مقاله پژوهشی: شبیه سازی سناریوهای تخلیه اضطراری جمعیت در اماکن پر ازدحام به هنگام وقوع بحران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت بحران دانشکده پدافند غیرعامل دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران

2 2. استادیار گروه مدیریت بحران دانشکده پدافند غیرعامل دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران

3 3. دانشجو دکتری گروه مدیریت بحران دانشکده پدافند غیرعامل دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران

چکیده

هدف این مقاله، شناسایی عوامل موثر بر تخلیه اضطراری، بررسی وضعیت فعلی فرودگاه، شناسایی گلوگاه‌های خطرزا و ارزیابی تاثیر گلوگاه‌ها در زمان تخلیه جمعیت می‌باشد. جامعه آماری شامل 53 نفر از متخصصان بوده و روش پژوهش ازنوع توصیفی– تحلیلی است. از نظر حل مساله ترکیبی و از نظر نوع نتایج تبیینی می‌باشد. روش نمونه‌گیری تصادفی و از فرمول کوکران استفاده و تحلیل داده‌ها بر اساس نرم افزارهای Any Logic و Anp  انجام شده است. بعد از انجام مطالعات اسنادی و کتابخانه‌ای،  مصاحبه و تکمیل پرسشنامه عوامل موثر بر تخلیه اضطراری شناسایی شده و سپس شبیه‌سازی دو مدل A وB  در نرم افزار Any Logic با توجه به شرایط فعلی و شناسایی نقاط گلوگاهی خطر پذیر در نقاط D ،C وE انجام گرفته است. با مقایسه بین دو مدل متوجه می‌شویم که زمان در مدل A با زمان تخلیه کل 52 دقیقه و زمان شبیه سازی17/3 دقیقه به نسبت مدلB   با زمان تخلیه کل62 دقیقه و زمان شبیه سازی 23/4 دقیقه کاهش بیشتری دارد و می‌توان در راهبردهای حذف موانع، حذف گیت‌های ورودی را در اولویت اول و حذف اتاقک های دفاتر هواپیمایی در راهروی مسیر تردد در ضلع شمالی ساختمان را در اولویت دوم قرار داد. در بررسی نتایج Anp دو پارامتر استفاده از دو درب اضطراری و حذف موانع از رتبه‌بندی بالایی به ترتیب با وزن‌های 287/0 و 262/0 بالاترین رتبه را اختصاص داده است. پژوهش‌های پیشین یا نگاه شرایط فعلی به مساله تخلیه وارد شده‌اند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Simulation of emergency evacuation scenarios in overcrowded places during crisis

نویسندگان [English]

 • M.A Nekooie 1
 • P jafari fesharaki 2
 • M Hamedi 3
1 Assistant Professor of Crisis Management Department, Non-Active Defense Faculty, Malik Ashtar University of Technology, Tehran
2 Assistant Professor of the Department of Crisis Management, Faculty of Non-Active Defense, Malik Ashtar University of Technology, Tehran
3 Doctoral student of the Department of Crisis Management, Faculty of Non-Active Defense, Malik Ashtar University of Technology, Tehran
چکیده [English]

The purpose of this article is to model the effective variables and scenarios of emergency evacuation during crises such as war and earthquake. The research method is descriptive-analytical in terms of problem solving and explanatory in terms of results. Random sampling method and Cochran's formula was used. Analysis has been done based on Wizard, Any Logic and Anp software. 8 scenarios with a maximum of two incompatible factors are considered for modeling in Any Logic. The critical scenario obtained from the simulation was selected and the solutions were checked in the Anp software. Previous researches have examined the problem from a one-dimensional view. To select solutions and scenarios, we have used decision-making techniques and combined them with simulation. The results of Any Logic show that the fifth scenario is more critical, and the results of Anp show that the criteria of adding doors and removing obstacles with weights of 0.287 and 0.262 have the highest rank. According to the normalized weights in the sub-criteria, in the criterion of time, the escape time in the corridors and stairs (with a weight of 0.65), in the cost, executive dimension (with a weight of 0.608), in the feasibility, the ability to drive (with weight 0.8), in environmental effects, impact on the public (with a weight of 0.705) and in traffic guarantee, traffic management (with a weight of 0.756) have been ranked highest.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Emergency evacuation
 • Multi-factor systems
 • Simulation
 • فهرست منابع:

