طراحی الگوی پیاده سازی مدیریت دانش در دانشگاه های ارتش جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر مدل یابی معادلات ساختاری

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیاردانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش، محقق پسا دکتری، پژوهشکده توسعه تکنولوژی جهاد دانشگاهی (نویسنده مسئول) ardalan62omid@gmail.com

2 استاد گروه پژوهشی مهندسی صنایع ، پژوهشکده توسعه تکنولوژِی جهاد دانشگاهی

3 دانشیار گروه پژوهشی مهندسی صنایع ، پژوهشکده توسعه تکنولوژِی جهاد دانشگاهی

چکیده

فرماندهی معظم کل قوا(مدظله‌العالی) در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی بر جوشاندن چشمه علم و عبور از مرزهای کنونی دانش تأکید فرمودند. رسیدن به این مهم؛ مستلزم دست­یابی به الگویی است که با رویکرد سیستمی، زیرساخت­های مؤثر در پیاده­سازی مدیریت دانش و رابطه بین آن­ها را تبیین نماید. پژوهش حاضر باهدف دست­یابی به الگوی پیاده­سازی مدیریت دانش در دانشگاه­های ارتش جمهوری اسلامی ایران به رشته تحریر درآمده است. این روش از بعد هدف کاربردی است و ازنظر گردآوردی داده­ها، پیمایشی به شیوه مدل یابی معادلات ساختاری است. در این پژوهش، ابتدا از روش دلفی از نظرات 16 نفر از خبرگان و متخصصین در خصوص مدل استفاده شد. سپس جهت تأیید الگو، پرسشنامه بین 130 نفر از اعضای هیئت‌علمی دانشگاه­های آجا با مرتبه مربی به بالا توزیع گردید. ابزار جمع­آوری داده­ها پرسشنامه بوده است و داده­ها از طریق نرم­افزار SMART PLS و با استفاده از آزمون­های توصیفی و روش مدل یابی معادلات ساختاری مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. بر اساس یافته­های تحقیق، الگوی پیاده­سازی مدیریت دانش از 66 شاخص در قالب 13 عامل شامل؛ فرهنگ‌سازمانی (فرهنگ اعتماد، فرهنگ همکاری، فرهنگ یادگیری، فرهنگ دانایی)، ساختار سازمانی (رسمیت، عدم تمرکز) و منابع انسانی (انگیزش، نگهداشت) عوامل زیرساختی؛ و تولید دانش، ذخیره دانش، تسهیم دانش، به‌کارگیری دانش و حفظ و نگهداری دانش می­باشد. طبق رتبه­بندی انجام‌شده، نگهداشت بیش­ترین اهمیت و فرهنگ دانایی کمترین اهمیت را از دیدگاه خبرگان دانشگاه­های آجا در پیاده­سازی مدیریت دانش، داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a knowledge management implementation model in the universities of the Islamic Republic of Iran based on structural equation modeling

نویسندگان [English]

 • O Ardalan 1
 • M Rahmani 2
 • M Rahmani. M , Khakzar Befroui 3
1 Assistant Professor, AJA University of Command and Staff
2 Professor, University of Science and Culture
3 Assosiate Professor, University of Science and Culture
چکیده [English]

In the statement of the second step of the Islamic Revolution, the supreme leader emphasizes on improvement of science and passing the current borders of knowledge. Gaining this important goal requires the achievement of a model that, with a systemic approach, explains the effective infrastructure in the implementation of knowledge management and the relationship between them.The present study has been written with the aim of achieving a model for implementing knowledge management in the universities of the Islamic Republic of Iran. This study is applied and it is collected by structural equation modeling.In this study, first the Delphi method was used from the opinions of 16 experts and specialists about the model. Then, to confirm the model, a questionnaire was distributed among 130 faculty members of AJA universities with the rank of instructor and above.The data collection tool was a questionnaire and the data were analyzed through SMART PLS software using descriptive tests and structural equation modeling. Based on the research findings, the knowledge management implementation model of 66 indicators in the form of 13 factors include; Organizational culture (culture of trust, culture of cooperation, culture of learning, culture of knowledge), organizational structure (formality, decentralization) and human resources (motivation, retention) Infrastructural factors; And knowledge production, knowledge storage, knowledge sharing, knowledge application and knowledge preservation. According to the ranking, maintaining the most important and knowledge culture has been the least important from the perspective of AJA universities experts in implementing knowledge management.

کلیدواژه‌ها [English]

 • “Knowledge Management”
 • “Implementation”
 • “Structural Equation Modeling”
 • “Army Universities of the Islamic Republic of Iran”
 • فهرست منابع

  الف- منابع فارسی:

  - آقامحمدی، داود و دهقان، نبی­اله (1391)، "مدیریت راهبردی دانش در سازمان­های نظامی (برنامه­ریزی و استقرار)"، تهران، دافوس آجا

  - ایرانزاده­، سلیمان و پاکدل­بناب، مهدی (1393)، "بررسی نقش پیاده‌سازی مدیریت دانش برافزایش بهره‌وری نیروی انسانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز"، نشریه علمی مدیریت بهره­وری، دوره 8، شماره 28

  • پیرایش، رضا؛ مطلبی، محمدقادر و آقاجانلو، نرگس (1398)، "عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت دانش در پیشبرد افزایش خلاقیت سازمانی در بین کارکنان نیروی انتظامی استان زنجان"، فصلنامه دانش انتظامی زنجان، سال نهم، شماره 32
  • داوری، علی و رضازاده، آرش (1392)، "مد­سازی معادلات ساختاری با نرم­افزار SMART PLS تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی
  • زارع­پور، جواد؛ علیاری، شهرام و محمودی، جعفر (1398)، "ارائه چارچوب حکمرانی دانش در قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا(صلی ا... علیه و آله و سلم)"، فصلنامه مدیریت راهبردی دانش سازمانی، سال دوم، شماره 4
  • لک، بهزاد؛ رضایی، نور جلال؛ حسینی، رضی الهام و خسروی، سروش (1395)، "شناسایی عوامل مؤثر بر انتخاب راهبرد مدیریت دانش در ناجا"، فصلنامه مدیریت منابع در نیروی انتظامی، دوره 4، شماره 3
  • نعمتی، محمدعلی (1396)، "مدیریت دانش و آموزش عالی: مفاهیم و رویکردها"، فصلنامه آموزش عالی، شماره 12
  • نعمتی، محمدعلی (1388)، "مدیریت دانش؛ چالش­ها و فرصت­ها"، مجله اندیشه انقلاب اسلامی، شماره 9

  ب- منابع انگلیسی:

  • Armstrang, M. (2009). “Armstrang s Handbook of Human Resource”.
  • Abram, L.C.: Cross, R.: Lesser, E. & Levin, D.Z. (2003). “Nurturing interpersonal trust in knowledge- sharing networks, Academy of management executive”, 17 (4), 64-77.
  • Akbari Langrudi, J, Mehdizadek, NA, Rajabali Tabar, D. (2018), “the role of knowledge management in empowerment school principal conference on management, challenges and solutions”, December 26.
  • Chen, D. Liang, T. & Lin. B. (2010). “An Ecological model for organizational knowledge management, journal of computer information systems”, 15(2): 12-19.
  • Davenport, T.H. & Prusack, L. (1998). “Working Knowledg: How Organizations Manage What They Know”.
  • Gloet, M. & Samson, D. (2020). “Knowledge management and systematic innovation capability. In Disruptive Technology: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications” (pp. 1198-1218). IGI Global.
  • Gold, A.H. Malhotra, A. and Segars, A.H. (2016), “Knowledge management: an organizational capabilities perspective”, journal of management information systems, Vol. 18 No. 1, PP. 185-214.
  • Iqbal, A. Latif, F. Marimon, F. Sahibzada, U.andHussain, S. (2019), “From knowledge management to organizational performance”, Journal of Enterprise Information Management, Vol. 32 No. 1, pp. 36-59.
  • Jason, F. & Olsen, K. (2015). “Knowledge Management Capabilities and firm Performance: Atest of Universitic, Contingency and Complementarity Persepective, Expert Systems with Applications”, 42(3): 1178-1188.
  • Koloniari, M. Vraimaki, E. Fassoulis, K. (2019). “Factors affecting knowledge creation in academic libraries”.Journal of Librarianship and Information Science, 51(1), 20–33.
  • Kebede G. (2010). “Knowledge managemet: An information science prespective, International”. Journal if Information Management, 30 (5): 416-424.
  • Lee H, Choi B. (2017). “Knowledge Management enablers, processes and organizational performance: An integratine view and empirical examination. Journal management information system”. 20 (1): 179-228.
  • O Dell, C. & Grayson, J. (1999). “Knowledge Transfer: Discover Your Value Proposition. Strategy & Leadership”. PP.10-15.
  • Patil, M. R. & Mulimani, C. F. (2020). “Improving Police Efficiency. Our Heritage”, 68(1), 813-819.
  • M, Mohammad Udin, Z, Baluch. N. (2017), “The impact of knowledge management on organizational performance in today economy. South east asia journal of”.
  • Temel, S. & Vanhaverbeke, W. (2020). “Knowledge Risk Management during Implementation of Open Innovation. In Knowledge Risk Management” (pp. 207-227). Springer, Cham.
  • Wiig, k. M. (2002), “Knowledge Management: Where did it come from and where will it go? Expert Systems with Application”. 13, PP. 1-14.
  • Wong, K.Y. Tan, L.P. Lee. C.S. & Wong, W.P. (2013). “Knowledge Management performance medsurement: measure, approaches, trends and future directions: Information Development. Contemporary business, economics and law”, vol. 12, issue 3, ISSN: 2289-1560.
  • Xu J. and M. Quaddus. (2012). “Examining a model of knowledge management systems adoption and diffusion: A Partial Least Square approach, Knowledge- B”.
  • Zaim, H. Muhammed, S. & Tarim, M. (2019). “Relationship between knowledge management processes and performance: critical role of knowledge utilization in organizations. Knowledge Management Research & Practice”, 17(1), 24-38.