مقاله پژوهشی: ارائه چارچوب نظری دستیابی به هم گرایی ظرفیت های توسعه فناوری ملی(دفاعی و غیردفاعی) در صنعت

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

2 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی پدافند غیرعامل دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

چکیده

  این پژوهش به دنبال ارائه چارچوب نظری چگونگی دستیابی به هم­گرایی ظرفیت­های توسعه فناوری دفاعی و غیر دفاعی در صنعت باهدف تحقیقات کاربردی-توسعه­ای است. طبقه­بندی روش انجام آن از نوع توصیفی- پیمایشی و ارتباط بین متغیرها، همبستگی است. جامعه آماری 65 نفر از متخصصان و کارشناسان آشنا با همگرایی صنعتی و بخش­های دفاعی و غیر دفاعی است که به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شدند .اطلاعات لازم از طریق جستجوی کتابخانه‌ای و بانک‌های اطلاعاتی، مطالعات میدانی(مصاحبه عمیق و مشاهده) و پرسشنامه گردآوری گردیده­اند. حجم نمونه­گیری با آزمون کی.ام.او و تحلیل عامل اکتشافی با نرم­افزار اس­پی­اس­اس و تحلیل عاملی با استفاده از نرم­افزار اسمارتیز انجام‌گرفته است. عدد 1.96 مربوط به سطح معنی­داری آماره تی، بیانگر معنی­دار بودن ارکان قابلیت سطح ملی(بحث نرم) با مقدار 76.672 و ارکان قابلیت سطح سازمانی(بحث نیمه سخت) با مقدار 8.619 و ارکان قابلیت سطح بنگاه(بحث سخت) با مقدار 5.944 است. نوآوری تحقیق در ارتباط دادن روش­های توسعه­ و اکتساب فناوری، چندمنظوره سازی و مباحث نرم، نشان داد که در بحث همگرایی که فراتر از انجام کار مشترک در بخش­های دفاعی- غیر دفاعی و یا بحث چندمنظوره سازی است، بیشترین اثرگذاری را ارکان قابلیت سطح ملی با مباحث نرم و پس از آن ارکان قابلیت سطح سازمانی با مباحث نیمه سخت دارند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparative study of the combat power components of the armies of eight countries in the word

نویسندگان [English]

 • M Manteghi 1
 • A Delavar 2
 • B Akbari 1
 • M Eliasi 2
 • H khazaeil 3
1 Faculty of Malik Ashtar University of Technology
2 Faculty of Allameh Tabatabai University
3 PhD student in Strategic Management of Passive Defense University and Higher Research Institute of National Defense and Strategic Research
چکیده [English]

The accurate calculation of the military power of countries to fight or not to fight has been of great interest to commanders and rulers in the past, so that they have always tried to accurately estimate the combat power in order to determine victory or defeat. to predict On the other hand, today, determining the components of combat power is a kind of beacon for the necessary activity in military industries to acquire the necessary science and technologies to excel in future battles. Accordingly, with the passage of time and the progress of science and technology, the calculation of elements or components Combat capabilities have also changed. The purpose of this research is the comparative study of the components of combat power in the armies of eight countries in the world, including Australia, England, the United States of America, China, France, Canada, South Korea, and India, using statistical methods to determine The frequency of repeatable components has been taken and the result of the research includes ten components of common combat power among the armies of eight countries in the world. These components include: combat knowledge, training, will, leadership and combat capabilities as qualitative components and information, maneuver & movement, force, firepower and stability as quantitative components of combat power to identify and introduce became.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Combat power
 • relative combat power
 • theoretical approaches to combat power
 • components of combat power
 • stability
 • فهرست منابع:

  • بندریان، رضا(1392)؛ راهبردهای اجرای طرح­های توسعه و تجاری­سازی فناوری در پژوهشگاه صنعت نفت، فصلنامه مدیریت توسعه فناوری، شماره2، پاییز
  • حسینی، سیدعلی و همکاران(1395)، عوامل حیاتی موفقیت نوآوری در محصولات و سیستم­های پیچیده(پروژه بالگرد ملی)، فصل­نامه مدیریت توسعه فناوری، دوره سوم، شماره5، تابستان
  • خلیل، طارق، (1394).مدیریت تکنولوژی: رمز موفقیت در رقابت و خلق ثروت، انتشارات دفتر پژوهش­های فرهنگی، چاپ نهم، تهران.
  • خزائیل، حمید و همکاران،(1399)، تبیین و اولویت­بندی شاخص­های همگرایی بخش­های

