بررسی الزامات دیدبانی براساس بیانات مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت راهبردی دانشگاه عالی دفاع علمی

2 دانش آموخته دکتری مدیریت راهبردی پدافند غیرعامل دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

دیدبانی، همواره تلاش در شناسایی تغییرات موضوعات در حال ظهور و روندهای کلیدی دارد که می‌تواند مفروضات گذشته را به چالش کشیده و دیدگاه‌های جدیدی را نسبت به تهدیدها و فرصت‌های آینده مهیا کند. هدف تحقیق شناسایی الزامات دیدبانی بر اساس منویات فرماندهی معظم کل قوا(مدظله‌العالی) می­باشد.
روش مورد‌استفاده در این پژوهش تحلیل مضمون است. مضامین ارائه‌شده برگرفته از بیانات مقام معظم رهبری به‌خوبی الزامات دیدبانی را تبیین می­کند، بر اساس این الگو از تعداد  40  مضمون اصلی، تعداد10 مضمون سازمان دهنده و تعداد  6 مضمون فراگیر استخراج گردید که به تبیین دیدبانی می­پردازند. بنابراین الزامات اطلاعاتی، راهبردی، مدیریتی، اعتقادی، اجتماعی بعلاوه بصیرت برای دیدبانی ضروری می‌باشند. الزامات اطلاعاتی بیانگر شناخت دشمن از همه جهات و زوایا است، الزامات راهبردی به هوشیاری ، محیط‌شناسی ، داشتن نگاه راهبردی توجه دارد. الزامات اجتماعی بیانگر موقع‌شناسی، درصحنه بودن، احساس مسئولیت آحاد مسئولین و مردم تمرکز و توجه دارد و الزامات اعتقادی به اخلاص، پرهیزگاری و ارتباط باخدا برای استمداد از کمک­های خداوند اشاره می­کند. الزامات مدیریتی آمادگی، اهتمام مسئولین، داشتن برنامه و هدف برای مقابله با دشمن و اقدام به‌موقع را برای دیدبانی ضروری می­داند و درنهایت بصیرت در امور را برای موفقیت در دیدبانی به‌عنوان یک رکن معرفی می­نماید.

کلیدواژه‌ها


فهرست منابع:

- قرآن کریم، ترجمه و تفسیر آیت‌الله مکارم شیرازی

- حضرت امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، نرم افزار حدیث ولایت

الف- منابع فارسی

- اسفندیاری صفا خسرو ، دهقان حبیب‌الله(1394) ،ملزومات انضباط مالی از دیدگاه مقام معظم رهبری (حفظه الله تعالی)، فصلنامه مدیریت نظامی، شماره 58 ، سال پانزدهم، تابستان 94

- بی­نام،(1385)الزامات جنگ­های نوین در فضای سایبر، اندیشگاه شریف

- بی­نام،(1388) دیدبانی؛مفاهیم،روش‌هاوپایگاه­ها ، مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، مرکز آینده­پژوهی علوم و فناوری دفاعی، چاپ اول 

- پدرام،  عبدالرحیم،  احمدیان،  مهدی، (1394) آموزه‌ها و آزموده‌های آینده‌پژوهی،  مؤسسه افق آینده‌پژوهی راهبردی، چاپ اول

- خزایی، سعید (1384)، "دیدبانی، مبانی و مفاهیم: دیدبانی دروازه­ی ورود به آینده است"، مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی ،مرکز آینده‌پژوهی علوم و فناوری دفاعی

- داوری، علی، رضازاده، آرش(1392)، مدل­سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار PLS ، سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی

- طهماسبی بلوک‌آباد، رضا، کمیلی فرد، سید مجتبی، (1395)ارائه الگوی عملکرد برای تشکل‌های دانشجویی بر اساس بیانات مقام معظم رهبری(دام‌ظله)، فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج، سال نوزدهم، شماره ،72پاییز 1395

- عبدالحسین زاده محمد ، لطیفی میثم ، (1392)طراحی مدل مفهومی بیداری اسلامی مبتنی بر اندیشه مقام معظم رهبری(استراتژی تئوری داده بنیاد متنی)، دو فصلنامه بیداری اسلامی ، سال دوم، شماره چهارم، پاییز و زمستان 1392

- مهری کریم(1395) دولت اسلامی بر اساس بیانات مقام معظم رهبری : به روش نظریه‌پردازی داده بنیاد ، دو فصلنامه علمی- پژوهشی دانش سیاسی- سال دوازدهم، شمارة دوم، پاییز و زمستان 1395

- ملکی فر،عقیل ، همکاران (۱۳۸۵) الفبای آینده‌پژوهی، اندیشکده  صنعت و فناوری (آصف) و مرکز آینده­پژوهی علوم و فناوری دفاعی ـ مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، انتشارات کرانه علم

 

 

ب – منابع انگلیسی

-      Choo Chun Wei  ,( 1993) ENVIRONMENTAL SCANNING: ACQUISITION AND USE OF INFORMATION BY CHIEF EXECUTIVE OFFICERS IN THE CANADIAN TELECOMMUNICATIONS INDUSTRY, A thesis submitted in conformity with the requirements for the degree of Doctor of Philosopy Faculty of Library and Information Science University of Toronto

-         Choo, Chun Wei (1999). "The Art of Scanning the Environment". Bulletin of the American Society for Information Science. 25 (3).

-      Choo, Chun Wei. (2002), Information Management for the Intelligent Organization: The Art of Scanning the Environment. 3rd ed. Medford, NJ: Information Today, Inc.

-      Choo, Chun Wei (2005). Environmental scanning as information seeking and organizational learning. Information. Research (Revised and updated version) http://InformationR.net/ir/7-1/paper112.html

-      Hough, J. R. (2004). Scanning actions and environmental dynamism:Gathering information for strategic decision making. Management Decision

-      Liu, S. Strategic Scanning and Interpretation Revisited, Industrial Management & Data systems, 98/7, 1998, 295-312.

-      NISTORESCU, Tudor& Mihail BARBU, Cătălin, (2007), A MODEL FOR ENTERPRISES  ENVIRONMENTAL SCANNING, University of Craiova

-      P. Bishop & A. Hines(2012)Teaching about the Futur, First published 2012 by  PALCRAVE MACMILLAN

-      van Rij.Victor(2009) ,Horizon scanning identifying strategic choices and knowledge questions for sustainability, Integration of Quantitative and Qualitative methodologies Berlin, December 4th ,2009

-      Zhang Xue,  Shaheen Majid and Schubert Foo,(2010)Environmental scanning:An application of information literacy skills at the workplace, Journal of Information Science

ب- سایت‌ها:

بیانات حضرت امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، قابل‌دسترسی در:         -  www.khamenei.ir