مقاله پژوهشی: بررسی‌ نقش ‌تاب‌آوری ‌در طراحی الگوی ‌‌‌راهبردی‌ طرح‌ریزی، برنامه‌ریزی و تأمین‌ منابع ‌نیروهای مسلح با رویکرد اقتصاد مقاومتی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکتری علوم دفاعی راهبردی، دانشگاه عالی دفاع ملی

2 دانشیار مدیریت راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی

3 دانشیار اقتصاد دانشگاه جامع امام حسین

4 استادیار مدیریت راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

در عصری که تهدید­ها و بحران‌های جهانی به‌ویژه بحران‌های اقتصادی رو به افزایش بوده و تحقق اهداف سازمان‌ها را با چالش مواجه می­نماید، طراحی الگوهای علمی و متناسب با امکانات و مقتضیات محیط ملی می­تواند ضمن کاستن از اثرات تهدیدها و بحران­ها، زمینه­های رشد و پیشرفت سازمان­های نیروهای مسلح را در راستای تحقق اهداف تعیین‌شده فراهم ‌نماید. این پژوهش که باهدف بررسی نقش تاب­آوری و مؤلفه­­های مربوطه در طراحی الگوی راهبردی طرح‌ریزی، برنامه­ریزی ­و تأمین ­منابع ­نیروهای­ مسلح با رویکرد اقتصاد مقاومتی انجام گردیده، در پی ارتقاء تاب­آوری نیروهای مسلح در برابر تهدیدها و بحران­های جاری می­باشد. نوع این پژوهش، کاربردی – توسعه‌ای و روش تحقیق با رویکرد آمیخته (کمی و کیفی) است. جامعه آماری برای داده‌های کمی از میان خبرگان و فعالان حوزه‎ پژوهش به تعداد 112 نفر و حجم جامعه نمونه با استفاده از فرمول کوکران، به تعداد 52 نفر و برای داده‌های کیفی تعداد 5 نفر از صاحب‌نظران تعیین‌ گردیده که جهت جمع­آوری اطلاعات داده­ها از هردو روش کتابخانه­ای و میدانی به‌ویژه نظرات خبرگان و صاحب­نظران این حوزه بهره‌برداری شده است. نتیجه تحقیق پس از انجام تجزیه‌وتحلیل داده‌ها که از طریق انجام آزمون­های استنباطی (تی یک نمونه­ای و توزیع دوجمله‌ای) انجام‌شده نشان می­دهد که بعد تاب‌آوری با 21 مؤلفه شامل 8 مؤلفه در طرح­ریزی راهبردی، 7 مؤلفه در برنامه­ریزی­ راهبردی و 6 مؤلفه در تأمین­ منابع­ نیروهای مسلح با رویکرد اقتصاد مقاومتی نقش داشته و نهایتاً منجر به ارتقاء توان مقاومت و تاب­آوری نیروهای مسلح و کاهش اثرات تهدیدها و بحران­ها در راستای تحقق اهداف مربوطه می­گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the role of resilience in the designing the strategic pattern of planning, Programming, and providing resources of army forces with the approach of Moghavematie economy

نویسندگان [English]

  • A Hosseini nikoo 1
  • S Khalili Shavarini 2
  • A Saleh Isfahani 2
  • A.M Seyf 3
  • F Moradi 4
1 Graduated from the Doctor of Strategic Defense Sciences, Higher National Defense University
2 Associate Professor of Strategic Management, Higher National Defense University
3 Associate Professor of Economics, Imam Hossein University
4 Assistant Professor of Strategic Management, Higher National Defense University
چکیده [English]

