ارائه مدل آگاهی وضعیتی در شبکه فرماندهی و کنترل پدافند هوایی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی مدیریت راهبردی پدافند غیرعامل دانشگاه عالی دفاع ملّی

2 مدرس دانشگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء(صلی ا... علیه و آله و سلم)

چکیده

آگاهی وضعیتی به‌عنوان یک قابلیت فردی و جمعی نقش بسزایی در ادراک محیط عملیاتی و فهم معنای اطلاعات دریافتی و پیش­بینی آینده نزدیک جهت تصمیم­گیری فرماندهان و کارکنان شبکه فرماندهی و کنترل درصحنه نبرد دارد؛ بنابراین هدف از انجام پژوهش حاضر ارائه مدل آگاهی وضعیتی در شبکه فرماندهی و کنترل پدافند هوایی می‌باشد. بدین منظور در ابتدا با استفاده از مبانی نظری و مصاحبه نیمه عمیق، ابعاد مدل در شش بخش شامل عوامل فردی، عوامل سازمانی، عوامل محیطی و فرایندهای آگاهی وضعیتی، تصمیم­گیری و عملکرد و نیز 38 مؤلفه احصاء گردید. اعتبار ابعاد و مؤلفه‌ها به‌صورت کیفی و کمی مورد تأیید قرار گرفت و شاخص‌های برازش با مقادیر NFI=0.941،GFI=0.953, TLI=0.934,CFI =0.879, RMR=0.073, RMSEA=0.068, Chi square=2.541 که نشان از حمایت داده­های تجربی از مدل ارائه‌شده است. خبرگان 8 نفر و جامعه آماری شامل متخصصین حوزه فرماندهی و کنترل دریکی از یگان‌های آجا و حجم نمونه نیز به تعداد 190 نفر به‌صورت تصادفی و طبقه­ای انتخاب شدند. این پژوهش با رویکرد آمیخته ازنظر قلمرو در حوزه عوامل انسانی و رفتاری، ازنظر جهت­گیری توسعه­ای، ازنظر رویکرد قیاسی- استقرایی، هدف اصلی اکتشاف، تبیین و پیش‌بینی، شیوه گردآوری اطلاعات مشاهده و مصاحبه می­باشد. نتایج پژوهش نشان داد آگاهی وضعیتی یک فرایند پیچیده بوده و از عوامل مختلفی مانند فردی، سازمانی و محیطی تأثیر پذیرفته و طی فرایندهای ادراک، فهمیدن و پیش­بینی، نحوه عملکرد فرد در محیط­های پویا و پیچیده را شامل می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Providing a situational awareness model in the command system and air defense control

نویسندگان [English]

 • I Bakhtiyari 1
 • A Askari 2
1 Non-Profit Defense Strategic Management Student, National Defense University (responsible author)
2 Instructor in Khatam Al-Anbia Air Defense Academy
چکیده [English]

Situational awareness as an individual and collective ability plays an important role in understanding the operational environment and understanding the meaning of information received and predicting the near future for decision-making commanders and staff of the command and control network on the battlefield; Therefore, the purpose of present study is to provide a situational awareness model in the air defense command and control network. For this purpose, using theoretical foundations and semi-structured interviews, the dimensions of the model in six sections including individual factors, organizational factors, environmental factors and processes of situational awareness, decision making and performance as well as 38 components were determined. The validity of dimensions and components was confirmed qualitatively and quantitatively and the fit indices with values of NFI = 0.941, GFI = 0.953, TLI = 0.934, CFI = 0.879, RMR = 0.073, RMSEA = 0.068, Chi square = 2.541 which indicate data support an experimental model is presented. Eight experts and a statistical population including experts in the field of command and control in one of the AJA units and a sample size of 190 people were selected randomly and stratified. This research is a mixed approach in terms of territory in the field of human and behavioral factors, in terms of development orientation, in terms of deductive-inductive approach, the main purpose of exploration, understanding and prediction is the method of collecting observation and interview information. The results showed that situational awareness is a complex process and is influenced by various factors such as individual, organizational and environmental and during the processes of perception, understanding and prediction, including how a person performs in dynamic and complex environments.

کلیدواژه‌ها [English]

 • “Situational awareness”
 • “command and control”
 • “decision process”
 • “performance”
 • فهرست منابع

  الف- منابع فارسی:

  - بوریل، گیبسون و مورگان، گارت (1390)، "نظریه­های کلان جامعه­شناختی و تجزیه تحلیل سازمان"، ترجمه محمدتقی نوروزی، سمت، تهران

  - جبار رشیدی، علی؛ داداش­تبار، کوروش و بایرامزاده، مهدیه (1393)، "چارچوبی برای مدل‌سازی آگاهی وضعیتی سایبری مبتنی بر ادغام اطلاعات"، هشتمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل

  - دانایی فرد، حسن؛ الوانی، سیدمهدی و آذر، عادل (1392)، "روش‌شناسی پژوهش کمی در مدیریت: رویکرد جامع"، انتشارات صفار، تهران

