نویسنده = ناصر پور صادق
تعداد مقالات: 1
1. مدل سنجش کیفیت سیستم بکار گیری منابع انسانی وزارت امور خارجه

دوره 17، شماره 75، بهار 1398، صفحه 283-310

ابراهیم حسن بیگی؛ محمدرضا سکوت؛ ناصر پور صادق