In the era of threats And global crises Especially economic crises Direction  Increase Been And of Realization Challenges the goals of organizations.Design scientific patterns And commensurate With facilities And the requirements of the national environment Can reduce the effects of threats And crises, them both their stability and progress  of Armed Forces organizations In order to fulfill the objectives of providing. This research done to Investigating the role of resilience And related components at in the designing the strategic pattern of planning, Programming, and providing resources of army forces with the approach of Moghavematie economy, Looking for Improvement of the Armed Forces Resilience to Against threats and current crises. The type of this research is applicable-developmental. The type of research is complex (quantitative-qualitative). Statistical society for quantitative data is a group of 112 military experts in planning, Programming and military resource providing. Number of sample using Cochrane formula is 52 for quantitative and 5 for qualitative data. Both library and field methods have been used to collect information and expert opinionsThe result of the research was carried out after analyzing the data through inferential tests (t one sample and binomial distribution). Shows that the resiliency dimension with 21 components including 8 elements in strategic planning, 7 components in strategic planning and 6 components in the provision of armed forces resources with a resistive economy approach, and ultimately contributes to the promotion of resistive power And the resilience of the armed forces and the reduction of the effects of threats and crises in pursuit of the goals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • resilience
  • planning
  • Programming
  • providing resources
  • Moghavematie economy
فهرست منابع:
- امام خامنه­­ای (مدظله‌العالی) قابل‌دسترسی در:www.khamenei.ir
- منابع فارسی
- افشردی، محمدحسین (1393)،"جزوه درسی طرح‌ریزی صحنه جنگ و عملیات"، تهران، داعا
- انوری، حسن (1382) " فرهنگ فشرده سخن (جلد اول)"، تهران، انتشارات مهارت.
- آقا محمدی، داود (1395) "برنامه‌ریزی­راهبردی آموزش عالی"، تهران، انتشارات ­دافوس­ آجا.
- باقریان، محمد (1379)" مدیریت راهبردی با نگرش بومی"، تهران، نشر آذین.
- بخش میدانی، علی (1394)" آسیب‌شناسی نظام طرح‌ریزی، برنامه‌ریزی و بودجه­بندی نیروهای مسلح و ارائه الگوی مناسب برای آن"، دانشگاه عالی دفاع ملی.
- بنی اسد، رضا (1390)"مدیریت راهبردی باتأکیدبرجهاداقتصادی"تهران، دانشگاه امام صادق (ع).
- توحیدی، ارسطو (1389)" جزوه درسی طرح­ریزی راهبردی، برنامه­ریزی و بودجه‌بندی دفاعی" دانشگاه عالی دفاع ملی
- تهامی، مجتبی (1384)،"امنیت­ملی­داکترین، سیاست­های­دفاعی­وامنیتی (جلد 1)" تهران،­آجا.
- جمشیدی، محمد حسین (1384)"مبانی و تاریخ اندیشه نظامی در جهان" تهران نشر دانشکده فرماندهی و ستاد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
- چگینی، حسن (1373)،"طرح‌ریزی استراتژیک نظامی و برنامه‌ریزی دفاعی"، تهران، داعا
- حسنی، سیف علی (1387)" طراحی الگوی مناسب برنامه‌ریزی راهبردی دفاعی" فصلنامه مطالعات دفاعی راهبردی، شماره 35.
- حضرتی، محمود و محمدی، فرشته (1389)" شناسایی چالش‌های پیاده‌سازی برنامه‌ها و راهبرد‌های بلندمدت در راستای اهداف چشم‌انداز ایران در افق 1404" مجموعه مقالات برگزیده همایش ملی نقش مدیریت راهبردی در تحقق چشم‌انداز بیست‌ساله ج.ا.ا ، جلد ششم" دانشگاه عالی دفاع ملی.
- خلیلی شورینی، سیاوش (1391)،"روش‌های پژوهش آمیخته"، تهران، انتشارات یادواره.
- دانش آشتیانی، محمد­باقر (1391)."مدیریت­راهبردی­دفاعی-­امنیتی". تهران: انتشارات­ مرکز آموزشی و پژوهشی شهید سپهبد صیاد شیرازی.
- رستمی، محمود (1378)."فرهنگ واژه­های نظامی". تهران، انتشارات ­آجا.
- رضائیان، علی (1387)."مبانی سازمان و مدیریت". تهران، انتشارات ­سمت.
-­­ سلمانی­قهیازی، احمد (1388)،"طراحی­الگوی­راهبردی­ارتقاء­بهره­وری سازمان (الف) تهران، دانشگاه عالی دفاع ملی.
- سیف، الله­مراد (1395)"زمینه‌یابی و انطباق سنجی کارکردهای نیروی انتظامی با اقتصاد مقاومتی"فصلنامه مطالعات راهبردی ناجا، سال اول شماره 2
-شعبانی، احمد، نخلی، سیدرضا (1393)"مبانی، الزامات­ونقشه­راه­اقتصادمقاومتیتهران، داعا
- شهلایی، ناصر (1385)"مدیریت استراتژیک در نیروهای مسلح". تهران، انتشارات ­دافوس ­آجا.
- صالح اصفهانی، اصغر (1395)"جزوه در سی طرح­ریزی و برنامه­ریزی راهبردی "، تهران، دانشگاه عالی دفاع ملی.
- صالح اصفهانی، اصغر (1387)." الگوی مدیریت راهبردی نیروهای مسلح"، تهران، داعا
- عبدالملکی، حجت­الله (1395)"اقتصاد مقاومتی (برآمدی­برمبانی، سیاست­ها­وبرنامه­عمل)"تهران، انتشارات بسیج­ دانشجویی ­دانشگاه امام جعفر صادق (علیه‌السلام)
- علی­احمدی، علیرضا. علی­احمدی، حسین.(1383)."مبانی­واصول­مدیریت­اسلامی (رویکردی­نوین­برای مدیریت درهزاره­سوم­وجهانی­شدن)"تهران، انتشارات­ تولید دانش.
- لطفیان، سعیده (1383)."استراتژی­و­روشهای­برنامه ریزی استراتژیک". تهران، وزارت امور خارجه، مؤسسه چاپ و انتشارات.
– منابع انگلیسی
-    Briguglio, L. G. Cordina, N. Farrugia, and S. Vella (2006). ‘Conceptualisingand Measuring Economic Resilience’. In L. Briguglio, G. Cardigan E. J. Kisanga (eds), Building the Economic Resilience of Small States. Malta: Islands and Small States Institute and
-    -Fiksel,J,2010 Sustainability and Resilience:Toward a System Approach
-    London: Commonwealth Secretariat, 265-87.
-    Mondelaers, K. and Lauwers, L. (2011); An (in) Efficiency Based Measurement of Economic Resilience, ILVO, Institute for Agricultural and Fisheries Research, Merelbeke Belgium,
-    -Rose,Adam, " Defining and Measuring Economic Resilience to Disasters", Disasters preventionand­management,volume­13­­number­4-2004-307-314. ­at­: http://insct.syr.edu/uploadedFiles/insct/uploadedfiles/PDFs/Defining%20and%20Measuring%20Economic%20Resilience%20to%20Disasters.pdf.