مقاله پژوهشی: ویژگی‌های نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در اسناد بالادستی با نگاه تدوین الگوی راهبردی معماری نیروهای مسلح آینده

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیارعلوم دفاعی راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی

2 دکتری مدیریت راهبردی نظامی دانشگاه عالی دفاع ملّی

3 دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی نظامی دانشگاه عالی دفاع ملّی

چکیده

پژوهش حاضر باهدف واکاوی ویژگی‌های نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در آینده متناسب با مقتضیات آینده و تحولات اجتماعی و سیاسی انجام‌شده است. این پژوهش، از نوع پژوهش کاربردی بوده و از روش‌های مطالعه کتابخانه‌ای و مراجعه به اسناد و مدارک و ابزار پرسشنامه برای گردآوری داده‌ها و از روش نمونه‌گیری هدفمند برای انتخاب حجم نمونه جامعه آماری موردتحقیق، استفاده‌شده است. در پژوهش حاضر در راستای اهداف و سؤالات پژوهش، ویژگی‌های فعلی نیروهای مسلح و ویژگی‌های نیروهای مسلح با استناد به اسناد بالادستی بیان‌شده و در ادامه نقش شرایط محیطی به‌عنوان یک حوزه تأثیرگذار در ویژگی‌های نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران موردتوجه قرارگرفته است و نتایج حاصل نشان‌دهنده نقش بسیار مهم شرایط محیطی بوده و با توجه به این تأثیر، ویژگی‌ها، قابلیت‌ها و نقش‌های نیروهای مسلح در آینده ترسیم و بیان‌شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Features of the Armed Forces of the Islamic Republic of Iran in upstream documents with the view of developing a strategic model for future armed forces architecture

نویسندگان [English]

 • Kh Bolhasni 1
 • R Danesh 2
 • A.A Nazarinezhad 2
 • M Mahmoudi 3
1 Associate Professor of Strategic Defense Sciences, Higher National Defense University
2 PhD in Strategic Military Management, Higher National Defense University
3 PhD student in Military Strategic Management, Higher National Defense University
چکیده [English]

The present study aims to examine the characteristics of the armed forces of the Islamic Republic of Iran in the future in line with future upheavals and social and political developments. This research is an applied research method. The method of library study and reference to documents and instruments of the questionnaire were used to collect data and using a targeted sampling method to select the sample size of the population under study. In the present research, in accordance with the objectives and research questions, the current features of the armed forces and the characteristics of the armed forces are based on the above documents, and the role of environmental conditions as an influential area in the characteristics of the armed forces of the Islamic Republic of Iran And the results indicate the important role of environmental conditions and, given this impact, the features, capabilities and roles of the armed forces in the future are outlined and expressed.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Security
 • Template
 • Strategic Management
 • Threat
 • Opportunity
 • فهرست منابع

  • امام خامنه­ای، سیدعلی (1381)، "حدیث ولایت"، تهران، انتشارات مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب
  • امام خامنه­ای، سیدعلی (1392)، "پیام معظم له در مراسم تحلیف و اعطای سردوشی دانشجویان دانشگاه افسری امام علی (علیه السلام) ارتش جمهوری اسلامی ایران"
  • امام خامنه­ای، سیدعلی(13/6/1393)، "بیانات معظم له در جمع اعضاء خبرگان رهبری"

  الف- منابع فارسی:

  • افتخاری، اصغر (1381)، "تهدید و امنیت"، تهران، فصلنامه مطالعات دفاعی- امنیتی، شماره 33
  • الوانی، سیدمهدی (1384)، "تصمیم­گیری و تعیین خط­مشی دولتی"، تهران، نشر سمت
  • عسگری، محمود و همکاران (1391)، "عوامل و ویژگی­های سیاست دفاعی جمهوری اسلامی ایران"، فصلنامه دفاع، تهران، چاپ مرکز تحقیقات راهبردی
  • تقی­پور، سید محسن (1387)، "مؤلفه­های پایــدار فرهنگی در امنیت ملّی جمهوری اسلامی ایران"، تهران، فصلنامه شماره 3، انتشارات مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری
  • چگینی، حسن (1367)، "مدیریت استراتژیک (اطلاعات استراتژی)"، تهران، انتشارات دانشکده علوم و فنون فارابی
  • جعفری، سیداصغر (1392)، "دیپلماسی دفاعی در اندیشه­های امام خامنه­ای (مدظله‌العالی) "، تهران، انتشارات دانشگاه صنعتی مالک اشتر
  • حامد بابایی، موسی و مرادیان، بهزاد (1395)، "دفاع همه‌جانبه و امنیت پایدار در جمهوری اسلامی ایران با رویکرد اقتدار ملی؛ همدلی و هم‌زبانی، دولت و ملت"، تهران، فصلنامه مطالعات راهبردی
  • حسن­بیگی، ابراهیم (1390)، "مدیریت راهبردی"، تهران، نشر سمت
  • سنجقی، محمدابراهیم و وحیدی، احمد (1397)، "ابعاد الگوی مدیریت راهبردی دانش در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران"، تهران، فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک، انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی
  • شیهان، مایکل (1388)، "امنیت بین­الملل"، ترجمه سیدجلال دهقانی فیروزآبادی، تهران، انتشارت پژوهشکده مطالعات راهبردی
  • عصاریان‌نژاد، حسین (1380)، "آسیب‌های امنیتی"، تهران، انتشارات دانشکده علوم و فنون فارابی
  • علایی، حسین (1391)، "امنیت پایدار در سند بیست‌ساله جمهوری اسلامی ایران"، تهران، انتشارات فصلنامه راهبرد دفاعی، سال دهم، شماره 39
  • فریدمن، لارنس (1389)، "بازدارندگی"، ترجمه قهرمانپور و دیگران، تهران، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی
  • مرادیان، محسن (1389)، "مبانی نظری امنیت"، تهران، انتشارات دانشکده علوم و فنون فارابی
  • مبینی دهکردی، علی (1387)، "طراحی الگو و راهبرد مرز شکنی دانش"، تهران، انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملّی
  • متقی، ابراهیم (1392)، "اندیشه­های دفاعی امام خامنه­ای (مدظله‌العالی) در حوزه جنگ نرم"، تهران، انتشارات دانشگاه صنعتی مالک اشتر
  • مرادیان، بهزاد (1394)، "چالش­های دیپلماسی دفاعی- امنیتی جمهوری اسلامی ایران در برابر دیپلماسی اجبار ایالات‌متحده آمریکا"، تهران، انتشارات سپهبد شهید صیاد شیرازی
  • نصیری، حسین (1384)، "امنیت ملّی پایدار"، تهران، فصلنامه اطلاعات سیاسی- اقتصادی، سال 19، شماره 215 و 216

  ب- منابع انگلیسی:

  • George Rebovich, Jr. Brian E. White, Enterprise Systems Engineering: Advances in the Theory and Practice , Taylor and Francis Group, LLC, 2011.
  • Rood,M.A,"Enterprise Architecture:Definition,Content,and Utility", IEEE Trans,1994.