طراحی و تدوین ارکان جهتساز پدافند غیرعامل در رسانه ملّی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت‌علمی پژوهشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه

2 دانشیار علوم دفاعی راهبردی ‌ دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

ارکان جهت‌ساز یکی از مؤلفه‌های اصلی برای تدوین راهبرد است. هدف پژوهش، طراحی و تدوین ارکان جهت‌ساز پدافند غیرعامل در رسانه ملی است. بر این اساس در فرایند پژوهش، با روش توصیفی و تحلیلی کتابخانه­ای عناصر و ابعاد ارکان جهت ساز پدافندغیرعامل رسانه­ملّی شناسایی شد و به روش پیمایشی اعتباربخشی و اولویت­بندی شد. به این منظور ارزش­ها، کارکردها، اصول و اهداف راهبردی انقلاب اسلامی، رسانه و پدافند غیرعامل مورد واکاوی قرار گرفت و سپس مقوله و ابعاد ارکان جهت­ساز پدافند غیرعامل شناسایی و از طریق پرسشنامه و مصاحبه موردسنجش قرار گرفت. این پژوهش از آزمون رابطه معناداری چشم‌انداز، رسالت(مأموریت)، اصول و ارزش­ها و اهداف کلان با ارکان جهت­ساز پدافندغیرعامل رسانه ملّی از تحلیل همبستگی پیرسون و به‌منظور مقایسه مزیت و اهمیت اجزا ارکان جهت ساز پدافندغیرعامل رسانه­ملّی از آزمون تحلیل واریانس فریدمن استفاده‌شده است. روایی و پایایی پرسشنامه­ها نیز از طریق تأیید خبرگان و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ 91/0 برای پرسشنامه ارکان جهت­ساز و 81/0 برای اصول و ارزش­های اساسی پدافندغیرعامل رسانه­ملّی به دست آمد. بر این اساس ضمن تائید آزمون همبستگی ارکان جهت ساز پدافندغیرعامل رسانه­ملّی، بیانیه چشم‌انداز، رسالت، ارزش­های 4گانه، اصول اساسی 14گانه، اهداف کلان 12 گانه، اهداف عملّیاتی 16 گانه پدافندغیرعامل رسانه ملّی شناسایی و تدوین شد.

کلیدواژه‌ها


فهرست منابع

-    حضرت امام خمینی(رحمت‌الله علیه)،(1370)، "صحیفه نور" ، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، جلد5

-    حضرت امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی)، (1383)، بیانات امام خامنه­ای در دیدار رئیس و مدیران سازمان صداوسیما، یازدهم، آذر

الف- منابع فارسی :

-    اسحاقی، سید حسین،(1386)،"ارمغان انقلاب- تلخیصی از نودودو دستاورد انقلاب اسلامی ایران"، مرکز پژوهش­های اسلامی صداوسیما، قم: زلال کوثر نوبت چاپ اول

-    الیاسی، محمدحسین،(1384)، "عملیات روانی امریکا علیه جمهوری اسلامی ایران"، فصلنامه عملیات روانی، سال دوم، شماره 9، تابستان.

-    الیاسی، محمدحسین؛ عبدی،گرشاسب، (1386)، "نقش شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان در عملیات روانی علیه جمهوری اسلامی ایران: حوادث بهار 1385 آذربایجان"، مطالعات مدیریت انتظامی، سال دوم، شماره2.

-    الیاسی، محمدحسین،(1386)،"مبانی نظری و عملی رسانه اثربخش و کارآمد"، فصلنامه عملیات روانی شماره 17، تهران .معاونت فرهنگی سپاه.

-    بهرامی کمیل، نظام، (1388)، "نظریه رسانه‌ها"، تهران: انتشارات کویر

-    تبیان زنجان،(1390)، "گروه جامعه و سیاست"، بیستم آذر،  

-    خجسته، حسن،(1389)، "میدان مین رسانه" ، نشریه پنجره، شماره 29

-    خجسته، حسن،(1392)، "کارکردهای رادیو در جنگ، مجموعه مقالات رادیو چیست"، تهران: دفتر مطالعات و برنامه­ریزی رسانه

-    خجسته، حسن، (1393)، "مدیریت رسانه"، تهران: انتشارات دفتر مطالعات و برنامه­ریزی رسانه

-    حسن بیگی،ابراهیم،(1390)، "مدیریت راهبردی"، تهران:سمت

-    حسن بیگی، ابراهیم، (1389)، نقش برنامه‌های رسانه ملّی در گسترش وحدت ملّی در کشور، "مطالعات دفاعی استراتژیک داعا"، شماره40.

-    حسینی، سید حسن، (1388)، "زیبایی‌شناسی و فلسفه رسانه"، تهران: نشر مهر نیوشا و انتشارات صداوسیما.

-    ساروخانی ، باقر،(1381)،"جامعه‌شناسی ارتباطات"، تهران : انتشارات اطلاعات.

-    سورین، و رنو، تائی نکار، جیفر،(1384)، "نظریه‌های ارتباطات"، ترجمه دهقان، علیرضا،‌ انتشارات دانشگاه تهران،  چاپ دوم.

-    شاه‌محمدی، عبدالرضا(1382)، وسایل ارتباطی سربازان اصلی میدان جنگ‌های نوین، "فصلنامه پژوهش و سنجش"، سال دهم، تابستان، شماره 34.

-    عمید زنجانی، عباسعلی، (1367)، "انقلاب اسلامی و ریشه‌های آن"، تهران: نشر کتاب سیاسی.

-    لاریجانی، محمدجواد، (1369) "مقولاتی در استراتژی ملّی"، تهران.انتشارات انقلاب اسلامی.

-    لیتل‌جان، استیفن، (1384)، "نظریه‌های ارتباطات"، ترجمه: نوربخش، سیدمرتضی، میرحسینی، سید اکبر، تهران: نشر جنگل

-    مرکز طرح و برنامه‌ریزی- مطالعات و برنامه‌ریزی راهبردى(1391)،"ضوابط و رویه‌های اجرایی تولید، تأمین و پخش سازمان صداوسیما"، تهران: معاونت برنامه‌ریزی  نظرات رسانه ملّی، چاپ اول

-    مک‌کوایل، دنیس، (1385)، "درآمدی بر نظریه‌ی ارتباطات جمعی"، ترجمه: اجلالی، پرویز، تهران: دفتر مطالعات و توسعه رسانه‌ها. ص 132، 134، 137، 176، 189

-    مک لوهان، مارشال، (1377)، "برای درک رسانه‌ها"، ترجمه: سعید آذری، تهران: مرکز تحقیقات صداوسیما

-    مصلحی، محمد،(1388)، "نقش رسانه‌ها در عملیات روانی آمریکا بر ضد جمهوری اسلامی ایران"، مجموعه مقالات جهان اسلام، 27 اردیبهشت.

-    مهدی زاده، سید مهدی، (1392)، "نظریه‌های رسانه"،‌ اندیشه‌های رایج و دیدگاه‌های انتقادی، تهران: انتشارات همشهری، چاپ سوم.

-    ویندال، سون، سیگنایتزر، بنو، اولسون، جین، (1387)، "کاربرد نظریه‌های ارتباطات"، ترجمه: علی‌رضا دهقان، تهران: انتشارات جامعه‌شناسان، چاپ دوم.

-    هابت، میشل،(1371)، نقش رسانه‌های گروهی در جهان سوم، ترجمه: مصطفی امیری، "رسانه"، شماره 12.

-    هرمزی‌زاده، محمد، طهوری خیابانی، سودابه،(1386)، "ارزشیابی عملکرد شبکه رادیویی جوان در زمینه اشاعه ارزش‌های الهی انسانی"، دانشگاه صداوسیما.

ب– منابع انگلیسی:

-      Bomi, S.M. (2001), Mass media and Psychslogical Operations. www.Bs.ir.it.

-      Daridson, R.F. (1998), The New approach to Psy chogical Operations.www.psy.org.

-      Fridman, H. (1998), Paychological Operations.www.Psy.org

-      Fridman, H. (2003), Psychological Operations in IRAQ war. PSY.org.

-      Jantel, M. (2000), Per Suasionand Proganda. New York: Apleton Press.

-      Kramer, t. (1982). Tactics of Military Paycholocical operations, www.Bs.ir.it

-      Kolin, F.t. (2002), Rado and TV. Psychogical Warfare. Pay.org.

-      Nick Servenson(2002), Understanding Media Culture , Sage Publication

-      Thimuthy, L. (2005), Modern Media and Propaganda. Boston: McG

ج- سایت‌ها:

- WWW.islamworld.persianblog