کلیدواژه‌ها = ضرورت دفاعی
مقاله پژوهشی: بررسی نقش ریز پرنده ها در جنگ های آینده

دوره 20، شماره 87، فروردین 1401، صفحه 159-182

علی حاجیلو؛ حسین شکوهی؛ محمدرضا قرایی آشتیانی؛ محمد احدی