اعضای هیات تحریریه

سردبیر

محمد مهدی نژاد نوری

الکترونیک دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

defaistrategic@sndu.ac.ir
defaistrategicsndu.ac.ir
21-27353300

مدیر مسئول

شهرام نوروزانی کوهستانی

مدیریت دفاع راهبردی دانشیار دانشگاه عالی دفاع ملی

defaistrategic@sndu.ac.ir
defaistrategicsndu.ac.ir
021-27353300

مدیر اجرایی

کاووس خواجه حسنی

کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات مدیر اجرائی

defaistrategicsndu.ac.ir
021-27354493

اعضای هیات تحریریه

محمد‌حسین باقری افشردی

جغرافیای سیاسی استاد جغرافیای سیاسی دانشگاه عالی دفاع ملی

defaistrategic-sndu.ac.ir

اسماعیل احمدی مقدم

علوم دفاعی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

defaeistrategicsndu.ac.ir

ابراهیم حسن‌بیگی

مدیریت راهبردی استاد مدیریت راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی

defaistrategic-----------@sndu.ac.ir
defaistrategic-----------sndu.ac.ir

ارسطو توحیدی

دفاع ملی دانشیار دفاع ملی دانشگاه عالی دفاع ملی

defaistrategic------------@sndu.ac.ir
defaistrategic------------sndu.ac.ir

ناصر میرسپاسی

مدیریت استاد مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی

defaistrategic------sndu.ac.ir

محمدرضا حمیدی‌زاده

مدیریت استاد مدیریت دانشگاه شهید بهشتی

defaistrategic-------@sndu.ac.ir
defaistrategic-------sndu.ac.ir

محمدباقر حشمت‌زاده

جامعه‌شناسی دانشیار جامعه‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی

defaistrategic---------@sndu.ac.ir
defaistrategic---------sndu.ac.ir

علی رضائیان

دانشگاه امام صادق

rezaeiyan_dryahoo.com