تأثیر ویژگی‌های صحنه تهدید ناهمطراز بر کارکرد هوانیروز

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار علوم دفاعی راهبردی دافوس آجا

2 دانش‌اموخته دکتری مدیریت راهبردی نظامی دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

مقاله حاضر با هدف بررسی تأثیر ویژگی‌های تهدید ناهمطراز بر کارکرد هوانیروز تهیه شده است. در این مقاله ابتدا با مطالعه کتب و اسناد و مدارک، تعداد 36 ویژگی تهدید ناهمطراز احصاء و با استفاده از مصاحبه و چند مرحله غربالگری، 10 ویژگی مؤثر بر کارکرد هوانیروز تعیین شدند. سپس با استفاده از پرسشنامه تهیه شده و توزیع آن در بین نمونهی آماری میزان اهمیت هر یک از ویژگی‌ها تعیین شده است. جامعه آماری پژوهش شامل کارشناسان هوانیروز در ستاد کل نیروهای مسلح، در ستاد آجا، نزاجا، فرمانده و مسئولین واساتید دانشکده مهندسی و پرواز دانشگاه افسری امام علی‌(علیه‌السلام)،  فرمانده و مسئولین در امور عملیات و آموزش هوانیروز، فرماندهان و مسئولین در امور عملیات و آموزش پایگاه‌های هوانیروز و فرمانده، مسئولین و اساتید دانشکده پرواز مرکز آموزش به تعداد 66 نفر میباشد و حجم نمونه تمام شمار میباشد. خصوصیات مشترک این تعداد (سن خدمتی بیشتر از 15 سال- حداقل طی دوره دافوس- جایگاه خدمتی سرهنگ و بالاتر  آشنایی حداقل پنج‌سال با مبحث عملیات و آموزش خلبانی هوانیروز) است. نوع این تحقیق کاربردی و از روش موردی زمینه‌ای با رویکرد آمیخته استفاده شده است.
در پایان با توجه به یافته‌های جداول تطابقی تاثیر هریک از کارکردها بر ویژگی‌ها مشخص شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

effective features of unbalance threat to operat of army aviation

نویسندگان [English]

  • D Aghamohamadi 1
  • A usefvand 2
1 Associate Professor of Strategic Defense Sciences Dafos Ajay
2 Doctor of Military Strategic Management, Higher National Defense University
چکیده [English]

The article purpose provide to study effective features of unbalance threat to operat of army aviation. first in this article by studing books and documents 36 features have been counted and through inter views  and different stages of analysis , 10 effective features of the army aviation’s performance have been determined .
Then by distributing the provided questiounair among the statistical sempels the importance of each fetur is determined .
The statistical semples of the study including the army aviafion’s experts in the supreme commander’s staff , the army , and the commander and the authorities and the teacher’s of the enginneering and flight school of imam ali military univercity , the commander and authorities in the opration and education of army aviation , the commander’s and the authorities in opration and education of the army aviatiou’s base’s , and the commander and authorities and teacher’s of flight school in the training center ; they are 66 .
The common  chractristise these people are (employed more than 15 years – at least passed command and general staff college – degree graded colonel and above – minimum  5 years familiar with the subject of opration and flight training army aviation ) .
Type of the discussion is pratical and method used with background case by component theory .
Finally in depend of finding of tables to determined by effective of each practical charctristise

کلیدواژه‌ها [English]

  • charctristise
  • operat of army aviation
  • Threat
  • islamic republic of iran army aviation(iriaa)
فهرست منابع
الف- منابع فارسی
‒      پیامبری، کمال، آیین نامه کاربرد گردان پیاده در رزم ناهمطراز، انتشارات معاونت تربیت و آموزش نزاجا، تهران، 1393، چاپ اول.
‒      حبیبی، نیک­بخش، پیروزی در شرایط ناهمطراز، انتشارات نهاجا، تهران، 1388، چاپ اول.
‒      حیدری، عبدالمجید ‌و تمنایی، محمد، دافوس سپاه‌پاسداران انقلاب اسلا‌می،  تهران، 1382.
‒   خزایی، علی اکبر، بررسی نظام آموزشی افسران نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران مبتنی بر ارزیابی عملکرد آموزشی، تحولات محیطی و مؤلفه‌های صحنه نبردهای آینده وارایه الگویی برای آن (رساله­ی دکترا)، دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران، 1388.
‒      رستمی، محمود، فرهنگ واژه‌های نظامی، تهران، انتشارات آجا، 1387، چاپ اول.
‒      زهتاب سلماسی، یعقوب و همکاران، کلیات تهدید ناهمطراز، دافوس آجا، تهران، 1388.
‒      ذاکری دانا، حسین، عوامل موثر فرهنگی روانی نبرد در محیط ناهمطراز، دانشکده فرماندهی و ستاد آجا، 1387.
‒      شکوهی، حسین، تدوین راهبردهای به‌کارگیری پهپاد در رزم ناهمطراز، پایان‌نامه دکتری، دانشگاه عالی دفاع ملی، 1389.
‒      صدری، غلامحسین، فرهنگ معاصر فارسی، انتشارات فرهنگ معاصر، تهران، 1381.
‒      عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، امیر کبیر، تهران، 1379، چاپ پانزدهم.
‒      قاسمی، علی و بابایی، حسین، ویژگی­های جنگ ناهمطراز، ماهنامه اطلاعات راهبردی، 1387.
‒      کریم زاده، اردشیر؛ پایخان، صفر، حماسه­های ماندگار هوانیروز، نوید طراحان، تهران، 1388.
‒      گروه مطالعات استراتژیک دفاعی، تهدیدات نامتقارن، انتشارات مرکز مطالعات کاربردی فارابی، تهران، 1385، چاپ اول.
‒      یاری، هوشنگ، هوانیروز گذشته، حال و آینده، ستاد هوانیروز، تهران،1392.
‒      یاری و همکاران، آیین نامه هوانیروز، ستاد هوانیروز، تهران،1392 .
‒      یاری، هوشنگ، آیین نامه کاربرد گردان مختلط هوانیروز در رزم ناهمطراز، انتشارات معاونت تربیت و آموزش نزاجا، تهران، 1393، چاپ اول.
ب- منابع لاتین
‒         Oxford  Advanced  Learner`s  Dictionary,7th  edition: London, Oxford  Press, (2010).
‒         Rubin, M. Unbalance Threat Concept and its Reflections on International Security: Istanbul, Strategic Research and Study Center, (2007).
سایت:
‒      www.khamenei.ir