مقاله پژوهشی:تأثیرات جنگ نرم غرب بر مشروعیت سیاسی جمهوری اسلامی ایران

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکتری علوم دفاعی راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی

2 دانشیار علوم سیاسی دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق(علیه‌السلام)

چکیده

تحقیق حاضر با هدف پاسخگویی به این سؤال اساسی صورت گرفته است که جنگ نرم غرب چه تأثیری بر مشروعیت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران دارد. این تحقیق برمبنای دستاورد از نوع کاربردی، برمبنای اهداف و ماهیت، از نوع پیمایشی، توصیفی و تحلیلی و برمبنای نوع داده‌های مورد استفاده از نوع آمیخته است. پس از بررسی دیدگاه‌های نظری راجع به جنگ نرم و مشروعیت سیاسی، ابعاد و مؤلفه‌های آن شناسایی شده و به‌منظور تعیین تأثیر مؤلفه‌ها، نسبت به تنظیم پرسشنامه بین جامعه آماری اقدام گردید.. روش جمع‌آوری اطلاعات و داده‌ها به روش کتابخانه‌ای و میدانی بوده و با استفاده از ابزارهای پرسشنامه و فیش‌برداری کتابخانه‌ای، داده‌های لازم جمع‌آوری شدند. داده‌های تحقیق با استفاده از شیوه‌های آماری توصیفی و تحلیل‌های کیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند. نتیجه این تحقیق بیانگر این است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، غرب با بکارگیری مؤلفه‌های گوناگون جنگ نرم در ابعاد سیاسی، فرهنگی با عنوان‌های تضعیف اصل ولایت فقیه، بهره‌برداری تاکتیکی از حقوق بشر، وقوع انقلاب‌های رنگی در کشور، رواج نافرمانی مدنی، فرقه‌سازی دینی و تشکیل اپوزیسیون‌های فرهنگی توسط بلوک غرب و گروه‌های فشار برای تضعیف نظام و مشروعیت سیاسی آن در سطح داخلی و همچنین مجامع جهانی، برنامه‌ریزی نموده و بعضاً بحران‌هایی را برای نظام پدید آورده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Implications of Soft War for the Islamic Republic of Iran’s Political Legitimacy

نویسندگان [English]

  • A Gholamalian 1
  • S Taheri 1
  • A Eftekhari 2
1 Doctor of Strategic Defense Sciences, Higher National Defense University
2 Doctor of Strategic Defense Sciences, Higher National Defense University
چکیده [English]

