مقاله پژوهشی:الگوی عدالت اقتصادی در چارچوب اقتصاد مقاومتی جمهوری اسلامی ایران

نویسندگان

1 دانشیار اقتصاد دانشگاه جامع امام حسین (علیه‌السلام)

2 دانش‌آموخته دکتری مدیریت راهبردی نظامی

چکیده

عدالت و جنبه­های مختلف آن به‌خصوص از منظر اقتصادی در دین اسلام بسیار موردتوجه قرارگرفته است. در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نیز از همان ابتدا عدالت و ایجاد عدل و قسط از اهداف مهم انقلاب برشمرده شده و همواره توجه به عدالت در کنار سایر امور مورد تأکید بوده است. در سال­های اخیر دشمنان انقلاب با توجه به آسیب­هایی که در زمینه عدالت به‌رغم تلاش مستمر دست‌اندرکاران وجود دارد، چالش­های اقتصادی برای کشور در این زمینه ایجاد کرده­اند که به علت اهمیت موضوع، چالش­ها در حال تبدیل‌شدن به آسیب­های امنیت ملی هستند. در این رابطه فقدان یک الگوی مدون که بتواند با استفاده از ظرفیت­های عدالت اقتصادی بر چالش­های این مقوله غلبه کرده و به تحقق اهداف تعیین‌شده منجر شود، عامل پدید آمدن این مخاطرات بوده است. در این پژوهش با بهره­گیری از روش آمیخته با به‌کارگیری روش­های کیفی، موردی – زمینه­ای نظریه داده بنیاد و انجام مصاحبه با خبرگان، مجموعه­ای از آسیب­ها، چالش­ها، ظرفیت­ها و مؤلفه­های عدالت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران تهیه و درنهایت الگویی برای عدالت اقتصادی کشور ارائه‌شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The model of economic justice within the framework of the resistance economy of the Islamic Republic of Iran.

نویسندگان [English]

  • A,M Seif 1
  • A.R Sheikh 2
  • M.r Behdadfar 2
1 Associate Professor of Economics, Imam Hussein University of Technology (PBUH)
2 Doctor of Military Strategic Management
چکیده [English]

