مقاله پژوهشی:طراحی و تدوین ارکان جهتساز پدافند غیرعامل در رسانه ملّی

نویسندگان

1 عضو هیئت‌علمی پژوهشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه

2 دانشیار علوم دفاعی راهبردی ‌ دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

ارکان جهت‌ساز یکی از مؤلفه‌های اصلی برای تدوین راهبرد است. هدف پژوهش، طراحی و تدوین ارکان جهت‌ساز پدافند غیرعامل در رسانه ملی است. بر این اساس در فرایند پژوهش، با روش توصیفی و تحلیلی کتابخانه­ای عناصر و ابعاد ارکان جهت ساز پدافندغیرعامل رسانه­ملّی شناسایی شد و به روش پیمایشی اعتباربخشی و اولویت­بندی شد. به این منظور ارزش­ها، کارکردها، اصول و اهداف راهبردی انقلاب اسلامی، رسانه و پدافند غیرعامل مورد واکاوی قرار گرفت و سپس مقوله و ابعاد ارکان جهت­ساز پدافند غیرعامل شناسایی و از طریق پرسشنامه و مصاحبه موردسنجش قرار گرفت. این پژوهش از آزمون رابطه معناداری چشم‌انداز، رسالت(مأموریت)، اصول و ارزش­ها و اهداف کلان با ارکان جهت­ساز پدافندغیرعامل رسانه ملّی از تحلیل همبستگی پیرسون و به‌منظور مقایسه مزیت و اهمیت اجزا ارکان جهت ساز پدافندغیرعامل رسانه­ملّی از آزمون تحلیل واریانس فریدمن استفاده‌شده است. روایی و پایایی پرسشنامه­ها نیز از طریق تأیید خبرگان و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ 91/0 برای پرسشنامه ارکان جهت­ساز و 81/0 برای اصول و ارزش­های اساسی پدافندغیرعامل رسانه­ملّی به دست آمد. بر این اساس ضمن تائید آزمون همبستگی ارکان جهت ساز پدافندغیرعامل رسانه­ملّی، بیانیه چشم‌انداز، رسالت، ارزش­های 4گانه، اصول اساسی 14گانه، اهداف کلان 12 گانه، اهداف عملّیاتی 16 گانه پدافندغیرعامل رسانه ملّی شناسایی و تدوین شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategies for the command and control system of non-operational defense in war situations.

نویسندگان [English]

  • S Alavi vaf 1
  • Gh Jalali Farahani 2
1 عضو هیئت‌علمی پژوهشکده روابط بین‌الملل وزارت امور خارجه
2 Associate Professor of Strategic Defense Sciences, Higher National Defense University
چکیده [English]

Orienting pillars are one of the main constituents for development of strategy. Meanwhile, this study seeks to design and develop the orienting pillars of passive defense in the national TV. Doing so, it determines the dimensions of orienting pillars of the passive defense for the national TV on desk and descriptive-analytical method and then sequences and validates them upon survey. In the same vein, it explores values, performance, principles and strategic purposes of the Islamic Revolution, media and passive defense and then recognizes the subject and dimensions of orienting pillars of passive defense and assesses them through questionnaire and interview. This study applies the test of statistical significance, mission, principle and value, mega purposes with orienting pillars of passive defense for the national TV in line with Pearson Correlation; to compare the advantage and significance of the parts for the orienting pillars of the national defense related to national TV, it applies Friedman Variance Analysis. The validity and reliability of questionnaire hit 0/91 upon acknowledgement by experts and 0/81 for the fundamental principles and values of the passive defense for the national TV. In the end, besides confirming the correlation test of orienting pillars of the passive defense for national TV, statement of vision and mission, tetra-pronged values, 14-pronged principles, macro 12-pronged purposes and 16-pronged operational purposes are defined and developed for the passive defense of national TV.

کلیدواژه‌ها [English]

