مقاله پژوهشی: بررسی عوامل در‌ون‌ سازمانی ناجا و تأثیر آن بر اقتدار پلیس

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، علوم دفاعی راهبردی، دانشگاه عالی دفاع ملی

2 دانشجوی دکتری، مدیریت راهبردی نظامی، دانشگاه عالی دفاع ملی‌

چکیده

سازمان‌های نظامی و انتظامی برای اعمال حاکمیت در جامعه نیازمند اقتدار می­باشند. یک سازمان نظامی مقتدر بدون استفاده از ابزارهای فیزیکی قدرت، می‌تواند مردم را مشتاق به تبعیت از قوانین و مقررات اجتماعی نماید. هدف اصلی پژوهش حاضر، یافتن میزان اثرپذیری اقتدار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از عوامل درون سازمانی می­باشد. تحقیق حاضر که بر مبنای هدف، کاربردی می‌باشد با رویکرد آمیخته و استفاده از روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است و داده‌های مربوط به آن به صورت پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه گردآوری شده است. جامعه آماری برای تجزیه و تحلیل کمی داده‌ها از بین 60 نفر از کارکنان ناجا با جایگاه شغلی 18 مستقل به بالا به‌صورت تصادفی انتخاب شده که از این تعداد، 58 پرسش‌نامه جمع‌آوری شده‌اند. چارچوب نظری در این تحقیق نشئت‌گرفته از چارچوب کلی و اصول استنتاج‌ شده از قرآن کریم، احادیث و روایات، گفتمان امامین انقلاب، سند چشم انداز و تدابیر فرماندهان، رؤسا و مدیران (نظرات خبرگان) در حوزه اقتدار نیروی انتظامی است. همچنین برای تعیین روایی محتوایی پرسش‌نامه از نظرات خبرگان و متخصصان انتظامی با جایگاه شغلی 19 به بالا و فرماندهان انتظامی استان‌ها و برای تعیین پایایی از آلفای کرونباخ استفاده شده است. طبق نتایج تحقیق، مؤلفه­های اساسی درون سازمانی مؤثر بر اقتدار ناجا عبارتند از: مؤلفة عوامل ساختاری، مؤلفة عوامل فردی و مؤلفة عوامل مدیریتی. همچنین از بین شاخص‌های موجود در این مؤلفه‌ها، شاخص‌های میزان کیفیت و تناسب آموزش، میزان انسجام و یکپارچگی در سازمان و وجود راهبرد و دیدگاه راهبردی در سازمان از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر اقتدار ناجا شناخته شد. شاخص‌های درون سازمانی این پژوهش به ترتیب اولویت انتخاب پاسخ‌دهندگان می‌تواند به عنوان معیار مناسبی برای افزایش اقتدار نیروی انتظامی ملاک عمل قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the factors within the organizational structure of NAJA and its impact on police authority

نویسندگان [English]

  • M.H Zarif manesh 1
  • Gh.R Vatandoost. 2
1 Professor, Strategic Defense Sciences, Higher National Defense University
2 PhD student, Strategic Military Management, Higher National Defense University
چکیده [English]

Military and law enforcement agencies need authority to govern society. A powerful military organization, without the use of physical tools of power, can make people eager to obey social laws and regulations. The main purpose of this study is to find the extent to which the law enforcement authority of the Islamic Republic of Iran is affected by internal factors. The present research, which is applied based on the purpose, has been conducted with a mixed approach and using a descriptive-analytical method, and related data have been collected in a survey using a questionnaire. The statistical population for quantitative analysis of data was randomly selected from 60 NAJA employees with 18 independent positions and above, of which 58 questionnaires were collected. Also, to determine the content validity of the questionnaire, the opinions of law enforcement experts and specialists with a job position of 19 and above and the provincial police commanders were used, and to determine the reliability, Cronbach's alpha was used. According to the research results, the basic components within the organization affecting the authority of the NAJA are: the component of organizational factors, the component of individual factors and the component of managerial factors. Also, among the indicators in these components, the indicators of quality and appropriateness of education, the degree of cohesion and integration in the organization and the existence of strategy and strategic perspective in the organization were recognized as the most important factors affecting the authority of NAJA. The internal indicators of this study, in order of priority for the selection of respondents, can be used as a suitable criterion for increasing the authority of the police force

