تببین نقش مؤلفه آموزش و پژوهش در تدوین رهنامه هوانیروز در جنگ ناهمطراز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دفاع ملی دانشگاه عالی دفاع ملی

2 دانشیار علوم دفاعی راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

مؤلفه آموزش و پژوهش به‌عنوان یک سرمایه‌گذاری سودآور در سازمان هوانیروز به ‌منظور تربیت کارکنان پروازی و فنی آن یگان به هنگام شرایط ناهمطراز از اهمیت بسیار زیادی برخوردارمی‌باشد.این تحقیق کاربردی ـ توسعه‌ای که با هدف«تعیین نقش مؤلفه آموزش وپژوهش در تدوین رهنامه هوانیروز درجنگ ناهمطراز»به طرح این پرسش می پردازد که «میزان تأثیر نقش مؤلفه آموزش و پژوهش در تدوین دکترین هوانیروز با تأکیدبر جنگ ناهمطراز چقدر است؟» روش مورد استفاده همبستگی و همخوانی است که با جمع‌آوری اطلاعات به‌صورت کتابخانه‌ای و میدانی انجام و ابزارهایی شامل فیش‌برداری و پرسشنامه گردآوری شده و برای سنجش اعتبار و روایی آن از آلفای کرونباخ 817% استفاده شده است. نتایج حاصله گویای این واقعیت است که شاخص‌های مؤلفه آموزش و پژوهش که نقش تأثیرگذاری در تدوین رهنامه هوانیروز در جنگ ناهمطراز دارند عبارتند از:قابلیت مربیان و اساتید با میانگین4.64 که در محیط آموزشی با عنوان قابلیت فضای آموزشی با میانگین4.59به همراه قابلیت برنامه‌ریزی آموزشی با میانگین 4.53موجب فراگیری بهتر دانشجویان تحت عنوان قابلیت فراگیران با میانگین 51/4 درجهت یادگیری هرچه بیشتر متون آموزشی با عنوان قابلیت محتوای آموزشی با میانگین4.49 می‌گردد. دراین راستا میزان انتقال تجارب آموزشی وعملیاتی با میانگین 4.45 در کنارقابلیت وسایل کمک‌آموزشی با میانگین 4.43نقش بسزایی را در تربیت فر گیران خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها


فهرست منابع:

-      قرآن مجید، مرکز چاپ و نشر قرآن کریم الهادی، الهی قمشه‌ای مهدی،1387نهج‌البلاغه

-      امام خامنه‌ای سید علی،مجموعه سخنرانی،سایت اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری.

-      سیاری، حبیب‌الله و همکاران (1390)، نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، نیروی دریای راهبردی، نداجا، تهران.

-      موسوی، سید رحیم(1388)، نظام جامع تربیت آموزش ن.م- دانشگاه عالی دفاع ملی – تهران

-      فرقانی،جمشید و همکاران(1387) – برنامه ریزی آموزشی- تهران-چایخانه انتشارات معاونت آموزشی نزاجا – چاپ اول.

-      توحیدی، ارسطو- فرایند جامع سازماندهی- انشارات دانشگاه عالی دفاع ملی- تهران- 1391.

-      صفوی، سیدیحیی (1387)،الزامات و شرایط برتری در جنگ‌های ناهمطراز، تهران، نشریه نگرش راهبردی، ۱۳۸۷، شماره ۸۹ و ۹۰.

-      عصاریان نژاد و آشتیانی(1387)، جنگ نا متقارن- دانشگاه عالی دفاع ملی- تهران

-      مراد پیری،‌هادی، (1389)، تعیین عوامل مؤثردر انتخاب صحنه‌های عملیات ج.ا.ا، تهران، دانشگاه دفاع ملی

-      آقامحمدی، داود، شهاب سنجرانی، حسین علی‌دوستی (1388)، آیین متجاوز، تهران، انتشارات معاونت آموزش نزاجا، چاپ اول.

-      افشردی، محمد حسین، جزوه ی درسی طرحریزی راهبرد نظامی در صحنه ی جنگ و صحنه ی عملیات، 1389

-      ستاد کل نیروهای مسلح (1387)، اصول پایه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران.

-      شکوهی، حسین (1389)، پهپاد (پرنده هدایت‌پذیر از راه دور)، تهران، انتشارات معاونت آموزش نزاجا.

-     مجموعه قوانین و مقررات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (1387)، تدوین جهانگیر منصوری، تهران، نشر دیدار، چاپ هشتم.