  - دانایی فرد، حسن؛ الوانی، سیدمهدی و آذر، عادل (1391)، "روش‌شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکرد جامع"، انتشارات صفار، تهران

  - فرجپور، عباس (1398)، " تأثیر پیشرفت فناوری اطلاعات بر سازمان‌های شبکه‌ای (شبکه فرماندهی و کنترل پدافند هوایی)"، فصلنامه علمی - پژوهشی فرماندهی و کنترل؛ شماره 3

  - قلی­پور، آرین (1392)، "مدیریت رفتارسازمانی (رفتار فردی)"، سمت، تهران

  - مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی (1389)، "آینده فرماندهی و کنترل، طرح‌ریزی تلاش‌های پیچیده"، ترجمه مسعود اسفندیاری

  ب- منابع انگلیسی:

  • Ecker, U. K., Lewandowsky, S., & Oberauer, K. (2014). Removal of information from working memory: A specific updating process. Journal of Memory and Language, 74, 77-90.
  • Endsley, M.R., & Garland, D.J. (2000). Situation awareness: Analysis and measurement.
  • Mahwah, NJ: Lawrence Earlbaum Associates. awareness and simulator sickness in a virtual reality Pac-Man Game”, Proceedings of the 2016 Annual Symposium on Computer-Human Interaction in Play Companion Extended Abstracts,ACM, pp. 39-45.
  • Bolstad, C.A., Endsley, M.R., Costello, A.M. and Howell, C.D. (2010), “Evaluation of computer-based situation awareness training for general aviation pilots”, The International Journal of Aviation
  • Burke, J.L. and Murphy, R.R. (2004), Situation Awareness and Task Performance in Robot-Assisted Technical Search: Bujold Goes to Bridgeport, available at: citeseer.ist.psu.edu/burke04situation
  • David M. Gaba1 and Steven K. Howard, Palo Alto,, and Stephen D. Small, Situation Awareness in Anesthesiology, Human Factors, 1995,37(1),20-31
  • David M. Gaba1 and Steven K. Howard, Situation Awareness in Anesthesiology, Human Factors, 1995,37(1),20-31
  • Dekker, S., Hummerdal, D. H., & Smith, K. (2010). Situation awareness: Some remaining questions. Theoretical Issues in Ergonomics Science, 11(1), 131-135.
  • Ecker, U. K., & Lewandowsky, S. (2012). Computational constraints in cognitive theories of forgetting. Frontiers in Psychology, 3(400), 1-5.
  • Ecker, U. K., Lewandowsky, S., & Oberauer, K. (2014). Removal of information from working memory: A specific updating process. Journal of Memory and Language, 74, 77-90.
  • Endsley MR. Designing for situation awareness: An approach to user centered design. United States of America: CRC press; 2016.
  • Endsley MR. Situation awareness misconceptions and misunderstandings. J Cogn Engin Decis Mak. 2015; 9(1): 4-32. DOI: 10.1177/1555343415572631
  • Endsley, M. R. (1995). Toward a theory of situation awareness in dynamic systems. Human Factors, 37 (1), 32_64.
  • Endsley, M. R. (1996). Situation awareness measurement in test and evaluation. In T. G. O'Brien & S. G. Charlton (Eds.), Handbook of human factors testing & evaluation (pp. 159-180).
  • Endsley, M. R. (2015). Situation awareness misconceptions and misunderstandings. Journal of Cognitive Engineering and Decision Making, 9(1), 4_32.
  • Endsley, M. R., & Jones, D. G. (2012). Designing for situation awareness: An approach to human-centered design (2nd Ed). London: Taylor & Francis
  • Francis T. Durso and Arathi Sethumadhavan, Texas Tech University, Lubbock, Texas, Situation Awareness: Understanding Dynamic Environments, Human Factors, Vol. 50, No. 3, June 2008, pp. 442–448. DOI 10.1518/001872008X288448.
  • Gutzwiller, R., & Clegg, B. (2012). The role of working memory in levels of situation awareness. Journal of Cognitive Engineering and Decision Making, 7(2), 141-154.
  • Hogan, J.and Holland, B.2003.using theory to evaluate personality and job performance relations, journal of applied phycology, 88:100-12.
  • Hogg, D.N., Torralba, B. and Volden, F.S. (1993), a Situation Awareness Methodology for the Evaluation of Process Control Systems: Studies of Feasibility and the Implication of Use, OECD Halden Reactor Project, Storefjell.
  • Jennifer M. Riley, Robin R. Murphy, Mica R. Endsley, "25.Situation Awareness in the Control of Unmanned Ground Vehicles" In Human Factors of Remotely Operated Vehicles. Published online: 10 Mar 2015; 359-371.
  • Jones DG, Endsley MR. Use of real-time probes for measuring situation awareness. Int J Aviat Psychology. 2004; 14(4):343-67. DOI: 10.1207/s15327108ijap1404_2
  • Kaber, David B., Endsley, Mica R., The effects of level of automation and adaptive automation on human performance, situation awareness and workload in a dynamic control task, Theor. Issues in Ergon. Sci., 2003, 1–40.
