تعیین عوامل مؤثر بر اصول رهنامه عملیاتی نیرو‌های زمینی جمهوری اسلامی ایران در نبرد همطراز و ناهمطراز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دفاع ملی- دانشگاه عالی دفاع ملی

2 دانشجوی دکتری علوم راهبردی دفاعی دانشگاه عالی دفاع ملی

3 دانشیار دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

تحقیق حاضر با هدف تعیین عوامل مؤثر بر اصول رهنامه عملیاتی نیرو های زمینی جمهوری اسلامی ایران در نبرد همطراز و نبرد ناهمطراز صورت پذیرفته و حائز اهمیت بودن این پژوهش از آنجایی است که تعیین عوامل مؤثر بر اصول رهنامه همواره از نکات ضروری و کلیدی در تدوین رهنامه‌ها می‌باشد.   این تحقیق از نوع کاربردی است و به روش زمینه‌ای موردی انجام شده است‌، جامعه آماری این تحقیق از بین خبرگان عالی‌رتبه نیروهای زمینی جمهوری اسلامی ایران و به‌طور هدفمند انتخاب شده اند‌، برای شناسایی عوامل مؤثر ابتدا با جمع‌آوری اطلاعات کتابخانه‌ای‌، تحلیل محتوا و برگزاری جلسات خبره‌گی با صاحب نظران مسلط به بحث در نیروهای زمینی جمهوری اسلامی ایران‌، عوامل احصاء و سرانجام با ارجاع به جامعه نمونه آماری  پاسخ‌های مربوط به مؤثر بودن و میزان تأثیر هر یک از عوامل بر اصول رهنامه‌ها (به‌صورت جداگانه)‌، مورد تجزیه و تحلیل آماری قرارگرفت (با بهره‌گیری از آمار توصیفی و استنباطی ) و نهایتاً  34 عامل  مؤثر بر اصول رهنامة عملیاتی نبرد همطراز و 35 عامل مؤثر بر اصول رهنامة عملیاتی نبرد ناهمطراز  برای  نیرو‌های زمینی جمهوری اسلامی ایران شناسایی و تأیید گردید.

کلیدواژه‌ها


فهرست منابع

الف- منابع فارسی

1-      آریان پور‌کاشانی‌، عباس و منوچهر، فرهنگ فشرده انگلیسی به فارسی‌، انتشارات امیر‌کبیر،1362، چاپ هفتم‌، تهران.

2-     افشردی، محمد حسین، بی‌جا (1389 )، (1390) ، (1393 ) جزوه‌های درسی

3-      بازرگان، عباس (1384)، مقدمه‌ای بر روش‌های تحقیق کیفی و آمیخته رویکرد‌های متداول در علوم رفتاری، تهران، نشر دیدار.

4-      پورشاسب، عبدالعلی (1386)، رساله دکتری‌، رهنامه نظامی جمهوری اسلامی ایران‌، دانشگاه عالی دفاع ملی

5-      چگینی، حسن (1384)، نظام مدیریت راهبردی دفاعی، نشر آجا، جلد اول، چاپ اول، تهران

6-      رشید غلامعلی‌، رئوفی نژاد عبدلمحمد‌ ( 1389)‌، بررسی نقش آموزه‌های اعتقادی و نظامی اسلام بر دکترین عملیاتی سپاه ، فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک  شماره 40 تابستان 89 ، ص27-3

7-      صفوی، سیدیحیی (1387)، الزامات و شرایط برتری در جنگ‌های ناهمگون، تهران، نشریه نگرش راهبردی، شماره 89 و 90

8-      ظریف‌منش‌، حسین (1385)، رساله دکتری، مدیریت دفاع مقدس درجنگ با یک قدرت ناهمطراز (مبانی، مفاهیم و فراگردها)، دانشگاه عالی دفاع ملی

9-      عمید، حسن (1363) فرهنگ فارسی، امیرکبیر

10-   بوتول گاستون‌، مترجم هوشنگ فرخجسته‌، جامعه‌شناسی‌جنگ‌، وزارت فرهنگ وآموزش عالی‌، چاپ دوم‌،1374

11-   پیری‌هادی، مراد (1389)، رساله دکتری تعیین عوامل مؤثر در انتخاب صحنه‌های عملیات جمهوری اسلامی ‌ایران، دانشگاه عالی دفاع ملی

12-   معمار‌زاده غلامرضا، پورشاسب، عبدالعلی، (1386)، الگوی مفهومی رهنامه نظامی، مجله مطالعات دفاعی استراتژیک‌، تابستان و پائیز 86

13-   معین، محمد (1382)، فرهنگ  فارسی، دیدگاه و نشر ندا، تهران

14-   منزوی مسعود و همکاران‌، دکترین نیروهای مسلح ایالات متحده آمریکا، ناشر مرکز آینده پژوهی علوم و فناوری دفاعی  مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی‌، تهران ،چاپ اول ، 1387

15-   نوذری فضل‌‌الله (1389)، دکترین رزم زمینی در محیط جنگ نا‌همگون، دانشگاه امام حسین سپاه

16-   نوروزی، محمد‌تقی (1386)، فصلنامه مدیریت دفاعی، دانشگاه امام حسین   ،سال چهارم، شماره هفتم

 

ب- منابع انگلیسی

1-       Indian Army Doctrine ( PART – I), Published By Headquarters Army Training Command, October 2004.