مقاله پژوهشی:راهبردهای توانمندسازی "اعتقادی و فرهنگی" نسل جوان نیروهای مسلح از منظر مقام معظم رهبری

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار و عضو هیئت‌علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

2 دانش آموخته دوره یکساله داخلی علوم دفاعی راهبردی

چکیده

توانمندسازی فرایند نیل به بهبود مستمر عملکرد سازمان با توسعه و گسترش نفوذ مبتنی بر شایستگی افراد و گروه‌هاست (کینلا، به نقل از ایران‌نژاد پاریزی، 1383: 42). یکی از مهم‌ترین مبادی و منابع تدوین راهبردهای توانمندسازی جوانان، دیدگاه‌های عالی‌ترین مراجع تصمیم‌گیری کشور می‌باشد. در ج.ا. ایران نیز رهبری با در اختیار داشتن فرماندهی کل قوا، دارای نظام فکری مشخصی هستند که آشنایی با آن می‌تواند در ماهیت راهبردهای توانمندسازی نسل جوان نیروهای مسلح و جهت‌دهی به آن نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا نماید. هدف اصلی این تحقیق دستیابی به راهبردهای توانمندسازی "اعتقادی و فرهنگی" نسل جوان نیروهای مسلح از منظر مقام معظم رهبری است. این تحقیق از نوع کاربردی توسعه‌ای است. جامعۀ آماری به‌طور نظری و هدفمند انتخاب‌شده و جهت نیل به نتایج از روش داده بنیاد با بهره‌گیری از تکنیک آمیخته (روش‌های کیفی و کمّی) استفاده گردیده است. نتیجۀ حاصله نشان می‌دهد: امر توانمندسازی نسل جوان نیروهای مسلح لزوماً باید در چارچوب نگرش سیستمی (با بهره‌گیری از هر چهار رویکرد مکانیکی، ارگانیکی، پروژه‌ای و فرایندی) و متناسب با شرایط و آرمان‌های سازمانی و ملّی صورت پذیرد. با این نگاه قطعیت هریک از رویکردهای موردنظر در چارچوب نگرش سیستمی متناسب با شرایط، موضوع و سازمان موردنظر قابل‌تغییر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Strategies for the religious and cultural Empowerment's of the young Generation of Armed Forces from the perspective of the supreme leader

نویسندگان [English]

  • H Tajabady 1
  • M Farhang 2
  • H SaberMogadam 2
  • R Rahmatei 2
1 Associate Professor and Faculty Member of Malek Ashtar University of Technology
چکیده [English]

Empowering the process is to continuously improve the organization's performance by developing and extending the competence-based competency of individuals and groups. One of the most important sources and sources of youth empowerment is the views of the highest decision-making authorities in the country. in place. Iran, with its full command of power, has a certain intellectual system that familiarity with it can play a decisive role in the nature of the strategies for empowering the young generation of the armed forces. The main objective of this research is to achieve the "religious and cultural Empowerment's" strategies of the young generation of armed forces from the perspective of the Supreme Leader. This research is a applied-developmental. The statistical society has been selected theoretically and purposefully, and to achieve the results, the fundamental data method has been used by using the mixed technique (qualitative and quantitative methods). The result shows that the empowerment of the young generation of armed forces must necessarily take place within the framework of a systemic attitude (using all four mechanical, organic, project, and process approaches) and in accordance with the organizational and national conditions and ideals. With this in mind, the certainty of each of the approaches in the framework of the system approach is appropriate to the circumstances, subject, and organization of the target.

