مدل نوین ترازیابی قدرت نظامی با تأکید بر قدرت نظامی هوایی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 Assistant Professor in Stratrgic Defense Science, Supreme National Defense University

2 استادیار دانشگاه جامع امام حسین(علیه‌السلام)

3 استادیار علوم دفاعی راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی

4 دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی نظامی دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

تراز‌یابی و مقایسه قدرت نظامی کشورها توسط مؤسسات مختلف بر اساس یک سری مؤلفه‌ها متفاوت به‌صورت کلی و سالانه در جهان انجام می‌شود اما با توجه به موقعیت، ظرفیت و سایر موارد و مسائل مربوطه هر کشوری با کشور دیگر متفاوت است. نداشتن مدل بومی برای این مسئله باعث خطای محاسباتی در برآوردها می‌شود که هدف اصلی این تحقیق دست‌یابی و ارائه مدلی نوین ترازیابی قدرت نظامی با تأکید بر قدرت نظامی هوایی است و سؤال اصلی تحقیق بر همین اساس طرح گردید که مدل نوین ترازیابی قدرت نظامی هوایی چگونه است؟ این پژوهش با نگاه کاربردی- توسعه­ای و با استفاده از مصاحبه، پرسشنامه و نرم‌افزارهای تحلیلی و با روش پژوهشی آمیخته (کمّی و کیفی) استفاده کرده و بر اساس ادبیات نظری تحقیق و حجم نمونه آماری که بین 70 نفر از جمعیت پاسخ‌دهندگان بودند با داده­های جمع‌آوری‌شده و تجزیه‌وتحلیل آن‌ها، به این نتیجه رسید که قدرت نظامی شامل دو بعد محسوس و نامحسوس " هوایی" بوده که نهایتاً این ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص­ها مشتمل بر 2 بعد محسوس و نامحسوس و با 24 مؤلفه که 14 مؤلفه محسوس و 10 مؤلفه نامحسوس و 85 شاخص که با 49 شاخص محسوس و 36 شاخص نامحسوس توسط جامعه نمونه و ارتباط منطقی ایجادشده بین آن‌ها، با استفاده از نرم‌افزارهای تحلیلی مورد تأیید اقدام به ارائه مدل ترازیابی قدرت نظامی هوایی نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A new model for balancing military power with an emphasis on naval power

نویسندگان [English]

 • Y ZohdiNasab 1
 • F Nowzari 2
 • A Sa’adatRad 3
 • S Gholinejad 4
1 استادیار علوم دفاعی راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی
2 Assistant Professor in Imam Hosein University(Peace be Upon Him)
3 Assistant Professor in Stratrgic Defense Science, Supreme National Defense University
4 PhD student in Military Strategic Management, Higher National Defense University
چکیده [English]

Balancing and comparing the military power of countries is done by different institutions based on a series of different components in general and annually in the world, but according to the situation, capacity and other issues and related issues, each country is different from another country. Lack of a native model for this issue causes a computational error in the estimates. The main purpose of this study is to achieve and present a new model for balancing naval power with emphasis on naval power. This is a naval power leveling. This research is applied-developmental and uses interviews, questionnaires and mixed research methods (quantitative and qualitative). With the data collected and analyzed, the donors concluded that naval power consisted of two tangible and intangible "naval" dimensions, which ultimately included two tangible dimensions, components, and indicators. And intangible and with 24 components, of which 14 tangible components and 10 intangible components and 85 indices with 49 tangible indices and 36 intangible indices were confirmed by the sample community and the logical relationship between them, using analytical software.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Military Power"
 • "Military Power Leveling"
 • "Naval Military Power Leveling
 • فهرست منابع

  • "قرآن کریم"
  • "نهج‌البلاغه"
  • "صحیفه سجادیه"
  • فرمایشات حضرت امام خمینی(رحمت ا... علیه)
  • فرمایشات حضرت امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی)

  الف- منابع فارسی:

  - اشلی تلیس و همکاران (1383)، "سنجش قدرت ملی در عصر فرا صنعتی"، تهران، مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران.

  - امانی، مهدی و همکاران (1354)،  "لغت‌نامه جمعیت‌شناسی"، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.

  - اندیشگاه شریف، اندیشکده پژوهشگران آینده (1384)، "جنگ و دفاع سایبری"، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، مرکز آینده‌پژوهی علوم و فناوری دفاعی.

