مقاله پژوهشی: دیپلماسی دفاعی جمهوری اسلامی ایران- اصول و اهداف

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

دیپلماسی دفاعی، پیگیری اهداف و سیاست­های دفاعی با بهره­گیری از ابزار دیپلماسی و دستیابی به اهداف سیاست خارجی به پشتوانه قدرت دفاعی است. نظام جمهوری اسلامی ایران از رویکردهای متفاوتی نسبت به سایر قدرت­ها در صحنه­های بین­المللی برخوردار است و آنچه که این نظام را از سایرین متمایز می­کند، اصولی است که بر آن حاکم بوده و اهدافی کلانی است که آن اصول و ارزش­ها را دنبال می­کند. این پژوهش به دنبال آن است اصول و اهداف دیپلماسی دفاعی جمهوری اسلامی ایران را احصا کند. بنابراین سوال پژوهش عبارتست از اینکه اصول و اهداف دیپلماسی دفاعی جمهوری اسلامی ایران چیست؟ در این پژوهش از روش تحلیل محتوی استفاده شده و جامعه آماری آن در جمع­آوری داده­ها را کلیه اسناد و مدارک بالادستی و مرتبط به صورت تمام شمار و همچنین جامعه آماری خبرگی پژوهش برای غربال یافته­ها (مفاهیم و مقوله­ها) شامل خبرگان حوزه دیپلماسی دفاعی به تعداد 16 نفر انتخاب شده است. براساس یافته‌های این تحقیق، حفظ استقلال و تمامیت ارضی به عنوان اصل محوری و عدالت­خواهی به عنوان اصل متمایز کننده همراه با یازده اصل دیگر از جمله حمایت از مستضعفین، عزت، حکمت و مصلحت، تهدید در برابر تهدید بوده و هدف محوری نیز تبدیل دشمن به دوست همراه با هشت هدف دیگر از جمله اتحاد ملل اسلامی، تامین بازدارندگی و خوداتکایی محسوب می­گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Defense Diplomacy of the Islamic Republic of Iran Principles and Aims

نویسنده [English]

 • M Ahadi
Member of the faculty of the Higher National Defense University
چکیده [English]

Defense diplomacy is considered as pursuing defense purposes and policies by the usage of diplomacy tools and achieving the foreign policy purposes with the support of the defense power. Islamic Republic of Iran follows different approaches toward other powers within the international scenes and things which have made it outstanding are its governing principles and its broad aims which are followed by those principles and values. The purpose of this study is to count the principles and aims of defense diplomacy of the Islamic Republic of Iran. Therefore, the main question of this study is: “What are the principles and aims of the defense diplomacy of the Islamic Republic of Iran?” the method which has been used in this study based on content analysis and the statistical expert society which has been chosen for screening the achievements of this study (concepts and categories) includes 16 experts in the field of defense diplomacy. According to the achievements of this study, keeping independence and territorial integrity as the main principle and seeking-justice as the distinguishing principle along with other 11 principles such as supporting the oppressed, respect, wisdom and expediency, threat against threat are taken into consideration. The main purpose is based on changing enemy into friend with eight other aims such as unity of the Islamic nations, providing the deterrence and self-reliance.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Principles
 • Aims
 • Islamic Republic of Iran
 • Defense diplomacy
 • فهرست منابع:

  منابع دینی:

  • قرآن مجید ترجمه آیت اله مکارم شیرازی.
  • امام خمینی (ره)، صحیفه نور، تهران، انتشارات طبع و نشر.
  • امام خامنه­ای(مدظله العالی)، مجموعه بیانات، قابل‌دسترسی در khamenei.ir
  • مکارم شیرازی، ناصر (1374)، تفسیر نمونه، تهران: دارالکتب الاسلامیه.
  • مکارم شیرازی، ناصر(1383)، تفسیر نور، جلدهای 1، 2 و 8، چاپ یازدهم، تهران: مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن قابل‌دسترسی در https://wiki.ahlolbait.com

  منابع فارسی:

  • پیرمحمدی، سعید (1395)، شاخص­های قدرت نرم دیپلماسی دفاعی جمهوری اسلامی ایران، مجله سیاست دفاعی، سال بیست­وچهارم، شماره 95، تابستان 1395
  • حاتمی، امیر، احدی، محمد (1395)، دیپلماسی دفاعی نوین، تهران: انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی.
  • ریاضی، وحید و دهقان، حسین، (1398)، سیاست­گذاری دفاع ملی، تهران، انتشارات دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی.
  • زهدی، یعقوب، (1394)، سیاست دفاعی، تهران، انتشارات مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی.
  • قبادی، محسن، (1387)، قرآن و روابط بین­الملل، قم، انتشارات صبح صادق.
  • مینایی، حسین، حاجیانی، ابراهیم، دهقان، حسین، جعفر­زاده­پور، فروزنده(1396)، ارزیابی راهبرد دیپلماسی دفاعی جمهوری اسلامی ایران در وضعیت موجود، فصلنامه راهبرد، سال بیست­وششم، شماره 83، تابستان 1396.
  • یوسفوند، یعقوب، کاظمی­زند، علی­اصغر، طاهری، ابوالقاسم، ابطحی، سیدمصطفی (1398)، طراحی الگویی از کاربست قدرت نرم دیپلماسی دفاعی در اجرای سیاست­های دفاعی ج.ا.ایران، فصلنامه علمی راهبرد دفاعی، سال هفدهم، شماره 68، زمستان 1398.