  • command and control system
  • passive defense
  • strategy
  • war conditions
فهرست منابع
-    حضرت امام خمینی(رحمت‌الله علیه)،(1370)، "صحیفه نور" ، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، جلد5
-    حضرت امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی)، (1383)، بیانات امام خامنه­ای در دیدار رئیس و مدیران سازمان صداوسیما، یازدهم، آذر
الف- منابع فارسی :
-    اسحاقی، سید حسین،(1386)،"ارمغان انقلاب- تلخیصی از نودودو دستاورد انقلاب اسلامی ایران"، مرکز پژوهش­های اسلامی صداوسیما، قم: زلال کوثر نوبت چاپ اول
-    الیاسی، محمدحسین،(1384)، "عملیات روانی امریکا علیه جمهوری اسلامی ایران"، فصلنامه عملیات روانی، سال دوم، شماره 9، تابستان.
-    الیاسی، محمدحسین؛ عبدی،گرشاسب، (1386)، "نقش شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان در عملیات روانی علیه جمهوری اسلامی ایران: حوادث بهار 1385 آذربایجان"، مطالعات مدیریت انتظامی، سال دوم، شماره2.
-    الیاسی، محمدحسین،(1386)،"مبانی نظری و عملی رسانه اثربخش و کارآمد"، فصلنامه عملیات روانی شماره 17، تهران .معاونت فرهنگی سپاه.
-    بهرامی کمیل، نظام، (1388)، "نظریه رسانه‌ها"، تهران: انتشارات کویر
-    تبیان زنجان،(1390)، "گروه جامعه و سیاست"، بیستم آذر،  
-    خجسته، حسن،(1389)، "میدان مین رسانه" ، نشریه پنجره، شماره 29
-    خجسته، حسن،(1392)، "کارکردهای رادیو در جنگ، مجموعه مقالات رادیو چیست"، تهران: دفتر مطالعات و برنامه­ریزی رسانه
-    خجسته، حسن، (1393)، "مدیریت رسانه"، تهران: انتشارات دفتر مطالعات و برنامه­ریزی رسانه
-    حسن بیگی،ابراهیم،(1390)، "مدیریت راهبردی"، تهران:سمت
-    حسن بیگی، ابراهیم، (1389)، نقش برنامه‌های رسانه ملّی در گسترش وحدت ملّی در کشور، "مطالعات دفاعی استراتژیک داعا"، شماره40.
-    حسینی، سید حسن، (1388)، "زیبایی‌شناسی و فلسفه رسانه"، تهران: نشر مهر نیوشا و انتشارات صداوسیما.
-    ساروخانی ، باقر،(1381)،"جامعه‌شناسی ارتباطات"، تهران : انتشارات اطلاعات.
-    سورین، و رنو، تائی نکار، جیفر،(1384)، "نظریه‌های ارتباطات"، ترجمه دهقان، علیرضا،‌ انتشارات دانشگاه تهران،  چاپ دوم.
-    شاه‌محمدی، عبدالرضا(1382)، وسایل ارتباطی سربازان اصلی میدان جنگ‌های نوین، "فصلنامه پژوهش و سنجش"، سال دهم، تابستان، شماره 34.
-    عمید زنجانی، عباسعلی، (1367)، "انقلاب اسلامی و ریشه‌های آن"، تهران: نشر کتاب سیاسی.
-    لاریجانی، محمدجواد، (1369) "مقولاتی در استراتژی ملّی"، تهران.انتشارات انقلاب اسلامی.
-    لیتل‌جان، استیفن، (1384)، "نظریه‌های ارتباطات"، ترجمه: نوربخش، سیدمرتضی، میرحسینی، سید اکبر، تهران: نشر جنگل
-    مرکز طرح و برنامه‌ریزی- مطالعات و برنامه‌ریزی راهبردى(1391)،"ضوابط و رویه‌های اجرایی تولید، تأمین و پخش سازمان صداوسیما"، تهران: معاونت برنامه‌ریزی  نظرات رسانه ملّی، چاپ اول
-    مک‌کوایل، دنیس، (1385)، "درآمدی بر نظریه‌ی ارتباطات جمعی"، ترجمه: اجلالی، پرویز، تهران: دفتر مطالعات و توسعه رسانه‌ها. ص 132، 134، 137، 176، 189
-    مک لوهان، مارشال، (1377)، "برای درک رسانه‌ها"، ترجمه: سعید آذری، تهران: مرکز تحقیقات صداوسیما
-    مصلحی، محمد،(1388)، "نقش رسانه‌ها در عملیات روانی آمریکا بر ضد جمهوری اسلامی ایران"، مجموعه مقالات جهان اسلام، 27 اردیبهشت.
-    مهدی زاده، سید مهدی، (1392)، "نظریه‌های رسانه"،‌ اندیشه‌های رایج و دیدگاه‌های انتقادی، تهران: انتشارات همشهری، چاپ سوم.
-    ویندال، سون، سیگنایتزر، بنو، اولسون، جین، (1387)، "کاربرد نظریه‌های ارتباطات"، ترجمه: علی‌رضا دهقان، تهران: انتشارات جامعه‌شناسان، چاپ دوم.
-    هابت، میشل،(1371)، نقش رسانه‌های گروهی در جهان سوم، ترجمه: مصطفی امیری، "رسانه"، شماره 12.
-    هرمزی‌زاده، محمد، طهوری خیابانی، سودابه،(1386)، "ارزشیابی عملکرد شبکه رادیویی جوان در زمینه اشاعه ارزش‌های الهی انسانی"، دانشگاه صداوسیما.
ب– منابع انگلیسی:
-      Bomi, S.M. (2001), Mass media and Psychslogical Operations. www.Bs.ir.it.
-      Daridson, R.F. (1998), The New approach to Psy chogical Operations.www.psy.org.
-      Fridman, H. (1998), Paychological Operations.www.Psy.org
-      Fridman, H. (2003), Psychological Operations in IRAQ war. PSY.org.
-      Jantel, M. (2000), Per Suasionand Proganda. New York: Apleton Press.
-      Kramer, t. (1982). Tactics of Military Paycholocical operations, www.Bs.ir.it
-      Kolin, F.t. (2002), Rado and TV. Psychogical Warfare. Pay.org.
-      Nick Servenson(2002), Understanding Media Culture , Sage Publication
-      Thimuthy, L. (2005), Modern Media and Propaganda. Boston: McG
ج- سایت‌ها:
- WWW.islamworld.persianblog