مقاله پژوهشی: بررسی میزان تأثیر ورزش‌های ابلاغی در آمادگی جسمانی پایوران نظامی (با تأکید بر یک یگان تکاور)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه جامع امام حسین

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مدیریت امور دفاعی

چکیده

ورزش و آمادگی جسمانی جزء لاینفک و از ضروریات آمادگی رزم در سازمان‌های نظامی بوده و برای تربیت رزمنده چالاک و چابک در کنار تقویت آمادگی روحی و معنوی نیاز به قوای جسمانی می‌باشد. هدف از این پژوهش "بررسی میزان تأثیر ورزش‌های ابلاغی در آمادگی جسمانی تکاوران" است.
این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش توصیفی تحلیلی می‌باشد و برای تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده‌شده و حجم نمونه آماری این پژوهش 70 نفر است که از بین کارشناسان تکاوری (جامعه آماری) به‌صورت هدفمند انتخاب‌شده­اند. روایی پرسشنامه توسط صاحب‌نظران تائید و پایایی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به میزان 86/0 تائید گردید. تحلیل داده‌ها به‌وسیله نرم‌افزار spsswin انجام شد و نتایج نشان داد که ورزش‌های مصوب برای تکاوران، تاکنون مؤثر بوده و توانسته آن‌ها را در آمادگی جسمانی خوبی نگه دارد و پاسخ‌دهندگان از عملکرد کمی و کیفی آن ورزش‌ها رضایت داشته‌اند. این تحقیق نشان داد که ورزش‌های ابلاغی با 95 درصد اطمینان در حد زیاد و خیلی زیاد برای آمادگی جسمانی تکاوران مفید و مؤثر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of communicative sports on the physical fitness of military personnel (Emphasis on a Ranger Unit)

نویسندگان [English]

 • A SalMani 1
 • Y Rezaee 2
1 Assistant Professor of Imam Hossein University
2 Graduated with a master's degree in defense management
چکیده [English]

Sport and physical fitness are an integral part of combat readiness in military organizations. To train an agile and agile fighter, along with strengthening the spiritual and spiritual readiness, physical strength is needed. The purpose of this study is to "investigate the effect of notified exercises on the physical fitness of rangers."
This research is applied in terms of purpose and descriptive-analytical method and descriptive and inferential statistics have been used to analyze the data. The statistical sample size of this study is 70 people who have been purposefully selected from the rangers (statistical community). The validity of the questionnaire was confirmed by experts and its reliability was confirmed using Cronbach's alpha coefficient of 0.86. Data analysis was performed by SPSSWIN software and the results showed that the approved sports for rangers have been effective so far and have been able to keep them in good physical condition and the respondents are satisfied with the quantitative and qualitative performance of those sports. This study showed that notified exercises with 95% confidence are very useful and effective for the physical fitness of rangers.

کلیدواژه‌ها [English]

 • notified exercises
 • Physical Fitness
 • Combat Fitness
 • Rangers
 • فهرست منابع

  • "قرآن کریم"

  الف- منابع فارسی:

  • آقایی، اصغر و همکاران (1398)، "بررسی رابطه آمادگی جسمانی با چابک سازی کارکنان در انجام مأموریت‌های یگان ویژه تهران بزرگ"، نشریه پلیس ویژه، بهار، شماره 9
  • احسانبخش، حکمت (1396)، "بررسی تأثیر تمرینات آمادگی جسمانی بر ارتقاء عملکرد تیراندازی کارکنان نظامی (موردمطالعه: یکی از یگان‌های تکاور نیروی زمینی ارتش)"، فصلنامه علوم و فنون نظامی، سال سیزدهم، شماره 42، زمستان، صص 184 – 164
  • اراضی، حمید و پناهی، علی (1397)، "ارتباط بین وضعیت آمادگی جسمانی با برآورد انتزاعی از آن در نیروهای نظامی"، طب نظامی، دوره 20، شماره 2، خرداد و تیر، صص 161- 154
  • اردستانی، عباس (1391)، "آمادگی جسمانی"، تهران، فجر تهران
  • ایزدی، محمدباقر (1390)، "میزان تأثیر تمرینات استقامتی قدرتی بر عملکرد قلب دانشجویان"، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد چالوس
  • باران چشمه، مهرعلی (1387)، "مجموعه بیانات حضرت امام خمینی (رحمت ا... علیه) در خصوص ورزش"، تهران، اداره تربیت‌بدنی ستاد کل نیروهای مسلح
  • بارانی، علی (1394)، "ورزش و تربیت‌بدنی نظامی"، تهران، دانشگاه امام حسین (علیه السلام)
  • رضایی، یدا... (1392)، "بررسی تأثیر ورزش‌های مصوب ندسا بر توان رزم تفنگداران"، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه امام حسین (علیه السلام)، دانشکده فرماندهی و ستاد
  • رواسی، علی‌اصغر (1379)، "فیزیولوژی ورزش"، تهران، آوای ظهور
  • زوار، محمدرضا (1386)، "شناسایی الگوهای حرکتی و قابلیت جسمانی کارکنان تخصصی نیروی دریایی سپاه"، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه امام حسین (علیه السلام)، دانشکده علوم انسانی
  • سلمانی، عباسعلی (1399)، "رفتار سازمانی در سازمان‌های نظامی"، جزوه درسی، تهران، دانشگاه جامع امام حسین (علیه السلام)
  • گایینی، عباسعلی و رجبی، حمید (1392)، "آمادگی جسمانی"، تهران، سمت
  • مرادنژاد، امین و افشاری، ناهید (1397)، "نقش ورزش در شادکامی و سرسختی نظامیان نیروهای مسلح"، دومین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت اهواز
  •  
  •  
  • ملکی، بهنام؛ صانعی، سعید؛ برهانی، حسین و قوامی، اکبر (1390)، " تأثیر دوره آموزش نظامی بر ویژگی‌های شخصیتی دانشجویان نظامی"، مجله طب نظامی، دوره 13، شماره 4، صص 200-195
  • مهتدی، محمدهادی (1378)، "دژهای استوار"، تهران، مرکز تحقیقات اسلامی نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه
  • نجفی پور، فرشاد؛ امامی، علی و کردی، محمدرضا (1389)، "ارزشیابى و توصیف شاخص‌های ترکیب بدنى، فیزیولوژیکی و آمادگى جسمانى - حرکتى دانشجویان دانشگاه افسرى امام علی (علیه السلام)"، مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ارتش ج.ا.ایران، سال نهم، شماره 1، صص 12-1
  • نجفی مهری، سهیل؛ صادقیان، مجید؛ طیبی، علی؛ کریمی زارچی، علی‌اکبر و عسگری، علیرضا (1389)، "همه‌گیری‌شناسی آسیب‌های جسمانی ناشی از دوره تمرینات نظامی"، مجله طب نظامی، دوره 12، شماره 2، صص 92-89

  ب- سایت‌ها: