نقش و جایگاه رشد اقتصادی در الگوی اقتصاد مقاومتی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته مدیریت راهبردی نظامی دانشگاه عالی دفاع ملی

2 دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی نظامی دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی نقش و جایگاه رشد اقتصادی در الگوی اقتصاد مقاومتی جمهوری اسلامی ایران بود. بدین منظور در این مطالعه از روش پژوهش توصیفی- تحلیلی استفاده گردید. در بخش کیفی اطلاعات با انجام مصاحبه با صاحب‌نظران و خبرگان منتخب و با استفاده از روش نمونه‌گیری نظری و تکنیک گلوله برفی تا حد اشباع نظری گردآوری شد و برای جمع‌آوری اطلاعات کمی از جامعه آماری متشکل از صاحب‌نظران، اندیشمندان و خبرگان کمک گرفته شد. با توجه به وجود طبقات گوناگون در جامعه آماری و تفاوت میان گروه‌ها ازنظر ساختاری و عملکردی، برای تعیین حجم نمونه داده‌های کمی از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقاتی استفاده شد و تعداد نمونه موردنیاز78 پرسشنامه محاسبه گردید. برای پایایی پرسشنامه ازالفای کرونباخ استفاده گردید که مقدار آن 87/0 به دست آمد. یافته‌ها این پژوهش نشان می‌دهد که آسیب­های مربوط به رشد اقتصادی مشتمل بر شرایط نامطلوب کسب‌وکار، عقب‌ماندگی فنی و تکنولوژیکی تولید، عدم تحرک و رقابت‌پذیری تولید، فقدان ساختار اقتصاد دانش‌بنیان، عدم بهره­وری عوامل تولید، شرایط نامطلوب نهاد بازار و بخش خصوصی و نهاد دولت و بخش عمومی و شرایط نابسامان بازارهای پولی و مالی می‌باشد. و درنهایت ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌های رشد اقتصاد مقاومتی استخراج گردید.

کلیدواژه‌ها


فهرست منابع

الف- منابع فارسی

-    بیانات مقام حضرت امام خامنه‌ای(مدظله‌العاالی) در دیدار ریاست محترم جمهوری و اعضای دولت به مناسبت هفته‌ی دولت – 2/6/1391

-    تو دارو، مایکل(1378)، توسعه اقتصادی در جهان سوم، غلامعلی فرجادی، تهران، موسسه عالی پژوهش در برنامه‌ریزی و توسعه، چاپ هشتم

-    تیرل وال، ا. پ(1378)، رشد و توسعه، منوچهر فرهنگ و فرشید مجاور حسینی، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات، چاپ اول

-    جهانیان، ناصر(1388)، اسلام و رشد عدالت محور، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ اول

-    خادمی، سید موسی(1387) بررسی و شناخت تهدیدات اقتصاد ملی و ارائه الگوی ارزیابی آن‌ها، دانشکده مدیریت راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی-سال 1387

-    شورینی، خلیلی(1389)، روش پژوهش آمیخته،

-    عزیز نژاد، نورایی(1389) بررسی آثار تحریم بر اقتصاد ایران با تأکید بر تجارت خارجی، مکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

-    فدایی، مهدی، درخشان، مرتضی(1393) تحلیل اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدّت تحریم‌های اقتصادی بر رشد اقتصادی ایران، فصلنامه علمی پژوهشی، پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، سال پنجم، شماره هیجدهم، بهار 1394، 132-113.

-    کرگل، ج. ا(1386) نظریه رشد اقتصادی، حسین خلیلی، تهران، چاپخانه زر

-    کوزنتس، سیمون(1382) رشد نوین اقتصادی، مرتضی قره‌باغیان، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

-    متوسلی، محمود(1382)، توسعه اقتصادی، تهران، سمت، چاپ اول

-    وصالی، ساناز و ترابی، مهرنوش(1389). اثرات تحریم بانک‌ها بر اقتصاد و سیستم بانکی ایران، مجله بانک و اقتصاد، شماره111، 44-38.

-    یوسفی، احمدعلی(1386)، نظام اقتصاد علوی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ اول

 

 

ب- منابع انگلیسی

 

- Lino Briguglio, Gordon Cordina, Nadia Farrugia, and Stephanie Vella; “Economic Vulnerability and Resilience Concepts and Measurements”; United Nation’s University; World Institute for Development Economics Research(UNU-WIDER) ; Research Paper No. 2008/55; May 2008.

- Lino Briguglio and Stephen Piccinino; “Growth And Resilience In East Asia and The Impact Of The 2009 Global Recession”; University of Malta; 30 September 2011.

- L. Briguglio, , G. Cordina, , S. Bugeja, and N. Farrugia,(2005) ; “Economic Vulnerabilityand Resilience: Concepts and Measurements”; Oxford Development Studies Vol. 37,No. 3. pp. 229-247 former UNU-WIDER Research Paper No. 2008.

- Lino Briguglio and Stephan Piccinino; “Growth and Resilience in east Asia, and the Impact of the 2009 Global Recession”; 30 Sep. 2011

ج- سایت

-www.farsi.khamenei.ir              مجموعه بیات حضرت امام خامنه‌ای‌(مد‌ظله‌العلی)‌  قابل دسترسی در: