مقاله پژوهشی:نقش دیپلماسی دفاعی در امنیت پایدار مبتنی بر دیدگاه امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی)

نویسنده

استادیار حقوق بین‌الملل دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

حفظ امنیت و مقابله با ناامنی مهم‌ترین دغدغه کشورها در عصر حاضر است. زیرا تنها در پرتو امنیت است که بشر قادر خواهد بود به پیشرفت و ترقی نائل آید. یکی از شیوه‌های مهم در تحقق امنیت و آرامش، استفاده از روش مذاکره و  دیپلماسی است که وزارت امور خارجه ایفاگر این نقش می‌باشد. اما در کنار اقدامات دیپلماتیک دستگاه سیاست خارجی، سازمان دفاعی نیز می‌تواند با به‌کارگیری شیوه دیپلماسی دفاعی، امنیت پایدار را حمایت نماید. تحقیق حاضر باهدف تبیین نقش دیپلماسی دفاعی جمهوری اسلامی ایران در امنیت پایدار ازنظر امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی)، به این پرسش اصلی پاسخ دهد که دیپلماسی دفاعی چگونه می‌تواند برای نیل به ثبات و امنیت پایدار نقش ایفا کند؟ این تحقیق از نوع تحقیقات ترکیبی (کیفی- کمی) است. ابزار تحقیق مصاحبه و پرسشنامه بوده و راهبردها به روش خبرگی احصاء گردید. اعتبار پرسشنامه به روش آلفای کرنباخ 93 درصد برآورد شد و جامعه آماری خبرگان 56 نفر می‌باشد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که راهبردهای تحقق امنیت پایدار از طریق دیپلماسی دفاعی از دیدگاه امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی) شامل بهبود محیط امنیتی، اعتمادسازی در حوزه‌‌های نظامی، مبارزه با تروریسم، گسترش همکاری‌های دفاعی-نظامی با کشورها، توسعه تعاملات با نهادهای منطقه‌ای و بین‌المللی، پشتوانه قدرت دفاعی مقتدر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategies for Achieving Sustainable Security through Defense Diplomacy Based on Imam Khamenei's Viewpoint

نویسنده [English]

  • S.A Jafari
Assistant Professor of International Law, Malek Ashtar University of Technology
چکیده [English]

