نویسنده = یاسر شیخ ویسی
تعداد مقالات: 1
1. نقش معنویت در انضباط ظاهری و انضباط معنوی کارکنان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران

دوره 17، شماره 75، بهار 1398، صفحه 83-106

سلیمان طاهری؛ علیرضا سعادت راد؛ یاسر شیخ ویسی