مقاله پژوهشی: راهبردهای مقابله با تهاجم هوایی رژیم صهیونیستی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه دفاع ملی

چکیده

تلاش برای بازدارندگی و افزایش توانمندی نظامی و دفاعی کشور، بدون شک یکی از مهم‌ترین محورهای راهبرد نظامی جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با تهدیدات و تهاجم هوایی است. در مقاله حاضر سعی گردید با استفاده از نظرات خبرگان، پیرامون موضوع اصلی یعنی "راهبردهای مقابله با تهاجم هوایی رژیم صهیونیستی" تحقیق جامعی صورت پذیرد. هدف از این پژوهش، استخراج عوامل محیطی مؤثر در تهاجم هوایی رژیم صهیونیستی است و برای دستیابی به این هدف با استفاده از ادبیات نظری و چارچوب نظری تحقیق درنهایت 50 شاخص مؤثر در تهاجم هوایی رژیم یادشده علیه جمهوری اسلامی ایران استخراج و مورد تائید خبرگان قرار گرفت. روش تحقیق در این پژوهش به‌صورت آمیخته و به روش توصیفی- تحلیلی و پیمایشی بوده و حجم نمونه از جامعه آماری موردنظر مشتمل بر تعداد 70 نفر از افراد صاحب‌نظر و خبره مدنظر قرارگرفته است که با انجام مصاحبه و توزیع پرسشنامه و دریافت نقطه نظرات کارشناسی و تحلیل اطلاعات از طریق آمار توصیفی مانند تنظیم جداول فراوانی، محاسبه میانگین، استفاده از آزمون فریدمن جهت اولویت‌بندی عوامل مؤثر و آزمون خی‌دو جهت اطمینان از معناداری پاسخ‌ها در نرم‌افزار SPSS استفاده گردید. در راستای تدوین راهبردهای دفاعی مقابله با تهاجم هوایی رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران از ماتریس ارزیابی SWOT و جهت رتبه‌بندی راهبردها از روش تاپسیس استفاده گردید. درنهایت هفت راهبرد به‌عنوان راهبردهای نهایی مورد شناسایی و تائید خبرگان قرار گرفت.

فهرست منابع:

الف - منابع فارسی

-        افتخاری، اصغر (1392)، " برآورد نظامی تهدید"، انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران

-        افشردی، محمدحسین (1386)، " طرحریزی راهبردی نظامی درصحنه جنگ و عملیات"، داعا، تهران

-        حسن­بیگی، ابراهیم (1390)، " مدیریت راهبردی"، انتشارات سمت، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی

-        حاجی­یوسفی، امیرمحمد (1382)، " ایران و رژیم صهیونیستی از همکاری تا منازعه"، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران

-        " سال نمای دفاعی- امنیتی" (1393)، مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی

-        ستاد کل نیروهای مسلح، معاونت طرح، برنامه ‌و بودجه (1390)، " تعریف برخی از واژگان و اصطلاحات کلیدی در نیروهای مسلح"، انتشارات دبیرخانه قائم (علیه‌السلام)، تهران

-        حبیبی، نیک بخش (1391)، " ماهیت قدرت هوایی"، مرکز انتشارات راهبردی نهاجا، تهران

-        ایزدی، رضا، (1386)، " قدرت هوایی"، انتشارات دانشکده فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران، تهران

-        اسلامی‌نیا، مجتبی؛ دهقانی، عباس (1395)، ماهنامه سیمرغ، معاونت اطلاعات نهاجا، تهران

ب – منابع انگلیسی

-       Israel – an unmanned air systems (UAS) super power. Defense Update.

-       THE MILITARY BALANCE 2016