مقاله پژوهشی: مؤلفه و شاخص‌های اقتصادی مؤثر بر روابط دفاعی جمهوری اسلامی ایران و کشورهای آسیای مرکزی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی و استادیار داعا

2 استادیار علوم دفاعی راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی

3 دانشجوی رشته مدیریت راهبردی نظامی دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

آسیای مرکزی یکی از مناطق ژئوپلیتیک پیرامونی جمهوری اسلامی ایران را تشکیل می‌دهد. شکل‌گیری این منطقه ژئوپلیتیک در شمال شرقی ایران عدم ثبات منطقه‌ای در مسائل سیاسی و اقتصادی و ..در حوزه آسیای مرکزی و خاورمیانه و تغییرات سریع شرایط سیاسی،اقتصادی و ... پیشران‌ها و چالش‌های متعددی را پیش روی دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی ایران قرار داده است.گسترش روابط اقتصادی باعث تحکیم امنیت منطقه خواهد گردید و افزایش نفوذ قدرت‌های منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای باعث ایجاد ناامنی در شمال شرق ج.ا.ایران می‌گردد. هدف از این تحقیق دستیابی به مؤلفه و شاخص‌های اقتصادی مؤثر بر روابط دفاعی جمهوری اسلامی با کشورهای آسیای مرکزی و تعیین میزان تأثیر آن‌ها بر روی یکدیگر می‌باشد.
در این تحقیق نوع تحقیق«کاربردی-توسعه ای»و روش تحقیق «توصیفی-تحلیلی»و سؤال اصلی تحقیق «مؤلفه و شاخص‌های اقتصادی مؤثر بر روابط دفاعی ج.ا.ایران و کشورهای آسیای مرکزی کدام است؟»می‌باشد.
مدل مفهومی تحقیق برگرفته ازنظر اساتید این حوزه با پرسشنامه طیف لیکرت خودساخته به آزمون جامعه خبرگی گذاشته شد و با ضرایب آلفای کرونباخ 920/.  در مؤلفه همگرایی اقتصادی و با ضریب  721/.در مؤلفه واگرایی اقتصادی ،پایایی آن تائید گردید.که شامل دو مؤلفه و 10 شاخص در مؤلفه همگرایی اقتصادی و 9 شاخص در مؤلفه واگرایی اقتصادی تائید گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Economic components and indicators affecting the defense relations between Iran and Central Asian countries

نویسندگان [English]

 • Ali Asghar Beik Bilandi 1
 • M.R ShamsDaulatabadi 2
 • A.R Qureshi 3
1 Faculty member and Assistant Professor of Dafous Aja
2 Assistant Professor of Strategic Defense Sciences at the Higher National Defense University
3 Student of Strategic Military Management at National Defense University
چکیده [English]

Central Asia is one of the geopolitical regions surrounding the Islamic Republic of Iran. The formation of this geopolitical region in northeastern Iran, the lack of regional stability in political and economic issues, etc. in the area of Central Asia and the Middle East, and the rapid changes in political, economic conditions, etc., have put many drivers and challenges in front of Iran's diplomatic and foreign policy apparatus. have given. The expansion of economic relations will strengthen the security of the region, and the increase in the influence of regional and extra-regional powers will cause insecurity in the northeast of Iran. The purpose of this research is to obtain the components and economic indicators effective on the defense relations of the Islamic Republic with the countries of Central Asia and to determine the extent of their influence on each other. In this research, the type of research is "applied-developmental" and the research method is "descriptive-analytical" and the main question of the research is "What are the components and economic indicators affecting the defense relations between Iran and Central Asian countries?" The conceptual model of the research taken from the opinion of the professors of this field was tested by the expert community with a self-made Likert scale questionnaire and the Cronbach's alpha coefficient was 0/920. Its reliability was confirmed in the economic convergence component and with a coefficient of 0/721 in the economic divergence component, which includes two components and 10 indicators in the economic convergence component and 9 indicators in the economic divergence component.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Defense relations
 • economic relations
 • Islamic Republic of Iran
 • Central Asia
 • فهرست منابع :

  الف- منابع فارسی

  - ثمودی پیله رود، علیرضا (1395)، قدرت هنجاری اتحادیه اروپا در آسیای مرکزی؛ ابزارها و چالش­ها، دانشگاه مفید، قم، ایران، فصلنامه آسیای مرکزی و قفقاز: شماره 97

  - جمالی، حسین (1385)، تاریخ و اصول روابط بین‌المللی، قم، پژوهشکده تحقیقات اسلامی، چاپ پنجم، قم.

  - حجتی، امید رضا(1395)،سیاست خارجی ایران در آسیای مرکزی، دکترای روابط بین‌الملل دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات تهران، سیاست دوره3 شماره 9

  - سیف زاده،حسین(1396)،کتاب نظریه‌پردازی در روابط بین‌الملل

  - شجاع، مرتضی و همکاران (1392)، سیاست روسیه در دریای خزر در دوره اوراسیاگرایان» تهران مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی

  - شمس دولت‌آبادی،سید محمود رضا(1385)،علایق ژئوپلیتیک و استراتژی ملی ایران نسبت به آسیای مرکزی،دانشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

  - عبدالله خانی، علی؛ مجله: مطالعات راهبردی، تابستان 1386 – شماره16،صفحه232-266

  - علویان،مرتضی؛مجله :علوم سیاسی،دانشگاه باقرالعلوم(ع)شماره 46، 1388

  - فرجی راد، ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ (1392)، اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎى ﺳﻴﺎﺳﻰ، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻰ، واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﻬﺮان، ﺑﺮرﺳﻰ ﻋﻠﻞ ﻋﺪم شکل‌گیری ﻳﻚ ﻫﻤﮕﺮاﻳﻰ ﭘﻮﻳﺎ و ﭘﺎﻳﺎ در آﺳﻴﺎى ﻣﺮﻛﺰى

  - قادری حاجت، (1391)، اهداف ژئوپلیتیکی قدرت­های منطقه  و فرا منطقه‌ای  در آسیای مرکزی ، مجله: شماره 26

  - کولایی، الهه (1394)، اهداف آمریکا در آسیای مرکزی، نشریه نگرشی بر تحولات سیاسی، شماره 42، ص 37

  - وحیدی، احمد(1390)، مصاحبه با روزنامه ایران، شماره 4874.

  ب- منابع انگلیسی:

  • Shea, Timothy, (2015), Transforming Military Diplomacy, Joint Forces Quarterly, Issue Thirty-Eight.