  دفاعی و غیر دفاعی، فصل­نامه دفاعی مطالعات استراتژیک، دانشگاه عالی دفاع ملی

  • دانایی­فرد، حسن و همکاران، (1396).ظرفیت خط­مشی گذاری عمومی: کلید توسعه‌یافتگی ملی، انتشارات صفار، تهران.
  • رئوفیان، علی،(1398)، پایان­نامه ارائه مدل مطلوب اکتساب فناوری در حوزه فناوری­های دفاعی جمهوری اسلامی ایران، تهران، دانشگاه عالی دفاع ملی
  • سوزنچی کاشانی، ابراهیم و بابایی، علی، (1395)، بررسی تطبیقی سازمان­های مدیریت پژوهش­وفناوری، تهران، چاپ اول، مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی
  • صفدری­رنجبر، مصطفی و همکاران،(1395)، قابلیت­های کلیدی برای نوآوری ­و توسعه محصولات و سامانه­های پیچیده دفاعی، فصل­نامه مدیریت توسعه فناوری، دوره سوم، شماره5، تابستان
  • طهماسبی، سیامک و همکاران،(1396)، واکاوی مفهوم قابلیت­های فناورانه، فصل­نامه علمی-ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت، سال هفتم، شماره3، پیاپی 25، پاییز
  • طهماسبی، سیامک و همکاران،(1395)، گونه­شناسی الگوهای کسب قابلیت­های فناورانه توسط شرکت­های تازه­وارد و ارائه راهبرد متناسب با هر الگو، فصل­نامه علمی-ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت، سال ششم، شماره4، پیاپی 22، زمستان
  • عزیزی، مجتبی؛ مقدم، عادله؛(1395)، ارائه الگویی برای مدیریت پروژه­های توسعه فناوری در صنعت نفت و گاز ایران، نشریه علمی-پژوهشی مدیریت نوآوری، سال پنجم، شماره1، بهار
  • فیاض مجتهدی، محمدرضا،(1390)، رساله طراحی الگوی مدیریت دستیابی به سامانه­های عمده دفاعی در سازما­ن­های صنعتی ودجا مبتنی بر عوامل اساسی موفقیت،تهران،دانشگاه عالی دفاع ملی
  • قلی زاده، حسین و همکاران، مدل­سازی تأثیر شناسایی، جذب و اکتساب فناوری برجهش تکنولوژیک، فصل­نامه مدیریت توسعه فناوری، دوره دوم، شماره2، پاییز 1393
  • نقی زاده و همکاران،(1394)، همگرایی توانمندی‌های علمی و فناورانه ی بازیگران مختلف در توسعه سیستم­های تولیدی پیچیده هوایی، فصل­نامه مدیریت توسعه ­فناوری، شماره2، پاییز
  • مارتین و همکاران(1394)، دفاع آینده: نوآوری، فناوری و صنعت، ترجمه نظری زاده و فقیه، تهران، مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی
  • مهدوی عادلی،م.، حسین زاده بحرینی، م.، و جوادی،ا. (1387). تأثیر حکمرانی خوب برجذب سرمایه­گذاری مستقیم، مجله علمی پژوهشی دانش و توسعه، 24
  • میدری، ا. (1385). مقدمه­ای بر حکمرانی خوب. فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، 22
  • Arthur, W. B. (2009). The nature of technology: What it is and how it evolves: Simon and
  • Brusoni, S., Prencipe, A., Pavitt, K. 2001. Knowledge Specialization, Organizational Coupling, and the Boundaries of the Firm: Why Do Firms Know More Than They Make?. Administrative Science Quarterly, 46(4(
  • Chiesa V, Strategy R. Organization: Managing Technical Change in Dynamic Contexts: Imperial College, London; 2001.
  • Felin, t., and N. Foss. “The endogenous origins of experience, routines, and organizational capabilities: the poverty of stimulus.” Journal of Institutional Economics, 2010.
  • Haggard, Stephan, Cheung, Tai Ming (2018), North Korea’s Approach to Defense Innovation: Foreign Absorption, Domestic Innovation, and the Nuclear and Ballistic Weapons Industrial Base, SITC Research
  • Rush, J. Bessant, M. Hobday, E. Hanrahanc and M. Medeiros, “The evolution and use of a policy and research tool: assessing the technological capabilities of firms,” Technology Analysis & Strategic Management, Vols. Vol. 26, No.3.,p.353-365,2014
  • Hobday, M., Davies, A., Prencipe, A. (2005). System integration: a core capability of modern corporation. Industrial and Corporate Change. Vol. 14, No. 6.
  • Hobday, M., 1998. Product complexity, innovation and industrial organization. Research Policy 26.
  • Lall, Sanjaya. “Technological Capabilities and Industrialization.” World Development (Institute of Economics and Statistics, Oxford) Vol. 20, No. 2 (1992): 165-186.
  • Lin, C., Tan, B., & Chang, S. (2002). The critical factors for technology ab-sorptive capacity. Industrial Management & Data Systems, 102(6), 300-308.
  • Bell and K. Pavitt, “The Development of Technological Capabilities,” in Trade, Technology, and International Competitiveness, Washington, D.C., The World Bank, 1995, pp. 69-101
  • Perani, Giulio (1997), Military technologiesand commercial applications: Public policies in NATO countries, CeSPI - Centro Studi di Politica Internazionale Rome, Italy.
  • Polidano, C. (2000). Measuring Public Sector Capacity. World Development, 28(5
  • Reppy, Judith (2000), The Place of the Defense Industry in National Systems of Innovation, Cornell University.
  • Silverberg, G., & Verspagen, B. (1994). Learning, innovation and economic growth: a long-run model of industrial dynamics. Industrial and Corporate Change, 3(1), 199-223.

  Spanos, Yiannis E., and Gregory Prastacos. “Understanding organizational capabilities: towards a conceptual framework.” Journal of Knowledge Management 8, no. 3 (2004): 31 - 43.