Maintenance of security and overcoming insecurity is the most important concern of countries in the present era, because only through security can human beings progress. The most important ways to achieve security and stability to use negotiation and diplomacy as used by the Ministry of Foreign Affairs. But Along with diplomatic measures done by foreign policy system, Ministry of Defense can provide sustainable security through defense diplomacy. In this paper we ask the strategies of sustainable security through defense diplomacy are from Imam Khamenei's point of view. This research method is qualitative, research tool is questionnaire and the strategies were evaluated using the expert views. The result of  this study shows that the way to achieve sustainable security is through  defense diplomacy based on Imam Khamenei's Viewpoint through these strategies: Improving the security environment, confidence building in the military areas, fighting terrorism, expanding military cooperation with different countries, cooperation with regional and international institutions and increasing defense strength.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Defense diplomacy
  • Defense Organization
  • security
  • Terrorism
  • Foreign Policy
فهرست منابع:
- قرآن کریم (ترجمه و تفسیر علامه طباطبایی)
- منابع فارسی
آقا بخشی، علی(1375)، فرهنگ علوم سیاسی، تهران، مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران
افتخاری، اصغر و قدرت‌آبادی، علیرضا(1395)، سازمان‌های اطلاعاتی و افکار عمومی؛ راهبردی برای امنیت سازی، فصلنامه پژوهش‌های حفاظتی و امنیتی، سال 5، شماره 19، پاییز، صص15-1
ایزدی، بیژن(1371)، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، قم، دفتر تبلیغات اسلامی
برزنونی، محمدعلی(1384)، اسلام؛ اصالت جنگ یا اصالت صلح؟، مجله حقوقی بین‌المللی، شماره 33، پاییز و زمستان
پیرمحمدی، سعید(1395)، شاخص‌های قدرت نرم دیپلماسی دفاعی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه سیاست دفاعی، سال24، شماره 95، تابستان، صص 34-9
جعفری، سیداصغر(1392)، دیپلماسی دفاعی در اندیشه‌های امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی)، تهران، یاران شاهد
جعفری، سیداصغر و دیگران(1395)، درآمدی بر دفاع در اندیشه امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی)، تهران، انتشارات دفاع
جمراسی فراهانی، علی‌اصغر(1374)، بررسی مفاهیم نظری امنیت ملی، تهران، مرکز آموزش مدیریت دولتی
حمزه پور، علی(1391)، مؤلفههای نظریه امنیت پایدار در اسلام، فصلنامه آفاق امنیت، سال پنجم، شماره 14، بهار، صص 128-85
دهقانی فیروزآبادی، سیدجلال(1387)، ضرورت‌ها وکارکرد دیپلماسی درسیاست خارجی توسعه‌گرا، مجموعه مقالات سیاست خارجی توسعه‌گرا، تهران، مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، صص 380-362
دهخدا، علی‌اکبر(1373)، لغت‌نامه، ج 11، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران
رستمی نسب، عباسعلی(1389)، مبانی نظری دفاع مقدس در قرآن، نشریه ادبیات پایداری، سال اول، شماره دوم، بهار
روشندل، جلیل(1374)، امنیت ملی و نظام بین‌المللی، تهران، سمت
ساعد، نادر(1389)، دیپلماسی دفاعی: تأملی شناختی و کاوش در مبادی، فصلنامه راهبرد دفاعی، سال هشتم، شماره 31، زمستان
سیاح، احمد(1365)، فرهنگ بزرگ جامع نوین، عربی به فارسی، تهران، انتشارات اسلام
شایگان، فریبا(1391)، امنیتپایدارازدیدگاهمقاممعظمرهبری، فصلنامه آفاق امنیت، سال پنجم، شماره چهاردهم، بهار
شمس دولت‌آبادی، سیدمحمود رضا و شریفی، شهاب(1396)، چارچوبی جامع برای تدوین راهبردهای دفاعیامنیتی در جمهوری اسلامی ایران با رویکرد بومی،فصلنامه مطالعات دفاعی راهبردی، سال پانزدهم، شماره 76 ، بهار، صص 156-125
عبداللهی، محسن و فاطمه کیهانلو(1384)، سرکوب تروریسم در حقوق بین‌الملل، تهران، انتشارات ریاست جمهوری
عسگری، محمود(1391)، نقش دیپلماسی دفاعی در برقراری موازنه نرم، فصلنامه دیپلماسی دفاعی، سال دوم، شماره 4، تابستان
عسگری، محمود و مینایی، حسین(1392)، دیپلماسی دفاعی جمهوری اسلامی ایران، تهران، مرکز آموزشی و پژوهشی شهید صیاد شیرازی
علایی، حسین(1391)، امنیت پایدار در سند چشم‌انداز بیست‌ساله جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه راهبرد دفاعی، سال دهم، شماره 39، پاییز، صص 34-1
غفوری، محمد(1386)، اصول دیپلماسی و رفتار سیاسی پیامبر(ص)، تهران، نشر مهاجر
- فاضل لنکرانی، محمد(1366)، آیین کشورداری از دیدگاه امام علی(ع)، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی
قرائتی، محسن(1375)، تفسیر نور، ج 2، قم، موسسه در راه حق
قیصری، نوراله(1391)، راهبردهای امنیت پایدار بین‌المللی، منطقه‌ای و داخلی امنیت ملی نظام جمهوری اسلامی ایران، مجموعه مقالات همایش سراسری امنیت پایدار، تهران، دانشگاه امام حسین(ع)،
کاظمی، سیدعلی اصغر(1368)، دیپلماسی نوین در عصر دگرگونی در روابط بین‌المللی، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی
مصفا، نسرین و امین‌منصور، جواد(1391)، نقش جمهوری اسلامی ایران در نهادهای منطقه‌ای و بین‌المللی، فصلنامه سازمان‌های بین‌المللی، سال اول، شماره اول، بهار، صص 48-11
هاشمی، سیدحسین(1390)، تروریسم از منظر اسلام و اسناد بین‌المللی، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
هالستی، کی.جی(1376)، مبانی تحلیل سیاست بین‌الملل، ترجمه بهرام مستقیمی و مسعود طارم سری، تهران، انتشارات وزارت امور خارجه.
وحیدی، احمد(1389)، دیپلماسی دفاعی در گفت‌وگوی اختصاصی با سردار احمد وحیدی، فصلنامه دیپلماسی دفاعی، سال اول، شماره اول، تابستان
 
– منابع انگلیسی
-   Abbott, C. and Marsden, S. (2008), Tigersand Dragons: Sustainable Securityin Asiaand Australia, London  Singapore: Oxford Research Groupand the Singapore Institute of International Affairs.
-   Archer, Clive (2001), International Organizations, 3rd edition, London: Routledge.
-   Erturk. A, (2008), A trust-based approach to promote employees’: openness to organizational change in Turkey, International Journal of Manpower Vol. 29 No. 5, 2008 pp. 462-483
-   Hunger, w(1989), Strategic management & Business policy, Addison- Wesley.
-   Ministry of Defence, Defence Diplomacy, Policy Paper, No. 1, Available at http: //www.mod.uk.
-   Willard, James E.( 2006), Military Diplomacy: An Essential Tool of Foreign Policy at the Theater Strategic Level, School of Advanced Military Studies, Command and General Staff College.
-   Smith,Gayle(2008),http://www.americanprogress.rg
-   Oxford Advanced Learners Dicionary, Fifth ED. 1997.
- سایت‌‌ها:
-        https://www.politico.com
-        http://www.farsi.khamenei.ir.