The purpose of the present article is to answer this fundamental question that what are the implications of the West’s soft war for the political legitimacy of the Islamic Republic of Iran. This is an applied survey, descriptive-analytic research with mixed method of data. First the theoretical notions regarding the soft war and political legitimacy were examined and their factors determined; then the questionnaires were distributed among the statistical population in order to determine the effect that the factors may have. The statistical population of the research included 90 students of the Supreme National Defense University who were accepted in 1392-93; the population became a sample size of 32 participants using Cochran formula. The data were collected using library and field methods by questionnaires and library note-taking. The research data were analyzed using descriptive and analytic statistical methods. The findings of the research show that after the Islamic Revolution’s victory in Iran, the West made use of different factors of soft war in various political and cultural aspects including weakening the principle of Guardianship of the Islamic Jurist (vilayat e Faqih), tactical exploitation of human rights, encouraging color revolutions in Iran, propagating civil disobedience, causing religious schisms, and forming cultural oppositions and pressure groups to weaken the regime and its legitimacy both internally and internationally; in general, they have caused serious crises for the regime of the Islamic Republic of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Implications of Soft War for the Islamic Republic of Iran’s Political Legitimacy
فهرست منابع
الف- منابع فارسی:
-   نیا، حسین، مرادی گلمراد و محمدی‌فر نجات‌، (1388)، " تأثیر آگاهی سیاسی دانشجویان بر تغییر نگرش آن‌ها نسبت به مشروعیت نظام سیاسی بر اساس نظریه وبر": موردمطالعه دانشگاه اصفهان، پژوهشنامه‌ی علوم سیاسی، سال چهارم، ش چهارم.                                         
-      موسوی، سیدرضا، (1382)، "عقل و مشروعیت‏ سیاسی ازنظر ماکس وبر و هابرماس"، مجله‌ی کیهان فرهنگی، ش 132ـ 131.
-      مونکلر، هرفرید، (1384)، "جنگ‌های مدرن"، ترجمه‌ی حسن درگاهی، تهران: دانشکده فرماندهی و ستاد.
-      نای، ژوزف، (1386)، "قدرت نرم"، ترجمه‌ی محسن روحانی و مهدی ذوالفقاری، تهران: دانشگاه امام صادق (ع) و پژوهشکده‌ی مطالعات و تحقیقات بسیج.
-      نائینی، علی‌محمد، (1389)، "بررسی تطبیقی سه‌گانه تهدید سخت، نیمه سخت و نرم"، فصلنامه‌ی راهبرد دفاعی، ش 30.
-      هیوود، دیوید، (1388)، "مقدمه‌ی نظریه‌ی سیاسی"، ترجمه‌ی عبدالرحمن عالم، چاپ دوم، تهران: نشر قومس.
-      وینسنت، اندرو، (1389)، "نظریه‌های دولت"، ترجمه‌ی حسین بشیریه، تهران: نشر نی.
-      الیاسی و همکاران، (1388)، "بررسی تهدیدات نرم آمریکا علیه جمهوری اسلامی"، پروژه تحقیقاتی، تهران: معاونت فرهنگ اجتماعی بسیج.
-   الیاسی، محمدحسین (1387)، "مقدمه‌ای بر ماهیت و ابعاد تهدید نرم"، فصلنامه نگاه، سال دوم، ش 5. افتخاری، اصغر، (1385)، "شرعی‌سازی سیاست"، فصل‌نامه دانش سیاسی، سال دوم، شماره4.
-   افتخاری، اصغر، (1387)، "دو چهره قدرت نرم"، قدرت نرم و سرمایه اجتماعی،تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق (ع) و پژوهشکده مطالعات بسیج، جلد اول.
-      افتخاری، اصغر، (1389)، "جنگ نرم رویکردی فرهنگی"، تهران: دانشگاه امام صادق(ع).
-      افتخاری، اصغر، (1392)، "منابع قدرت نرم انقلاب اسلامی"، فصل‌نامه انقلاب اسلامی، سال سوم، شماره 9.
-   بیتام، دیوید و کیت نش و آلن اسکات، (1388)، "مشروعیت سیاسی، راهنمای جامعه‌شناسی سیاسی"، ترجمه‌ی قدیر نصری و محمدعلی قاسمی، تهران: پژوهشکده‌ی مطالعات راهبردی.
-      پورسعید، فرزاد (1383)، "فرآیند مشروعیت‌یابی در نظام جمهوری اسلامی"، فصلنامه مطالعات راهبردی، ش 26.
-   تقوی، محمدناصر، (1370)، "تأثیر انواع مشروعیت در مشارکت سیاسی با نگاهی به مشروعیت حکومت دینی و نظریه‌های ولایت‌فقیه"، مجله حکومت اسلامی، سال ششم، ش 2.
-      حائری، محمدحسن، (1383)، "مردم‌سالاری دینی و مسئله مشروعیت"، مجله‌ی مطالعات اسلامی، ش 63.
-      خسروی، غلامرضا، (1380)، "مشروعیت سیاسی" ، مجله بازتاب اندیشه، ش24.                                
-      ربیعی، علی، (1384)، "مطالعات امنیت ملی"، تهران: وزارت امور خارجه.
-   رجبی، فاطمه، (1388)، "مشروعیت و مقبولیت در اندیشه‌ی سیاسی امام خمینی(رحمت‌الله علیه)"، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، تهران: واحد مرکز.                                             
-      زارع، عباس، (1379)،" نقش بحران مشروعیت در پیدایش نهضت مشروطه و انقلاب اسلامی ایران"، مجله‌ی علوم سیاسی، سال سوم، ش 12.
-      ساندرس، فرانسیس، (1382)، "جنگ سرد فرهنگی"، ترجمه‌ی بنیاد فرهنگی پژوهشی غرب‌شناسی، تهران: انتشارات غرب‌شناسی.
-      سرفراز، فرشید، (1384)،" مفهوم مشروعیت و رهیافت‌های گوناگون نسبت به آن"، مجله‌ی سیاسی و اقتصادی، ش 178. 
-      عالم، عبدالرحمان، (1389)، "بنیادهای علم سیاست"، تهران: نشر نی.
-      عبداله‌خانی، علی، (1385)، "رویکردها و طرح‌های آمریکایی درباره ایران"، تهران: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر ایران.
-      العوینی،محمدعلی، (1369)، "امپریالیسم تبلیغاتی"، ترجمه محمد سپهری، تهران: سازمان تبلیغات اسلامی.
-      فوکویاما، فرانسیس، (1387)، "پایان تاریخ" ،فصل‌نامه سیاست خارجی، سال هفتم، ش74.
-      کرمی، مسعود، (1387)، "قابلیت‌های بسیج و سرمایه اجتماعی"، در مجموعه‌ی مقالات قدرت نرم، ج دوم، تهران: پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج.
-      کیاشمشکی،احمد،(1387)، "میزگردعلمی نقد و بررسی عرفان‌های کاذب"، قم: همایش­های مدرسه دارالشفاء.
-   لان‌که، استفان و اوه شیمانک، (1388)، "جامعه‌شناسی سیاسی جوامع پیچیده، راهنمای جامعه‌شناسی سیاسی"، ترجمه‌ی قدیر نصری و محمدعلی قاسمی، تهران: پژوهشکده‌ی مطالعات راهبردی.
-      ماه‌پیشانیان، مهسا، (1389)، "جنگ نرم در فضای رسانه و سایبر"، تهران: موسسه علمی فرهنگی طلوع.
-      متقی، ابراهیم، (1388)، "مدیریت جنگ نرم در فضای عدم تعادل امنیتی"، فصلنامه‌ی مطالعات بسیج، سال دوازدهم، ش 43.
ب- منابع انگلیسی:
-      Bok, Derek (1996) , "The state of Nation, Cambridge, Mass: Harbard University Press
-      Luhmann, Nickolas, (1990)," The Paradox of دستگاه Differentiation and the Evolution of Socity", New York; Columbia University press.
-       Nye, Joseph, (2004)," Soft Power, the Means to Success in World" Politics, New York Public Affairs.
-      Warterberg, (1992), "Rithinking of Power", Albany, Static University of new York.