مقاله پژوهشی: بررسی عوامل درون‌سازمانی ناجا و تأثیر آن بر محبوبیت و مقبولیت اجتماعی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استاد تمام دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی

2 دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی نظامی، دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

در جهان‌بینی اسلامی راه خـدا از میان خلق می­گذرد؛ یعنی بدون تکریم انسان‌ها و جلب رضایت آنان، رضایت و بندگی خـدا امکان‌پذیر نیست. برای کارکنان نیروی انتظامی، تکریم ارباب‌رجوع نه به خاطر دستورالعمل و بخشنامه، بلکه یک وظیفه انسانی، حقوقی و دینی است، نه یک وظیفه اضافی در کنار سایر وظایف، بلکه باید در دل امور قرار گیرد. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی میزان تأثیر عوامل درون‌سازمانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران بر محبوبیت و مقبولیت مردم می‌باشد. تحقیق حاضر از نوع تحقیقات توصیفی- تحلیلی بوده که داده‌های مربوط به آن به‌صورت پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه گردآوری‌شده است. برای رسیدن به «تأثیر عوامل درون‌سازمانی ناجا بر محبوبیت و مقبولیت اجتماعی» با استفاده از مبانی نظری و نظرخواهی از خبرگان مرتبط با پژوهش جهت اجرای تحقیق یک نمونه پرسش‌نامه به‌صورت پیش‌آزمون با تعداد 44 شاخص بین تعدادی از اساتید و صاحب‌نظران توزیع شد. سپس بر اساس روایی و اعتبار به‌دست‌آمده از پرسشنامه اول؛ پرسشنامه دوم با 29 شاخص تهیه و تنظیم گردید و بین جامعه آماری 60 نفر توزیع که تعداد 58 پرسشنامه جمع­آوری و ملاک تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. روایی تحقیق با استفاده از شاخص روایی محتوایی موردبررسی و تأیید شد. پایایی پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ در محدوده 922/0 به دست آمد. طبق نتایج تحقیق، مهم‌ترین عوامل درون‌سازمانی مؤثر بر محبوبیت و مقبولیت اجتماعی به ترتیب عبارت‌اند از: عوامل سازمانی، فردی و مدیریتی و همچنین مهم‌ترین شاخص‌های مؤثر بر آن به ترتیب عبارت‌اند از: کیفیت و تناسب روش‌های آموزش، اتکاء بر دانش و سامانه‌های جامع امنیتی و خلاقیت و مهارت نیروها.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating internal organizational factors of Naja and its effect on popularity and social acceptability

نویسندگان [English]

 • M.H Zarifmenesh 1
 • G.R vatandoost 2
1 Professor of the National Defense University and Higher Research Institute
2 Doctoral student of military strategic management, Higher National Defense University
چکیده [English]

In the Islamic worldview, God's way passes through mankind; That is, without honoring people and getting their satisfaction, satisfaction and worship of God is not possible. For the police force employees, honoring the lord is not because of instructions and directives, but a human, legal and religious duty, not an additional duty in addition to other duties, but should be at the heart of things.
The main goal of this research is to investigate the influence of internal factors of the Islamic Republic of Iran's police force on the popularity and acceptability of the people. The current research is a descriptive-analytical type of research, the data of which is collected through a survey and using a questionnaire. In order to achieve "the effect of intra-organizational factors on the popularity and social acceptability" using theoretical foundations and seeking opinions from experts related to the research, a pre-test sample questionnaire with 44 indicators was distributed among a number of professors and experts. Then, based on the validity and reliability obtained from the first questionnaire; The second questionnaire was prepared and adjusted with 29 indicators and distributed among the statistical population of 60 people, and 58 questionnaires were collected and analyzed. The validity of the research was checked and confirmed using the content validity index. The reliability of the questionnaire was obtained using Cronbach's alpha test in the range of 0.922. According to the results of the research, the most important intra-organizational factors affecting popularity and social acceptability are respectively: organizational, individual and managerial factors and also the most important indicators affecting it are respectively: quality and appropriateness of training methods, reliance on knowledge and comprehensive security systems and Creativity and skill of the forces.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Police force
 • internal organization
 • popularity
 • acceptability
 • فهرست منابع:

  - منابع فارسی:

  • امام خامنه‌ای (مد‌ظله‌العالی)، مجموعه بیانات، نرم‌افزار حدیث ولایت، (1378).
  • باصری، احمد، حاتمی، حمیدرضا، (1392)، بررسی اقتدار پلیس بر اساس دیدگاه کارکنان نیروی انتظامی و نخبگان دانشگاهی، مجله توسعه سازمان پلیس، شماره 44، ص 67 الی 86.
  • پیشگاهی فر، زهرا، (1388)، روش تحقیق در جغرافیای سیاسی، چاپ اول، تهران: انتشارات ثارالله.
  • رحیمیان، مهدی، (1395)، بررسی تأثیر آموزه‌های قرآنی و دینی بر رعایت عدالت اداری با رویکرد خدمتگزاری و تکریم ارباب‌رجوع در فرماندهی انتظامی استان مرکزی، اراک: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک با همکاری دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان مرکزی.
  • روزبه گل‌افشانی، عبدالله، (1394)، مؤلفه‌های حفظ اقتدار در نیروی انتظامی، فصلنامه علمی-تخصصی دانش انتظامی پلیس پایتخت، سال هشتم، شماره 2، ص 129 الی 149.
  • عمید، حسن، (1381)، فرهنگ لغت عمید، بیجا، مؤسسه انتشارات امیرکبیر.
  • مهری نژاد، سید ابوالقاسم، (1390)، بررسی میزان اقتدار پلیس در بازداری شهروندان تهرانی از تحقق وسوسه‌های مجرمانه، دفتر تحقیقات کاربردی فاتب.

  - سایت‌ها:

  - امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، مجموعه بیانات، قابل‌دسترسی در:          http://www.khamenei.ir-

  - خادم‌زاده، وحید، (1395)، محبوبیت چیست؟ محبوب کیست؟                  -  http://www. tabnakkohkiluye.ir

  - دیکشنری آبادیس                                             - http://www. dictionary.abadis.ir

  - محمدی، محمد (1393)، مقبولیت، مشروعیت، قابل‌دسترسی در:      http://www.pajoohe.ir-