عوامل ژئوپلیتیکی فرصت‌آفرین کشور ترکمنستان مؤثر بر تدوین راهبرد دفاعی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانش‌آموخته دکتری علوم دفاعی راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملّی (نویسنده مسئول)،

چکیده

کشور ترکمنستان به‌عنوان یک بازیگر مؤثر در تحولات منطقه‌ای با داشتن ظرفیت‌های ژئوپلیتیکی تلاش می‌نماید نقش پررنگ‌تری را در تحولات منطقه داشته باشد. از آنجایی که عوامل ژئوپلیتیکی مبنایی برای اتخاذ سیاست‌های مناسب در تدوین راهبردهای دفاعی می‌باشد. بنابراین هدف اصلی در این پژوهش شناخت عوامل ژئوپلیتیکی فرصت‌آفرین ترکمنستان مؤثر بر تدوین راهبرد دفاعی ج.ا.ایران می‌باشد که با استفاده از روش توصیفی، تحلیلی به‌صورت کاربردی، پرسشنامه‌هایی در دو مرحله تنظیم و به‌جامعه آماری 92 نفری (به‌صورت تمام شمار) ارائه و با استفاده از نرم‌افزار SPSS اقدام به پردازش داده‌ها گردیده است. مهم‌ترین عوامل ژئوپلیتیکی فرصت‌آفرین کشور ترکمنستان مؤثر بر تدوین راهبرد دفاعی ج.ا.ایران به ترتیب اولویت عبارت‌اند از ترانزیت گاز، همسایگی عشق‌آباد با مرز ایران، وابستگی ترکمنستان به ایران در زمینه ترانزیت انرژی و کالا، حجم مبادلات اقتصادی دو کشور، مشترکات دینی دو کشور، عضویت ایران در اکو و علایق فرهنگی مردم ترکمنستان به فرهنگ ایرانی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Turkmenistan's geopolitical factors affecting entrepreneurs the opportunity to develop a defense strategy Islamic Republic of Iran

نویسنده [English]

  • G Tafteh
Ph.D. in Strategic Defense Sciences, National Defense University (Corresponding Author)
چکیده [English]

Turkmenistan as an effective player in the geopolitical developments in the region with geopolitical capacities trys to efforts in developments in the region. Since geopolitical factors in the formulation of defense strategies is the basis for the adoption of appropriate policies so that the main purpose of this study is to identify geopolitical factors vigilance creates opportunities the development of defense strategy Islamic Republic of Iran The aim of this study is related to the main question, the most important geopolitical factors contributing to the formulation of defense strategies of the Islamic Republic of Iran, Turkmenistan vigilance creates opportunities What are? Using descriptive, analytical application form, questionnaire set in two stages and the sample of 92 subjects (as a whole number) providing and using SPSS software processed data is sent. The most important geopolitical factors affecting to the Islamic Republic of Iran's defense strategy priorities are gas transit, neighborhood eshghaBad the border with Iran, Turkmenistan to Iran in transit dependence on energy and commodities, the volume of economic exchanges between the two countries, religious commonalities between the two countries, Iran's membership in eco and cultural interests of the Turkmen people to culture.

کلیدواژه‌ها [English]

  • geopolitics
  • geopolitical factors
  • Defense Strategy
  • Turkmenistan
  • Of vigilance creates opportunities
فهرست منابع
الف- منابع فارسی
‒     امام خمینی(رحمت­ا. . علیه) ، صحیفه نور، (1387)، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام، ج‏21، ص، 19
‒     احمدی، سیدعباس، (1384) جایگاه ایران در نظریه­های ژئوپلیتیک، تهران: اولین کنگره­ی انجمن ژئوپلیتیک ایران
‒     ازغندی، علیرضا، روشندل، جلیل، (1374)، مسائل نظامی و استراتژیک معاصر»، تهران، انتشارات سمت
‒     ایزدی، جهانبخش، (1390)، راهبردهای تحقق تعامل مؤثر و سازنده ایران در نظام بین‌الملل، تهران: فصل‌نامه‌ی رهنامه سیاست‌گذاری، سال دوم، شماره سوم.
‒     بوالحسنی، خسرو، (1392)، رساله دکتری، «بررسی ژئوپلیتیک ترکیه و تأثیر آن در تدوین راهبرد دفاعی ج.ا.ا»، تهران، دانشگاه عالی دفاع ملّی
‒     چگینی، حسن، (1384)، «نظام مدیریت استراتژیک دفاعی»، جلد اول، تهران، نشر آجا
‒     حافظ‌نیا، محمدرضا، (1385)، «اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک»، ‌مشهد، انتشارات پاپلی
‒     خلیلی، حسین، (1390) «امنیت در خلیج‌فارس (اولویت‌ها و راه‌کارها)»، تهران، دانشگاه عالی دفاع ملّی
‒     رشید، غلامعلی، (1389)، «جزوه درسی ژئوپلیتیک»، مقطع دکتری علوم دفاعی راهبردی، تهران، دانشگاه عالی دفاع ملّی
‒     سارلی، اراز محمد،( 1390)، تاریخ ترکمنستان، چاپ سوم، تهران، وزارت امور خارجه، مرکز چاپ و انتشارات.
‒     عزتی، عزت اله، (1380)، ژئوپلیتیک در قرن بیست و یکم. تهران،  انتشارات سمت،
‒     عزتی، عزت‌اله، (1371)، ژئوپلیتیک، تهران، انتشارات سمت،
‒     فاضلی نیا، نفیسه، (1385)، ژئوپلیتیک شیعه و مسئله‌ی امنیت ملی ایران، فصلنامه‌ی شیعه شناسی، سال چهارم، شماره‌ی 13
‒     کاظمی، علی‌اصغر، (1378)، «روابط بین‌الملل در تئوری و عمل»، چاپ سوم،‌تهران، نشر قومس
‒     کالینز، جان ام، (1373)، «استراتژی بزرگ»، ترجمة کورش بایندر، تهران، انتشارات وزارت امور خارجه، چاپ اول
‒     کریمی‌پور، یدالله، (1375)، «ژئوپلیتیک، جزوه‌ی درسی»، تهران، دانشکدة فرماندهی و ستاد سپاه پاسداران
‒     میرحیدر، دره، (1369)، «اهمیت ژئوپلیتیکی خلیج‌فارس»، مجله سیاست خارجی، سال چهارم، بهار و تابستان
 ب- منابع انگلیسی
‒         Osgood Robert, (1992), NATO: The Entangling Alliance