  الف- منابع فارسی

  • ارژنگی، سولماز(1398)، به سوی تدوین چارچوب عملیاتی شبیه سازی تخلیۀ اضطراری جمعیت بازارهای تاریخی هنگام آتش سوزی، فصلنامۀ علمی پژوهشی معماری و شهرسازی؛ سال بیست و نهم، شمارۀ86 :119-101.
  • جلالی فراهانی، غلامرضا، نکویی، محمدعلی، آب پرور، احمد.(1401). تاب آوری زیرساختهای آب شرب کشوربا رویکرد پدافندغیرعامل، فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک سال 20، شماره90، مقالة ششم: 136-115.
  • خانکه، حمیدرضا، حسینی، سیدتیمور.(1396). انتخاب مدل برتر مدیریت بحران ناشی از حوادث طبیعی در کشورهای هدف بر اساس مدل تصمیم‌گیری چند معیاره، فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک سال پانزدهم، شماره 70، شماره 13: 320-301.
  • ضرغامی، اسماعیل و ریسمانیان، مهدی(1398). تأثیر متغیرهای معماری بر زمان تخلیه کلاس درس در شرایط اضطراری . مجله مطالعات محیطی هفت حصار/شماره سی ام /سال هشتم :68-59.
  • کاملی، محسن، حسینی امینی، حسن، حسینی، سید بهشید و حسینی، سیدباقر(1395).تبیین معیارهای پدافند غیر عامل در تخلیه و اسکان اضطراری شهرهای بزرگ با استفاده از روش دلفی، دو فصلنامه پژوهش­های بوم شناسی شهری، سال هفتم، شماره، 2 پیاپی14: 124- 113.
  • مردانی، سهیل، نوری، علیرضا، منافی، سمیه(1397). به کارگیری شبیه­سازی نرم­افزاری در ارزیابی تخلیه اضطراری ایستگاه مترو اولین همایش بین­المللی و چهارمین همایش بین­المللی آتش نشانی و ایمنی.

   

   

  ب – منابع انگلیسی

  • Busogi, M., Shin, D. (2017).Weighted Affordance-Based Agent Modeling and Simulation in Emergency Evacuation,’’ Saf. Sci., 96:209-227.
  • Cutter, SL. (2003). GI Science, Disasters, and Emergency Management. Transactions in GIS, 7(4):439-46.
  • Dias, C., Sarvi,, Shiwakoti , M. (2012). Turning Angle Effect on Emergency Egress. In Transportation Research Record. Journal of the Transportation Research Board, 23(12) 120-127.
  • Fang , J., Tawil, El., Aguirre, B. (2016).Leader-Follower Model for Agent Based Simulation of Social Collective Behavior During Egress,’’ Saf. Sci., 83:209-227. From a Classroom. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 387(23).
  • Fridolf, K., RonchiJuly, E. (2013). Movement Speed and Exit Choice in Smoke-Filled Rail Tunnels. Fire Safety Journal 59:8-21.
  • Georgoudas, I., Sirakoulis, C. (2015). An Anticipative Crowd Management System Preventing Clogging in Exits During Pedestrian Evacuation Processes. IEEE Systems Journal, 5(1).
  • Ha, V., Lykotrafitis, G. (2018). Agent-Based Modeling of A Multi-Room Multi-Floor Building Emergency Evacuation. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications. 15; 391(8):40-51.
  • Heliövaara, S., Korhonen, T., Hostikka, S. (2012).Counterow Model for Agent-Based Simulation of Crowd Dynamics,’’ Building Envi- ron, 48.
  • koo , Kim , Y., and Kim , B.-I.(2012). Estimating the Impact of Residents With Disabilities on the Evacuation in A High-Rise Building: A Simulation Study, Simul. Model.". Pract. Theory, 2012 , 24: 71_83.
  • Kuligowski, E. (2016). Computer Evacuation Models for Buildings, in SFPE Handbook of Fire Protection Engineering. NewYork,9:2152-2180.
  • Manley, M., Kim Y. S. (2018). Modeling Emergency Evacuation of Individuals With Disabilities (Exitus): An Agent-Based Public Decision Support System,’’ Expert Syst. Appl., vol. 39, no. 9: 8300_8311.
  • Neaupane, K., Piantanakulchai, M. (2006). Analytic Network Process Model for Landslide Hazard Zonation, Engineering. 48 (85): 281–294.
  • Pluchino, S., Tribulato, G .A., Caver-Zan, A .(2015). Agent-Based Model for Pedestrians’ Evacuation after A Blast Integrated With A Human Behavior Model,’’ In Proc. Int. Conf. Comput. Sci. 1506_1517.
  • Sharma,, Lohgaonkar, S. ( 2010).Simulation of Agent Behavior in A Goal application, in Proc. IEEE Southeast Con (SoutheastCon), Concord, NC, USA, Mar: 424_427.
  • Shuchao, C., Jialong, Q. Xiaolian, L. & Jie, Ni. (2020). Evacuation Simulation Considering the Heterogeneity of Pedestrian under Terrorist Attacks. International Journal of Disaster Risk Reduction, 79 (6): 56-69.
  • Tang, T., Chen, L. (2015). An Evacuation Model Accounting for Elementary Students’ Individual Properties. Physica A: Statistical Mechanics. And its Applications, 440.
  • Wang, F .Xu, X. Chen, M .(2021).Simulation Research on Fire Evacuation of Large Public Buildings Based on Building Information Modeling “ISSNll2096-9929 04/06. 1, 2: 122–130.
  • Xiaoxia, Y., Rui, Z.  &   Yongxing,  L .(2022). Passenger Evacuation Path Planning in Subway Station Under Multiple Fires Based on Multiobjective Robust Optimization.IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 23 (6): 96-109.
  • Zhang,, Song, W., Xu, X. (2009). Multi-Grid Modeling of Evacuation. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications 387(23):5901-5909.
  • Zhu, K. Yang, Y. Shi, Q. (2016). Study on Evacuation of Pedestrians from A Room With Multi-Obstacles Considering the Effect of Aisles. Simulation Modelling Practice and Theory, 31- 69.