مقاله پژوهشی:نقش و جایگاه رشد اقتصادی در الگوی اقتصاد مقاومتی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته مدیریت راهبردی نظامی دانشگاه عالی دفاع ملی

2 دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی نظامی دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی نقش و جایگاه رشد اقتصادی در الگوی اقتصاد مقاومتی جمهوری اسلامی ایران بود. بدین منظور در این مطالعه از روش پژوهش توصیفی- تحلیلی استفاده گردید. در بخش کیفی اطلاعات با انجام مصاحبه با صاحب‌نظران و خبرگان منتخب و با استفاده از روش نمونه‌گیری نظری و تکنیک گلوله برفی تا حد اشباع نظری گردآوری شد و برای جمع‌آوری اطلاعات کمی از جامعه آماری متشکل از صاحب‌نظران، اندیشمندان و خبرگان کمک گرفته شد. با توجه به وجود طبقات گوناگون در جامعه آماری و تفاوت میان گروه‌ها ازنظر ساختاری و عملکردی، برای تعیین حجم نمونه داده‌های کمی از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقاتی استفاده شد و تعداد نمونه موردنیاز78 پرسشنامه محاسبه گردید. برای پایایی پرسشنامه ازالفای کرونباخ استفاده گردید که مقدار آن 87/0 به دست آمد. یافته‌ها این پژوهش نشان می‌دهد که آسیب­های مربوط به رشد اقتصادی مشتمل بر شرایط نامطلوب کسب‌وکار، عقب‌ماندگی فنی و تکنولوژیکی تولید، عدم تحرک و رقابت‌پذیری تولید، فقدان ساختار اقتصاد دانش‌بنیان، عدم بهره­وری عوامل تولید، شرایط نامطلوب نهاد بازار و بخش خصوصی و نهاد دولت و بخش عمومی و شرایط نابسامان بازارهای پولی و مالی می‌باشد. و درنهایت ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌های رشد اقتصاد مقاومتی استخراج گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role and place of economic growth in the resistive economy of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • M Yousefi 1
  • M Moosavi Nezhad 2
1 Graduate of Military Strategic Management from Higher National Defense University
2 PhD student of military strategic management at Higher National Defense University
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the role and place of economic growth in the resistive economy of the Islamic Republic of Iran. For this purpose, descriptive-analytic research method was used. In the qualitative part of the information, interviews with experts and experts were selected using the method of theoretical sampling and snowball technique to theoretical saturation. For collecting quantitative information, a statistical society was comprised of experts, thinkers and experts. . Regarding the existence of different classes in the statistical society and the differences between the groups from the structural and functional point of view, a random-class random sampling method was used to determine the sample size of the data. The number of samples required was 78 questionnaires. For reliability of Cronbach's questionnaire, its value was 0.87. The findings of this study indicate that the economic growth damages including unfavorable business conditions, technical and technological retardation of production, lack of mobility and production competitiveness, lack of econometric knowledge structure, inefficiency of production factors, unfavorable market conditions and private sector And the government and the public sector, and the disadvantages of monetary and financial markets. Finally, dimensions, components and indicators of growth of the resistance economy were extracted.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Growth
  • Resistance Economics
  • Economic Damage
  • Economic Capacity
فهرست منابع
الف- منابع فارسی
-    بیانات مقام حضرت امام خامنه‌ای(مدظله‌العاالی) در دیدار ریاست محترم جمهوری و اعضای دولت به مناسبت هفته‌ی دولت – 2/6/1391
-    تو دارو، مایکل(1378)، توسعه اقتصادی در جهان سوم، غلامعلی فرجادی، تهران، موسسه عالی پژوهش در برنامه‌ریزی و توسعه، چاپ هشتم
-    تیرل وال، ا. پ(1378)، رشد و توسعه، منوچهر فرهنگ و فرشید مجاور حسینی، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات، چاپ اول
-    جهانیان، ناصر(1388)، اسلام و رشد عدالت محور، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ اول
-    خادمی، سید موسی(1387) بررسی و شناخت تهدیدات اقتصاد ملی و ارائه الگوی ارزیابی آن‌ها، دانشکده مدیریت راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی-سال 1387
-    شورینی، خلیلی(1389)، روش پژوهش آمیخته،
-    عزیز نژاد، نورایی(1389) بررسی آثار تحریم بر اقتصاد ایران با تأکید بر تجارت خارجی، مکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی
-    فدایی، مهدی، درخشان، مرتضی(1393) تحلیل اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدّت تحریم‌های اقتصادی بر رشد اقتصادی ایران، فصلنامه علمی پژوهشی، پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، سال پنجم، شماره هیجدهم، بهار 1394، 132-113.
-    کرگل، ج. ا(1386) نظریه رشد اقتصادی، حسین خلیلی، تهران، چاپخانه زر
-    کوزنتس، سیمون(1382) رشد نوین اقتصادی، مرتضی قره‌باغیان، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
-    متوسلی، محمود(1382)، توسعه اقتصادی، تهران، سمت، چاپ اول
-    وصالی، ساناز و ترابی، مهرنوش(1389). اثرات تحریم بانک‌ها بر اقتصاد و سیستم بانکی ایران، مجله بانک و اقتصاد، شماره111، 44-38.
-    یوسفی، احمدعلی(1386)، نظام اقتصاد علوی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ اول
 
 
ب- منابع انگلیسی
 
- Lino Briguglio, Gordon Cordina, Nadia Farrugia, and Stephanie Vella; “Economic Vulnerability and Resilience Concepts and Measurements”; United Nation’s University; World Institute for Development Economics Research(UNU-WIDER) ; Research Paper No. 2008/55; May 2008.
- Lino Briguglio and Stephen Piccinino; “Growth And Resilience In East Asia and The Impact Of The 2009 Global Recession”; University of Malta; 30 September 2011.
- L. Briguglio, , G. Cordina, , S. Bugeja, and N. Farrugia,(2005) ; “Economic Vulnerabilityand Resilience: Concepts and Measurements”; Oxford Development Studies Vol. 37,No. 3. pp. 229-247 former UNU-WIDER Research Paper No. 2008.
- Lino Briguglio and Stephan Piccinino; “Growth and Resilience in east Asia, and the Impact of the 2009 Global Recession”; 30 Sep. 2011
ج- سایت
-www.farsi.khamenei.ir              مجموعه بیات حضرت امام خامنه‌ای‌(مد‌ظله‌العلی)‌  قابل دسترسی در: