مقاله پژوهشی: ارکان جهت‌ساز در طرح حفاظت از زیرساخت‌های کلیدی کلان‌شهرها

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت راهبردی پدافند غیرعامل دانشگاه عالی دفاع ملّی

2 دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملّی

چکیده

طرح راهبردی، حاصل کار طرح‌ریزی راهبردی برای مدیریت راهبردی است که در آن موضوعات و مؤلفه‌های متعددی تعریف، تبیین یا تجویز می‌گردد. بخش مهمّی از این طرح‌ریزی، تبیین یا تعیین مواردی مانند اصول، مبانی، دکترین، ارزش‌ها، سیاست‌ها و اهداف (کیفی و کمّی) است که به آنها ارکان جهت‌ساز گفته ‌می‌شود. در طرح راهبردی حفاظت از زیرساخت‌های کلیدی کلان‌شهرها نیز یکی از اهداف فرعی دستیابی به ارکان جهت‌ساز طرح در قالب اصول، ارزش‌ها، اهداف کلان و چشم‌انداز است که با توجه به اهمیت هریک از این مؤلفه‌ها در این تحقیق، صرفاً به ارائه اصول و ارزش‌های حاکم بر طرح پرداخته شده است. روش این تحقیق توصیفی- تحلیلی است و داده‌های لازم در این تحقیق با استفاده از مطالعات اسنادی و کتابخانه‌ای، پرسشنامه، مصاحبه و تعامل فکری با نخبگان در حوزه زیرساخت‌های شهری جمع‌آوری گردیده است. برای احصاء اصول از طریق بررسی و تحلیل اسناد بالادستی تحقیق در حوزه حفاظت از زیرساخت و برای احصاء ارزش‌ها نیز نسبت به بررسی و تحلیل تفسیر آیات قرآن کریم و بیانات و رهنمودهای امام خامنه‌ای‌مدظله در حوزه شهر و زیرساخت‌های شهری اقدام گردیده است که نتایج آن پس از بررسی و تجزیه و تحلیل، اعتبارسنجی و اولویت‌بندی در قالب 10 اصل و 9 ارزش ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The guiding elements for Key Infrastructure Protection of Metropolitan

نویسندگان [English]

  • A Kheyrati 1
  • khg Bolhasani 2
1 دکتری مدیریت راهبردی پدافند غیرعامل دانشگاه عالی دفاع ملّی
2 Associate Professor and faculty member of the Higher National Defense University
چکیده [English]

The strategic plan is the result of the strategic planning work for strategic management in which several topics and components are defined, explained or prescribed. An important part of this planning is to explain or determine things such as principles, foundations, doctrine, values, policies and goals (qualitative and quantitative), which are called guiding elements.
In the for Key Infrastructure Protection of Metropolitan Against Threats, one of the sub-goals is to achieve the guiding elements of the plan in the form of principles, values, objectives and vision, which due to the importance of each of these components in this research, only to present the principles and The values governing the plan have been discussed.
The method of this research is descriptive-analytical, and the necessary data in this research has been collected using documentary and library studies, questionnaires, interviews and intellectual interaction with elites in the field of urban infrastructure.
In order to calculate the principles through the review and analysis of the upstream research documents in the field of infrastructure protection, and for the calculation of the values, the analysis of the interpretation of the verses of the Holy Quran and the statements and guidelines of Imam Khamenei in the field of the city and urban infrastructures has been done, the results of which are after Review and analysis, validation and prioritization are presented in the form of 10 principles and 9 values.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Guiding Elements
  • Strategic Plan
  • Principle
  • Value
  • Key Urban Infrastructure
  • Threats
 فهرست منابع:
الف- منابع فارسی
-      پاپلی‌یزدی، محمد‌حسین و رجبی سناجردی، حسین (1382)، نظریه‌های شهر و پیرامون، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها.
-      جلالی‌فراهانی، غلامرضا (1390)، آشنایی با تهدیدات و انواع آن، تهران: دانشگاه صنعتی مالک‌اشتر.
-      جلالی‌فراهانی، غلامرضا (1398)، دکترین پدافند غیرعامل، جزوه درسی دوره دکتری مدیریت راهبردی پدافند غیرعامل، دانشگاه عالی دفاع ملی.
-      جلالی‌فراهانی، غلامرضا و علوی وفا، سعید (1398)، طراحی و تدوین ارکان جهت‌ساز پدافند غیرعامل در رسانه ملّی، فصلنامه مطالعه دفاعی استراتژیک، سال هفدهم، شماره 78، زمستان، صص 136-115.
-      حسن‌بیگی، ابراهیم (1394)، مدیریت راهبردی، تهران: سمت.
-      حسن‌بیگی، ابراهیم (1396)، مدیریت راهبردی، تهران: سمت.
-      تعریف مجموعه شهری و تبیین شاخص‌های آن(1388)، مصوب شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در تاریخ 31/01/1388، تهران، وزارت راه و شهرسازی، دبیرخانه شورایعالی شهرسازی و معماری.
-      سند راهبردی پدافند شهری کشور(1398)، سازمان پدافند غیرعامل کشور.
-      آنچه شهرداران باید از پدافند غیرعامل بدانند(1397)، تهران: انجمن علمی پدافند غیرعامل.
-      عبدالله‌خانی، علی (1386)، تهدیدات امنیت ملَّی (شناخت و روش)، تهران: انتشارات موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران.
-      علی‌احمدی، علیرضا، فتح الله، مهدی و تاج­الدینی، ایرج (1390)، نگرش جامع بر مدیریت استراتژیک، تهران: انتشارات تولید دانش، چاپ شانزدهم.
-      مطالعات گروهی دوره نهم پدافند غیرعامل (1400)، دکترین پدافند غیرعامل حوزه کالبدی کلان‌شهرها (مطالعه موردی مشهد مقدس)، تهران: دانشگاه عالی دفاع ملی، دانشکده دفاع.
-      موسوی، عبدالرحیم و بهدادفر، محمد رسول (1395)، ارکان جهت ساز اداره امور بازنشستگان نیروهای مسلح براساس گفتمان ولایت فقیه، فصلنامه مطالعه دفاعی استراتژیک، سال هفدهم، شماره 65، پاییز، صص 137-119.
-       مهدی‌زاده، جواد (1383)، تحول در مفهوم، نقش و ساختار کلان‌شهرها، فصلنامه مدیریت شهری، شماره 17، بهار، صص 31-18.
ب منابع انگلیسی
 
- Strategic Plan for the City of London (2019-2023). Retrieved from https://london.ca/government/council civic administration/master plans strategies/ strategic plan
- Monstadt, J., & Schmidt, M. (2019). Urban resilience in the making? The governance of critical infrastructures in German cities. Urban Studies, 56(11), 2353-2371.
- Rome, E., Voß, N., Connelly, A., Carter, J., & Handley, J. (2015). State of the Art Report (1) Urban Critical Infrastructure Systems.
- United Arab Emirates Ministry of Infrastructure Development (2017), Ministry of Infrastructure Development Strategic Plan 2017-2021.