کلیدواژه‌ها = رژیم صهیونیستی
مقاله پژوهشی: تبیین علائق ژئوپلیتیکی رژیم صهیونیستی در حوزه خلیج‌فارس

دوره 20، شماره 89، آبان 1401، صفحه 174-157

محمدرضا کمالی؛ امیرحسین الهامی؛ بابک نبی زاده