  • Kessler, Y., & Oberauer, K. (2014). Working memory updating latency reflects the cost of switching between maintenance and updating modes of operation. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 40(3), 738-754.
  • Key CEJ, Morris AP, Mansfield NJ. Situation awareness: its proficiency amongst older and younger drivers, and its usefulness for perceiving hazards. Transp Res Part F Traffic Psychol Behav. 2016; 40:156-68. DOI: 10.1016/j.trf.2016.04.011
  • Kushal Anjaria, Arun Mishra, (2018) "Relating Wiener’s cybernetics aspects and a situation awareness model implementation for information security risk management", Kybernetes, Vol. 47 Issue: 1, pp.58-79, https://doi.org/10.1108/K-06-2017-0226 Permanent link to this document. https://doi.org/10.1108/K-06-2017-0226
  • Lehtonen, E., Sahlberg, H., Rovamo, E. and Summala, H. (2016), “Learning game for training child bicyclists’ situation awareness”, Accident Analysis& Prevention, Vol. 105, pp. 72-83.
  • Li, N., Yang, Z., Ghahramani, A., Becerik-Gerber, B. and Soibelman, L. (2014), “Situational awareness for supporting building fire emergency response: information needs, information sources, and implementation requirements”, Fire Safety Journal, Vol. 63, pp. 17-28.
  • Matthews, M.D. and Beal, S.A. (2002), Assessing Situation Awareness in Field Training Exercises,Military Academy West Point NY Office of Military Psychology and Leadership
  • Mohammed, S., Hamilton, K., Sánchez-Manzanares, M. and Rico, R. (2017), “Team mental models and situation awareness”, The Wiley-Blackwell Handbook of the Psychology of Team Working andCollaborative Processes, Wiley-Blackwell, p. 369.
  • Oberauer, K., & Hein, L. (2012). Attention to information in working memory. Current Directions in Psychological Science, 21, 164-169.
  • Öztekin, I., & McElree, B. (2010). Relationship between measures of working memory capacity and the time course of short-term memory retrieval and interference resolution. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition,36, 383-397
  • Parasuraman, R., Sheridan, T.B., & Wickens, C.D. (2008). Situation awareness, mental workload, and trust in automation: viable, empirically supported cognitive engineering constructs. Journal of Cognitive Engineering and Decision Making, 2(2), 140–160.
  • Parush,Avi,, Hunter, Aren, Catherine Campbe, Lisa Calder,, Jason Frank,, Chunyun, James Worthington, Cynthia Abbott, (2011), Situational Awareness and Patient Safety, Copyright 2011 The Royal College of Physicians and Surgeons of Canada.
  • Patrick, J., & Morgan, P. (2010). Approaches to understanding, analysis and developing situation awareness. Theoretical Issues in Ergonomics Science, 11(1-2), 41-57
  • Psychology, Vol. 20 No. 3, pp. 269-294.
  • Riley, J.M., Kaber, D.B. and Draper, J.V. (2004), “Situation awareness and attention allocation measures for quantifying elepresence experiences in teleoperation”, Human Factors and Ergonomics in Manufacturing& Manufacturing, Vol. 14 No. 1, pp. 51-67.
  • Rivera-Rodriguez, A.J. and Karsh, B-T. (2010) Interruptions and distractions in healthcare: review and reappraisal. Quality and Safety in Health Care, (19)4, 304-312.
  • Robbins, Stephen P, Timothy A. Judge. "Organizational behavior 15th ed, 2013.
  • Roberts, R., Flin, R., & Cleland, J. (2015). Staying in the zone: Offshore drillers’ situation awareness.Human Factors, 57(4), 573_590.
  • Sneddon A, Mearns K, Flin R. Situation awareness and safety in offshore drill crews. Cogn Tech Work. 2006; 8(4):255-67. DOI: 10.1007/s10111-006-0040-1
  • Sneddon, Anne, Mearns, Kathryn, Flin, Rhona,Situation awareness and safety in offshore drill crews, Cogn Tech Work (2006) 8: 255–267
  • Sulistayawati, K., Wickens, C. D., & Chui, Y. P. (2011). Prediction in situation awareness: Confidence bias and underlying cognitive abilities. International Journal of Aviation Psychology, 21(2), 153-174.
  • Tenney, Y. J., & Pew, R. W. (2006). Situation awareness catches on. What? So what? Now what? In R. C. Williges (Ed.), Reviews of human factors and ergonomics (Vol. 2, pp. 89–129). Santa Monica, CA: Human Factors and Ergonomics Society
  • Wickens, C. D. (2008). Situation awareness: Review of Mica Endsley’s 1995 articles on situation awareness theory and measurement. Human Factors, 50(3), 397-403
  • Wise, Lisa, Skues, Jason, (2014) Implications of Future Technology Environments, Swinburne University of Technology, Hawthorn.