کلیدواژه‌ها [English]

  • Law enforcement
  • intra-organizational
  • authority
  • individual
  • managerial
فهرست منابع
-         قرآن کریم
-         فرمایشات حضرت امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، (1378)، مجموعه بیانات، نرم‌افزار حدیث ولایت
-         مجلسی، محمدباقر، (1403)، بحارالانوار، چاپ دوم، بیروت: موسسه الوفاء.
- منابع فارسی
- احدی، محمد. حاتمی، امیر، (1397)، مؤلفه‌های الگوی راهبردی فرماندهی و مدیریت در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک، سال شانزدهم، شماره 71، ص 73 الی 94.
- احمدی، علی. روشن قیاس، کلثوم، (1392)، بررسی عوامل مؤثر بر اقتدار پلیس در احساس امنیت اجتماعی شهروندان شهر الوند، فصلنامه علمی تخصصی دانش انتظامی قزوین، شماره 50، ص 35 الی 50.
- باصری، احمد. حاتمی، حمیدرضا، (1392)، بررسی اقتدار پلیس بر اساس دیدگاه کارکنان نیروی انتظامی و نخبگان دانشگاهی، فصلنامه علمی ترویجی توسعه سازمانی پلیس، شماره 44، ص 67 الی 86.
- پژوهشگاه علوم انتظامی، (1391)، مجموعه سخنرانی های همایش علمی اقتدار نرم در افق برنامه تحکیم توسعه، پژوهشکده تخصص‌های انتظامی.
- جعفری، محمد. فلاحی، شاهپور، (1394)، بررسی عوامل درون سازمانی مؤثر بر ارتقای سرمایه اجتماعی پلیس آگاهی ویژه شرق استان تهران، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات امنیت اجتماعی، شماره 44، ص 17 الی 38.
- حسینیان، شهامت. تقوی، محمد امیر. محمدی مقدم، یوسف. ملکی، کامران، (1389)، فصلنامه انتظام اجتماعی، سال دوم، شماره 2.
- سمیح، عاطف الزین، (1379)، محمد (ص) در مدینه، ج2، ترجمه: مسعود انصاری، چاپ اول، تهران: جامی.
- شاکری، سیدرضا، (1383)، نیروی انتظامی و صیانت اخلاقی، چاپ اول، تهران: سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی.
- علایی، حسین، (1391)، امنیت پایدار در سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران، مجله آفاق امنیت، شماره 15.
- کلاکی، حسن، دوستدار، رضا، (1388)، بررسی منزلت شغلی و اجتماعی پلیس ایران و عوامل مؤثر بر آن، شماره 2.
- معاونت نیروی انسانی ناجا، (1397)، قانون استخدام ناجا، چاپ اول (بهار 1398)، تهران: معاونت تربیت و آموزش ناجا.
- مهری‌نژاد، سید ابولقاسم، (1390)، بررسی میزان اقتدار پلیس در بازداری شهروندان تهرانی از تحقق وسوسه‌های مجرمانه، دفتر تحقیقات کاربردی فاتب.
- قهرمانی، علی‌اکبر. ابطحی، سید حسین، (1388)، طراحی الگوی مدیریت پلیس جامعه محور در جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی، سال پنجم، شماره1.
- روزبه گل افشانی، عبدالله، (1394)، مؤلفه‌های حفظ اقتدار در نیروی انتظامی، فصلنامه علمی-تخصصی دانش انتظامی پلیس پایتخت، سال هشتم، شماره 2، ص 129 الی 149.
- هاشمی، شهناز. مرادی، علی، (1396)، بررسی اقتدار پلیس و احساس امنیت در شهروندان، کنفرانس ملی پژوهش‌های نوین ایران و جهان در روانشناسی، علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی، شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرقان- دانشگاه علمی کاربردی شوشتر.
- سایت‌ها
-         امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، مجموعه بیانات، قابل دسترسی در:
-         احمدی مقدم، اسماعیل، (15/07/1391)، مفهوم اقتدار پلیس، قابل دسترسی در:
http://www.siasatrooz.ir