امنیت در نظام سیاسی انقلاب اسلامی (مروری بر فلسفه سیاسی امنیت در مکتب امنیتی تهران)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادیار مدیریت راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

در انقلاب اسلامی سیاست عین دیانت و مبتنی بر توحید و ولایت است. در فلسفه سیاسی انقلاب اسلامی هرچند پیشرفت مادی مطلوب است اما به‌عنوان وسیله، اما هدف رشد و تعالی انسان و جامعه است. در این عرصه امنیت فردی و اجتماعی منبعث از ایمان است، در حقیقت برای رسیدن به «امنیت» باید اسلام را حفظ کرد؛ بنابراین اگر انسان‌ها و جامعه اسلامی، ایمان اسلامی را با عدالت حفظ نماید از آرامش و امنیت برخوردار است. به عبارتی آنچه امنیت را تأمین می‌کند صرفاً مادی نیست بلکه بایستی به نیازهای معنوی فردی و اجتماعی توجه نمود، این نگاه در اساس متفاوت از دیدگاه اومانیسم است که در ایجاد امنیت مبنا، تأمین نیازهای مادی انسان و اجتماع در جهت اعمال حاکمیت و کسب قدرت می‌باشد. هر یک از این دو رویکردها فلسفه سیاسی امنیتی متفاوتی دارند. در فلسفه سیاسی مکتب امنیتی تهران، امنیت واقعی که منطبق با فطرت انسانی است در دستگاه ولایت که منشأ آن توحید است، فراهم می‌گردد. در این تحقیق نحوه جمع‌آوری داده‌ها از روش مطالعه کتابخانه‌ای بوده و ادبیات تحقیق و مباحث نظری آن بر این اساس جمع‌آوری‌شده و با استفاده از روش تحلیل تفسیری و اسنادی از دیدگاه صاحب‌نظران حوزه فلسفه سیاسی امنیتی و سایر داده‌های کیفی با مراجعه به آیات قرآن، تفاسیر، احادیث و فرمایشات حضرت امام خمینی(رحمت ا... علیه) و امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی) و با استفاده و تحلیل محتوای کیفی مطالب مورد تجربه و تحلیل قرارگرفته و نتیجه‌گیری شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Security in the political system of the Islamic Revolution (A Review of the Political Philosophy of Security in the Tehran School of Security)

نویسنده [English]

 • M Eizdai
Assistant Professor in Strategic Defense, Supreme National Defense University
چکیده [English]

In the Islamic Revolution, politics is the same as religion and is based on monotheism and leadership. In the political philosophy of the Islamic Revolution, although mundane progress is desirable, the goal is the growth and excellence of humanity and society. In this area, individual and social security is derived from faith; in fact, in order to achieve "security", Islam must be preserved; Therefore, if human beings and the Islamic society maintain the Islamic faith with justice, it will enjoy peace and security. In other words, what provides security is not only terrene but also individual and social spiritual needs. This view is fundamentally different from the view of humanism, which is based on creating material needs of human beings and society in order to do sovereignty and gain power. Each of these two approaches has a different political-security philosophy. In the political philosophy of the Tehran Security School, real security, which is in accordance with human nature, is provided in the leadership system, the source of which is monotheism. In present study the collection data were based on library research and uses the document analyses method from the perspective of experts in the field of security political philosophy and other qualitative data by referring to the verses of the Qur'an, commentaries, hadiths and orders of Imam Khomeini (may God have mercy on him) and Imam Khamenei (may God keep him alive) and using Qualitative content analysis of the content has been analyzed and concluded.

کلیدواژه‌ها [English]

 • “Political system of Islamic society”
 • “political philosophy of security”
 • “leadership system”
 • “Tehran security school”
 • فهرست منابع

  - "قرآن مجید"، ترجمه عبدالمحمد آیتی، تهران، انتشارات سروش

  - "نهج‌البلاغه"، ترجمه سیدجعفر شهیدی، انتشارات علمی و فرهنگی تهران، 1378

  - "نهج‌البلاغه"، انتشارات هجرت قم، سال نشر 1414 هجری قمری

  - "نهج­الفصاحه"، کلمات قصار پیامبر اکرم(صلی ا... علیه و آله و سلم)، پدیدآورنده ابوالقاسم پانیره، نشر قم، انصاریان 1383