Justice and its various aspects, especially in case of economic, have been very much considered in the Islamic religion. In the holy system of the Islamic Republic of Iran from the outset, justice have been included in the important goals of the revolution and the justice has always been emphasized among other affairs. In spite of the constant efforts of the authorities in recent years, the adversaries of the revolution have created economic challenges for the country in the field of justice. Due to the importance of this issue, the challenges are becoming a threat to national security. In this regard, the absence of a codified model that could overcome the challenges of this category, by utilizing economic justice capacities and lead to the achievement of the goals set, has led to the emergence of these hazards. In this research, by using a combination method with the application of qualitative methods, case-base and data-base theory and conducting interviews with experts, a set of damages, challenges, capacities and components of the justice system of the Islamic Republic of Iran were extracted, and finally, a model for the country's economic justice has been presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic justice
  • National economy
  • Economic Sanction
منابع فهرست:
-  قرآن کریم ترجمه و تفسیر الهی قمشه‌ای
الف - منابع فارسی:
- تراب­زاده جهرمی، محمدصادق. سجادیه، سید علیرضا. سمیعی نسب، مصطفی. (1392). بررسی ابعاد و مؤلفه­های اقتصاد مقاومتی جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه علمی – پژوهشی مطالعات انقلاب اسلامی، سال دهم، شماره 33.
-  جعفری صمیمی، احمد،(1387)، اقتصاد بخش عمومی(1)، انتشارات سمت، چاپ نهم، تهران؛
- حسینی، سید رضا. (1387). معیارهای عدالت اقتصادی  از منظر اسلام (بررسی انتقادی  نظریه شهید صدر). فصلنامه علمی – پژوهشی اقتصاد اسلامی، سال هشتم، شماره 32.
-  خادمی، سید موسی.(1387). بررسی و شناخت تهدیدات اقتصاد ملی و ارائه الگوی ارزیابی آن­ها. تهران، دانشگاه عالی دفاع ملی، دانشکده مدیریت راهبردی.
-  خانی، صدیقه، (آذر ماه 1388)، رانت در اقتصاد، موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد؛
- دادگر، یداله. آرمان مهر، محمدرضا. (نیمه دوم 1388). بررسی و نقد مبانی معیار عدالت اقتصادی رالز. شماره 2 (پیاپی 35)، پژوهشنامه علوم اقتصادی.
-  رحمانی، تیمور، (1389)، اقتصاد کلان نوین، جلد اول، انتشارات برادران، چاپ اول، تهران.
- رشنوادی ، یعقوب و مجید دهنوی، (تیر و مردادماه 1387)، نقش بیمه‌های عمر در افزایش رفاه و عدالت اجتماعی، تازه‌های جهان بیمه شماره‌های 121 و 122 .
- رهبر، فرهاد. خادمی، سید موسی. (پاییز 1387). تهدید پذیری اقتصادی، تهدید پذیری هویت ملی(مطالعه موردی ایران و کشورهای منطقه). فصل­نامه مطالعات ملی، شماره 3.
- سازمان  برنامه‌وبودجه ج.ا.ا، (تیرماه 1375)، برنامه اقتصاد بدون اتکا به درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام، تجارت خارجی معاونت امور اقتصادی و هماهنگی دفتر اقتصاد کلان؛
- سیف، اله مراد. (1391). الگوی پیشنهادی اقتصاد مقاومتی جمهوری اسلامی ایران (مبتنی بر دیدگاه مقام معظم رهبری). فصلنامه علمی – پژوهشی آفاق امنیت، سال پنجم، شماره شانزدهم.
- سیف، اله مراد.  (1391). اقتصاد مقاومتی ج.ا.ایران و نقش آن در دفاع ملی در برابر تحریم‌های غرب. همایش دفاع ملی، دفاع همه‌جانبه، دانشگاه دفاع ملی.
-  عزیز نژاد، صمد، نوزایی، سید محمدرضا،(بهار1389)، بررسی آثار تحریم بر اقتصاد ایران با تأکید بر تجارت خارجی، مجله پژوهش،شماره 61.
- گرجی، ابراهیم. مدنی، شیما. (پاییز382). بررسی نقش ثبات اقتصادی بر عملکرد رشد اقتصادی ایران با روش سیستم معادلات هم‌زمان. فصلنامه پژوهش بازرگانی، شماره 28.
- محمد حسینی، حمید. وثوقی نیری، عبداله. مرادی آیدیشه، شعبان. (1391). مؤلفه‌ها و ابعاد اقتصاد مقاومتی از منظر امام خمینی (رحمت‌الله‌علیه) و در اندیشه امام خامنه­ای و نقش آن در ارتقاء بهره­وری و اقتدار ملی. همایش دفاع ملی، دفاع همه‌جانبه، دانشگاه دفاع ملی.
-  مصلی نژاد، غلامعباس، (1384)، آسیب‌شناسی توسعه اقتصادی در ایران، نشر قومس، چاپ اول، تهران.
-  مصلی نژاد، غلامعباس، (1384)، دولت و توسعه اقتصادی در ایران ، نشر قومس، چاپ اول، تهران.
-  مهرابی، امیر حمزه؛ خنیفر، حسین؛ امیری، علی‌نقی؛ زارعی متین، حسن؛ جندقی، غلامرضا؛ (1390)؛ معرفی روش‌شناسی نظریه داده بنیاد برای تحقیقات اسلامی (ارائه یک نمونه)؛ مدیریت فرهنگ‌سازمانی.
-  هادی زنوز، بهروز.(1387). اقتصاد ایران: نظرها و نقدها. تهران، نشر توسعه.
-  یوسفی، محمدعلی.(1387). ابهام در اهداف نظام اقتصادی اسلام. فصلنامه اقتصاد اسلامی، شماره 23.
ب- منابع انگلیسی:
- Dursun Peksen & A. Cooper Drury; “Economic sanctions & political repression: Assessing the impact of coercive diplomacy or political freedom”; 17 Feb 2009; Hum rights rev (2009) 10.
- McInroy, Neil & Longlands, Sarah,( December 2010) The Centre for Local Economic Strategies (CLES), "Productive local economies, creating resilient places"
- Mondelaers, K. and Lauwers, L., (2011); An (in) Efficiency Based Measurement of Economic Resilience, ILVO, Institute for Agricultural and Fisheries Research, Merelbeke Belgium,
- Porretto, Gabriele, ‘The European Union, Counter-Terrorism Sanctions against Individuals and Human Rights Protection’ in Miriam Gani and Penelope Mathew (eds), Fresh Perspectives on the 'War on Terror' (ANU ePress, 2008) .
- Tolentino, V. Bruce J., “The Asia Foundation: Strengthening Local Economic Governance across Asia,” The Asia Foundation; May 2011.
- William h. Kaempfer & Anton d. Lowenberg; “The Political Economy of Economic Sanctions”; Handbook of Defense Economics, Volume 2; Edited by Todd Sandler and Keith Hartley; 2007 Elsevier B.V. All rights reserved; DOI: 10.1016/S1574-0013(06)02027-8 Chapter 27.
ج سایت‌ها:
بیانات مقام معظم رهبری. قابل‌دسترسی در سایت مقام معظم رهبری:- www.farsi.khamenei.ir    
پیغامی، عادل قابل‌دسترسی در سایت.(25/5/1391) .اقتصاد مقاومتی؛ اقتصاد دفاعی یا ترمیمی  www.farsi.khamenei.ir                                                                    مقام معظم رهبری: