مولفه‌های کلان اثرگذار بر طراحی الگوی راهبردی مدیریت کیفیت در صنعت هوایی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه عالی دفاع ملی

2 استاد و عضو عئیت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

3 دانشیار و عضو هئیت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

عوامل حاکم بر ساختار و بافت سازمان بر مدیریت کیفیت تاثیرگذار بوده لذا هدف از ارائه این مقاله احصای مولفه‌های کلان ساختاری، زمینه‌ایی و رفتاری مؤثر بر طراحی الگوی راهبردی مدیریت کیفیت در صنعت هوایی است. روش تحقیق با رویکرد کیفی از نظریه‌ داده بنیاد و تحلیل محتوا استفاده شده است و نوع آن توسعه‌ایی است. برای استخراج عوامل موثر بر الگوی راهبردی مدیریت کیفیت در صنعت هوایی از مبانی ارزشی و اسناد بالادستی، الگوهای مدیریت کیفیت، جوایز کیفیت، مطالعات تطبیقی و مصاحبه با صاحب‌نظران در این صنعت استفاده شده است. کلیه مولفه‌های استخراجی در بخش ادبیات نظری تحقیق و مصاحبه تجمیع گردید و برخی از آنها با توجه به زیست بوم صنعت هوایی ایران با اجماع نظرات ترکیب شده است. در پایان مولفه‌ها به شرح زیر استخراج شده‌اند: مولفه ساختاری شامل: سازه سازمان، سیستم کیفیت مبتنی بر ریسک، نظام ارزیابی و نظارت، نظام دانشی و آموزش، تضمین و بهبود کیفیت؛ مولفه‌ زمینه‌ایی شامل: فرهنگ سازمانی، ذینفعان، محیط اقتصاد، فناوری، دانش و اطلاعات، فرایند، مقررات و استانداردها، ارتباطات (درون و برون سازمانی)، طرح‌ریزی راهبردی و در مولفه رفتاری شامل: تعهد، انگیزش، مدیریت و رهبری و آموزش و یادگیری.

کلیدواژه‌ها