهانی، فرزاد؛ (1395)؛ سازو کارهای انتقال دانش در فرآیند نوآوری سازمان‌ها؛ انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی
-     گوپتا،جاپتندر و شارما،سوشیل(1390)،خلق سازمان‌های دانش‌محور(ترجمه عباس منوریان و همکاران). چاپ اول .تهران سازمان مدیریت صنعتی(تاریخ انتشار به زبان‌اصلی 2004)
-     معصومی، وحید؛ (1394-2015)؛ تأثیر پیاده‌سازی نظام چهار مرحله‌ای مدیریت دانش بر کارایی کارکنان شعب بانک ملی شرق فارس؛ پایان نامه کارشناسی ارشد؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد فارس
-     نعمتی، محمدعلی؛1388؛ مدیریت دانش؛ چالش‌ها و فرصت‌ها؛ مجله اندیشه انقلاب اسلامی، شماره 9
 
ب – منابع انگلیسی
-   Akhavan P, Jafari, M., Fathian M. (2006). “Critical success factors of knowledge management systems: A multi-case analysis”, Eur. Bus. Rev., 18(2): 97-113.
-   Almashari, M.; Zairi, M. & Alathari, A. (2002). An empirical study of the impact of knowledge management on organizational performance. Journal of Computer Information Systems, 42 (5), 74–82.
-   ALLe,v.(1997),The knowledge  Evolution,Baliding Organizational intelligence, London: Butterworth-Heinemann
-   Chuan Wu, Liang, Shyong ong, Charng and W en HSU, Yao.(2008). Knowledge Based organization Evaluation.Scince direct,Decision support systems,45,pp.541-549
-   Chase,Roryl.(1997).THE Rnowledege-Based organization:An International survey.I ournal of
-   Davenport, T.H., De Long, D.W., Beers, M.C. (1998), “Successful Knowledge Management Projects”, Sloan Management Review, 39(2), 43-57.
-   Hasanali, F. (2002), ‘‘Critical success factors of knowledge management’’, available at: www. kmadvantage.com/ docs/ km_articles/ Critical_ Success_ Factors_of_KM..pdf
-   Holsapple, C.W., Joshi, K.D. (2000), “An investigation of factors that influence the management of knowledge in organizations”, Journal of Strategic Information Systems, 9(2/3), 235-261.
-Jafari, m., Akhavan, A. (2008)” Towards learning in SMEs: an empirical study in Iran. Development and Learning in organizations”, j. of information and knowledge management systems, 22 (1), 17-19
-   Liebowitz, J. (1999), “Key ingredients to the success of an organization’s knowledge management strategy”, Knowledge and process Management, 6,(1)
-   Migdadi, M.,( 2009). “Knowledge management enablers and outcomes in the small-and-medium sized enterprises”, Industrial Management & Data Systems, 109( 6)
-   Reshman, M., Mahmood A.(2010). “Implementation Of Knowledge Management In Small And Medium Enterprises”, Journal of Knowledge Management Practice, 11(
-   Skryme, D., Amidon, D. (1997), “The knowledge agenda”, J of Knowledge Management, 1(1), 27-37.
-   Knowledge manage ment,Vol.1 Iss,1.pp.38-49
-   Samulevicius, Jurgis(2007). Knowledge Based Approach for Lithuania: Knowledge clusters Origin Development and vision, IRMA international conferce(2007). Idea group Inc, p.1154 – 1156 .
-   Skyrm,D.J.(1999). Knowledge networking: Creating the collaborative Enterprise.Butterwoth- Heinemann.
-   Valmohammadi, C.,( 2010). “Identification and prioritization of critical success factors of knowledge management in Iranian SMEs: An experts’ view”, African Journal of Business Management , 4(6), pp. 915-924
-   Wong K.Y., Aspinwall E. (2005). “An empirical study of the important factors for knowledge-management adoption in the SME sector”, J. Knowl. Manage., 9(3): 64-82.
-   Wiig, K. M. (1993). Knowledge management foundations: Thinking about thinking: how people and organizations create, represent, and use knowledge. Arlington,TX.: Schema press.
-   Alavi, M. & Leidner, D.E. (2001). Review: knowledge management and knowledge management systems: conceptual foundations and research issues. MIS Quarterly, 25 (1), 107-36.
ب- سایت ‌ها:
 
بیانات مقام معظم رهبری درباره اهمیت و جایگاه شرکت‌های دانش‌بنیان مراکز رشد فناوری، ۱۳۹۳/۰۹/۰۸ در نظرات نخبگان و خبرگان