گفتمان مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در امور مهاجرین و اتباع خارجی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکتری علوم دفاعی راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی

2 استاد یار پایه1 ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی تهران

3 استادیار امنیت ملی دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

 مهاجرت یکی از موضوعات مبتلا به جامعه بشری بوده و و همواره فرصت ها و تهدیداتی  برای کشورهای مهاجر فرست و مهاجر پذیر ایجاد نموده است. این پدیده در طول تاریخ تداوم داشته و رهبران و نخبگان هر جامعه تعیین کننده سیاست های مهاجرتی آن جامعه و کشور می باشند،این مقاله در صدد بررسی اندیشه ها، آراء، نظرات،رهنمودها و تدابیر ولایت فقیه(حضرت امام خمینی (رحمت الله علیه)و حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی)) درامورمهاجرین می باشد.
این تحقیق از نوع کاربردی وتوسعه ای بوده و روش انجام آن آمیخته می باشد.ابزار گرد آوری داده ها در بخش اسنادی فیش برداری و در بخش میدانی پرسشنامه محقق ساخته است ، که روایی آن از طریق مشاوره با اساتید و صاحب نظران موضوع و پایایی آن بوسیله آلفای کرونباخ (90/0) تامین گردید. جامعه آماری آن تعداد 28 نفراز خبرگان که به صورت تصادفی هدفمند انتخاب شدند. جهت استخراج داده ها از روش تحلیل محتوا و تحلیل گفتمان و جهت اعتبار سنجی و وزن دهی مولفه ها و شاخص هااز نظر خبرگان استفاه شد. 
نتایج تحقیق نشان داد که الگوی مهاجرین مبتنی بر گفتمان ولایت فقیه دارای 9 بعد 14 مولفه و 46 شاخص می باشد.که پس از ارائه الگوی بدست آمده به جامعه خبرگی تحقیق جهت تایید برداشت های محقق و وزن دهی شاخص ها،4 شاخص که عبارتند از:افشای برنامه های دشمن،اعطای بورس تحصیلی داخل و خارج به جانبازان وخانواده شهداوآزادگان ، نشان دادن سختی زندگی مهاجرین در دیگر کشورها و هجرت درراه خداو گسترش اسلام تایید نشد.

کلیدواژه‌ها


فهرست منابع

الف- منابع فارسی

- قرآن کریم  

- امام خمینی، سید روح الله ،(1385) ، صحیفة حضرت امام(ره) (جلد: 19،18،12،11،10،9،6،5،4،2)، تهران: مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ و نشر عروج، چاپ چهارم.

بیانات امام خامنه ای :

-        دیداربا کارکنان گمرک جمهوری اسلامی ایران:05/07/1368

-        دیدار با دانشجویان و دانش‌آموزان، 12/8/1387

-        دیدار با مدیران صنایع و بازرگانی، 10/4/1380

-        دیدار با کارگزاران نظام، 19/4/1379

-        دیدار با نخبگان جوان، 25/6/1385

-        دیدار با اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، 13/10/1384

-        دیدار با کارگزاران نظام، 29/3/1385

-        دیدار با دانشجویان دانشگاه امیرکبیر، 22/12/1379

-        دیدارجمعی از دانشجویان برگزیده المپیادهای جهانی و داخلی 08/09/1380

-        دیدارباجمعی‏ازبرگزیدگان‏المپیادها‏‏وممتازان آزمون‌های‏ سراسری، 3/7/1381

-        دیدار اعضای‌ شورای‌ عالی‌ انقلاب‌ فرهنگی‌ با رهبر انقلاب 19/09/1379

-        بیانات در جمع اساتید ، فضلاو طلاب حوزه علمیه قم در مدرسه فیضیه 14/07/1379

-        بیانات در دیدار کارگزاران حج 16/02/1371

-        بیانات در آغاز درس خارج فقه: 02/06/1373

-        بیانات در دیداربا جمعی از مسئولان وزارت امورخارجه 25/5/1383

- اصلانی مقدم ، مجتبی ، (1384)، بررسی روند مهاجرت داخلی در جمهوری اسلامی ایران طی سه دهه اخیر و تاثیر آن بر امنیت ملی ، تهران : نشر دانشگاه عالی دفاع ملی ، رساله دکتری.  

- امیری ، امیرمحمد، (1390) ، بررسی تطبیقی سیاست های مهاجرت (به داخل) در چند نمونه از کشورهای میزبان تهران:دفترتحقیقات کاربردی پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا .

- احتشام نیا ، محمد ، (1384) ، تابعیت و امور اقامتی ، تهران : دانشگاه علوم انتظامی .

- بختیاری ، تقی  ، (1388) ، بررسی روش های کنترل اتباع خارجی ،تهران: چاپ دانشگاه علوم انتظامی .

- خلیلی ، رضا ، (1380) ، مهاجرت نخبگان در عصر اطلاعات بازاندیشی در فرصتها ، تهدیدها و راهکارها ، نشریه مطالعات راهبردی ، سال چهارم ، شماره چهار.

- دارابی ، لطف الله ،(1386) ، اتباع خارجه ، تهران : انتشارات دانشگاه علوم انتظامی .

- طاهرپور ، فیروز ، (1383) ، مطالعـه مقایسـه‌ای پایه هـایفـردی، شنـاختی و انگیـزشی پیشـداوری نسـبــت بـه مـهـاجـران افـغـان ، تهران : دانشگاه تهران .

- لطفیان ، احمد ، (1389)،  آسیب شناسی جمعیت شناختی در سیاست گذاریهای مهاجرتی ایران ، ، مشهد : نیروی انتظامی،مجموعه مقالات اولین همایش ملی مهاجرت و نظم و امنیت .

-لطفعلی پور زینب و لطفعلی پور محمدرضا ، (1389)، بررسی تحلیلی مسئله مهاجرت، دلایل و پیامدهای اقتصادی آن ، ارائه شده به اولین همایش ملی مهاجرت و نظم و امنیت .

- معاونت آموزش ناجا ، (1389)، مجموعه دروس تخصصی اطلاعات (2) ، چاپ معاونت آموزش ناجا .

- مارتین ، فیلیپ و ویگرن ٰ جوناس ،(1386)، مهاجرت بین المللی ، رویارویی با چالش ها ، ترجمه ابوالقاسم ناظمی ، تهران: دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.

- نادری ، امیر ، (1381) ، بررسی وضعیت مهاجرت جوانان ، تهران : پژوهش و تحقیق سازمان ملی جوانان ، ناشر : موسسه فرهنگی اهل قلم.