  - امام خمینی(رحمت ا... علیه)، روح‌ا... (1385)، "صحیفه نور"، جلد 4 ، 6 ، 8 ، 12 ، 19 ، 20 و 21، تهران، مؤسسه نشر آثار امام خمینی(رحمت ا... علیه)

  - امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی)، سیدعلی (1394)، "حدیث ولایت"، مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی، دفتر حفظ و نشر امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی)

  - امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی)، سیدعلی (1392)، "طرح کلی اندیشه اسلامی"

  الف- منابع فارسی و عربی:

  - الحرائی، ابن شعبه، ابومحد (1363)، "تحف العقول"، قم، موسسه النشرالاسلامی

  - افتخاری، اصغر (1381)، "مراحل بنیادین اندیشه در مطالعات امنیت ملی (مجموعه مقالات)"، تهران، انتشارات، پژوهشکده مطالعات راهبردی

  - تریف، تری و دیگران (1383)، "مطالعات امنیتی نوین"، ترجمه علیرضا طیب و وحید بزرگی، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی

  - خسروی، علیرضا (1391)، "مکتب امام خمینی(رحمت ا... علیه)"، تهران، مؤسسه فرهنگی و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر

  - دلاور، علی (1381)، "روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی"، تهران، نشر ویرایش

  - دربلی، علی ابن عیسی (1381)، "کشف الغمه"، تهران، مکتب بنی‌هاشمی

  - "شرح غررالحکم"، جلد 4، تألیف عبدالواحد بن محمد تمیمی آمدی، شارح آقا جمال خوانساری، محمد بن حسین، انتشارات دانشگاه تهران، (1384)

  - طباطبایی، سیدحسین، "تفسیر المیزان"، جلد 5، 8، 11، 15و 20،  (1363)، ترجمه ناصر مکارم شیرازی و سیدمحمدباقر موسوی همدانی قم، بنیاد فکر علامه طباطبایی(رحمت ا... علیه) با همکاری مرکز نشر فرهنگی رجا

  - "عیون اخبار الرضا (علیه­السلام)"، جلد 9، شیخ صدوق، (1373)، تهران نشر صدوق

  - طبرسی، "مجمع‌البیان"

  - کانت، ایمانوئل (1380)، "صلح پایدار"، ترجمه محمد صبوری، تهران، به باوران

  - کلینی، "اصول کافی"، جلد 1، (1365)، تهران، ناشر دارالکتب الاسلامیه

  - لک زایی (1389)، "امام خمینی(رحمت ا... علیه) و امنیت"، فصلنامه مطالعات راهبردی علمی – پژوهشی، پاییز، شماره 3

  - مجلسی، علامه، "بحارالانوار"، جلد 24 و 49، دارالکتب الاسلامیه، (1315 هجری قمری)

  - مطهری، مرتضی (1339)، "داستان راستان"، انتشارات صدرا

  - مطهری، مرتضی (1374)، "جامعه و تاریخ"، انتشارات صدرا

  - مطهری، مرتضی (1388)، "مجموعه آثار استاد شهید مطهری (اصول فلسفه و روش رئالیسم)"، جلد 6، تهران، انتشارات صدرا

  - هابز، توماس (1380)، "لویاتان"، ترجمه حسین بشیریه، تهران، نشر نی

  ب- منابع انگلیسی:

  • Busan, Barry, Waverley Security (1998): A new Framework For analysis Boulder, co. Line Reiner.
  • Cochrane, R; Nye, j (1977) Power Interdependence. Boston: little, Brown.
  • Doyle, M. v (1986), Liberalism and word Politics, American political science Review, 80.
  • Eschweiler, Randall L, David press (1997). A tale of two Realism. Expanding the Institution debate Morton international studies review 41, no 1.
  • Nicholson, Michael (1998). “The Eighty years Crisis: International Relation 1919 – 1999.Doyle, M. (1986). Liberalism and word politics. American political science review, 80.
  • Morgenthau, hones j. (1985). Politics Among Nation: the Struggle for power and peace, New York. Mc Grow Hill.
  • Mc Sweeney, bill (1999) security studies today. Combridge.
  • Morgan, Patrick. (2009) Liberalism, in A Collins led. Contemporary security, stadies. Oxford.
  • Mortimer, David (2009) Critical security studies. A Schismatic History. Oxford.
  • Wendell, A. (1999, spring), Anarchy is what state make of It: the sacial conustruction of power politices 49. No2.
  • Waltz, K. (1964). Man, state. And war. New York: Columbia University.