  - اولسن جان آندریاس (1929)، "جنگ نامتقارن (قدرت هوایی)"، گروه مترجمان، تهران، انتشارات مرکز مطالعات دفاعی و امنیت ملی دوره عالی جنگ سپاه چاپ اول.

  - پورزرندی، محمدحسین (1382)، "ترازیابی"، نشر وزارت دفاع.

  - تمنا، سعید (1387)، "مبانی جمعیت‌شناسی"، تهران، انتشارات دانشگاه پیام نور، چاپ پنجم.

  - حافظ‌نیا، محمدرضا؛ زرقانی؛ سیدهادی؛ احمدی پور، زهرا و رکن‌الدین افتخاری، عبدالرضا (1393)، "طراحی مدل سنجش قدرت ملی کشورها"، تهران، فصلنامه ژئوپلیتیک

  - حبیبی، نیک بخش (1931)، "ماهیت قدرت هوایی"، مرکز انتشارات راهبردی نهاجا، تهران.

  - جمشیدی، محمدحسین (1390)، "بررسی و تحلیل عناصر قدرت نظامی"، فصلنامه بررسی‌های نظامی، شماره 23 و 24.

  - زرقانی، سید هادی (1387)، "تحلیل و ارزیابی متغیرها و شاخص‌های قدرت نظامی"، فصلنامه‌ راهبرد دفاعی، سال ششم، زمستان, شماره‌ 23.

  - زرقانی، سیدهادی (1388)، "مقدمه‌ای بر قدرت ملی مبانی و کارکردها، محاسبه و سنجش"، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی

  - سنجابی، علیرضا (1380)، "استراتژی و قدرت نظامی"، تهران، نشر پاژنگ.

  - سلامی، حسین و حسینی، کامیار (1396)، "ارائه الگوی راهبردی سنجش قدرت هوایی جمهوری اسلامی ایران برمبنای موازنه‌ی تأثیر بر دشمنان"، تهران، فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک.

  - شامانی، یاسر (1397)، "محاسبه قدرت نظامی با استفاده از فرمول‌های قدرت ملی کشورها"، تهران، دانشگاه تهران؛ پردیس البرز.

  - صالحی‌امیری و همکاران (1389)، "دیپلماسی فرهنگی"، تهران، نشر ققنوس.

  - میقانی، احمد (1384)، "راهبرد توسعه یگان‌های شکاری - تاکتیکی نهاجا"، دانشگاه عالی دفاع ملّی.

  - ماندل، رابرت (1392)، "چهره متغیر امنیت ملی"، تهران، نشر پژوهشکده مطالعات راهبردی، چاپ دوم.

  - میرفخرایی، هوشمند (1333)، "استراتژی معاصر، نظریات و خط‌مشی‌ها"، (بیلیس، جان؛ بوت، کن؛ گارن، جان و ویلیامز، فیل)، تهران، انتشارات وزارت امور خارجه 1975

  - نظری، مهدی (1394)، "نگاهی کلی بر ترازیابی"، دانشگاه اصفهان.

  - محمد بن ‌محمد مفید، (1394)، "کتاب الاختصاص"، ترجمه علی‌اکبر غفاری، چاپ دهم، انتشارات الجماعه المدرسین بقم المشرفه، مؤسسه النشر الاسلامی.

  ب- منابع انگلیسی:

  • Alice، Hsies (1983) the sino- Soviet Nuclear Dialogue، Journal of conflict Resolution.
  • Gunston, Bill (2004), The Cambridge Aerospace Dictionary, Cambridge, UK, Cambridge University Press
  • Coonfield III، D. (2013). Cyber Electromagnetic Activities within the Mission Command Warfighting Function: Why is it Important and what is the Capability? (No. ATZL-SWV-GDP). ARMY COMMAND AND GENERAL STAFF COLLEGE FORT LEAVENWORTH KS.
  • Jones, Johnny R (2002). Air Power, Alabama, USA, Air University Publications
  • Tellis,J.Asheley&Others(2000)MeasuringNational Power in the Postindutrial Age,Santa Monica,RAND
  • Jablonsky, Divid (1997), National power, Parameters.
  • Goldstein, Jashua (1999), International relations, New York, Longman.
  • Muir,Richard(1981),Modern Political Geography,London,MacMilla

  ج- سایت:

  • Global Firepower، 2018، World Military Strength Rankings، https://www.globalfirepo.com