کلیدواژه‌ها [English]

  • strategy
  • Empowerment
  • Young Generation
  • Armed forces
فهرست منابع
- قرآن کریم، ترجمه الهی قمشه‌ای (1378)، قم: فاطمه الزهرا (سلام­اله­علیها)
- امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی) (1390)، "حدیث ولایت"، لوح فشرده مجموعه رهنمودهای فرماندهی معظم کل قوا، تهران: مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی
الف- منابع فارسی‌:
- احمدوند علی‌محمد، قاضی‌زاده‌فرد، سیدضیاءالدین، کاظمی، سید عباس، نواب اصفهانی، محمدرضا (1392)،" ارائه الگوی انتخاب راهبرد در حوزۀ دفاع از انقلاب اسلامی"، فصلنامه راهبرد دفاعی، سال یازدهم، شماره 43، ص 62
-  اسکات، سینیتا، ژافه، دنیس (1375)، "تواناسازی کارکنان"، ترجمه مهدی ایران‌نژاد پاریزی، چاپ اول، کرج: انتشارات مؤسسه تحقیقات و آموزش مدیریت
-  بابایی، علی‌اکبر (1381)،" تواناسازی کارکنان: سرمایه‌گذاری بی‌جایگزین"، ماهنامه تدبیر، سال سیزدهم، شماره 129، ص 68
- خرمشاد، محمدباقر، علیپور، رضا (1394)، "راهبردهای فعالسازی جوانان در راستای ارتقای اقتدار ملّی ج.ا. ایران، فصلنامۀ راهبرد دفاعی"، سال سیزدهم، شماره 49، ص 190
-  رستمی، محمود (1386)، "فرهنگ واژه‌های نظامی"، تهران: ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران
-  عبدالهی، بیژن، نوه ابراهیم، عبدالرحیم (1386)، "توانمندسازی کارکنان (کلید مدیریت منابع انسانی)"، تهران: ویرایش
- نصرت‌پناه، سیاوش، بازرگانی، محمد، بیگدلی، محمدتقی (1393)،" طراحی نظام ارزشیابی اثربخشی آموزش در سازمان‌های نظامی بر پایۀ الگوی تعالی سازمانی"، فصلنامه راهبرد دفاعی، سال دوازدهم، شماره 48، ص 76
-  کینلا، دنیس سی (1383)، "توانمندسازی منابع انسانی"، ترجمه مهدی ایران‌نژاد پاریزی، معصوم‌علی، سلیمیان، تهران: نشر مدیران
- نظری، غلام‌رضا، نیکچه‌فراهانی، حمید (1387)، "مدل بلوغ قابلیت کارکنان چارچوبی نظام‌مند جهت به‌کارگیری در پروژه‌های منابع انسانی"، مجموعه مقالات هفتمین همایش کیفیت و بهره‌وری در صنعت برق ایران، تهران: شرکت متن، پژوهشگاه نیرو، ص 215-200
- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، "مجموعه قوانین و مقررات استخدامی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به انضمام قانون تشکیل ودجا"، (1386)، تهران: معاونت حقوقی و امور مجلس
 
 
ب- منابع انگلیسی:
-   Bowen, D. E., & Lawler, E.E. (1992). The Empowerment of Service Workers: What, Why, When. Sloan Management Review.
-   Bandura. Albert (1982). Self-Efficiency Mechanism in Human Agency. AmericanPsychologist. Vol. 37. No. 2. pp. 122-147.
-   Parker. Lee D. & Roffey. Bet H. (1997). Methodological Themes: Back to the Drawing Board:Revisiting Grounded Theory and the Everyday Accountant’s and Manager’s Reality.Accounting. Auditing & Accountability Journal. 10 (2).
-   Quinn, R.E. and G.M. Spreitzer (1997), The road to empowerment: seven questions every leader should consider organizational dynamics, Journal of Quality Management.
-   Sprietzer, G.M. (1995). Psychological Empowerment in the Workplace: Dimen­sions, Measurement, and Validation. Academy of Management Journal.
-   Thomas, K.W. & Velthouse, B.A. (1990). Cognitive Elements of Empowerment: An Interpretive Model of Intrinsic Task Motiveation. Academy of Management Review. Vol.15. No.4: 666-681
ج- سایت‌ها:
علویان‌زو، سیدرضا (14/5/95)،" تعریف جوان"، قابل‌دسترس در:
فرخ‌پور، مهدی (1388)، "بررسی تأثیر نقش و جایگاه آموزش بر توانمندسازی کارکنان"، http://jobportal.ir/s3Default.aspx?ID                                                         قابل‌دسترس در: