شاخص‌های راهبردی چابک‌سازی نیروی انسانی یگان‌های عمده رزم زمینی متناسب با تهدیدات ناهمطراز

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

دانش‌آموخته دکتری علوم دفاعی راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

این مقاله از نوع است که به روش موردی - زمینه‌ای انجام شده است. هدف تحقیق تعیین شاخص‌های راهبردی چابک سازی نیروی انسانی یگان‌های عمده رزم زمینی متناسب با تهدیدات ناهمطراز که از طریق پاسخ به سؤال زیر در صدد دستیابی به آن است: شاخص‌های راهبردی چابک‌سازی نیروی انسانی در یگان‌های عمده رزم زمینی متناسب با تهدیدات ناهمطراز کدامند؟ پس از تجزیه و تحلیل یافته‌ها به‌روش تحلیل عاملی(اکتشافی) شاخص‌های راهبردی نیروی انسانی چابک را برای یگان‌های عمده رزم زمینی به‌دست آورده است. روش جمع‌آوری اطلاعات به‌روش ترکیبی (میدانی، کتابخانه‌ای) بوده جامعه آماری شامل 307 نفر که 77 نفر به‌عنوان نمونه به روش تصادفی طبقاتی انتخاب شده و  یافته‌های تحقیق مبین 10 شاخص راهبردی دارای اهمیت در چابک‌سازی نیروی انسانی یگان‌‌های عمده رزم زمینی به این شرح است: عوامل فردی و عوامل جمعی نیروی انسانی. عوامل فردی شامل شاخص‌های راهبردی: سلامتی روح‌، آمادگی‌جسمانی، صبر و استقامت، انگیزه فردی، دانش، هوشمندی و عوامل جمعی شامل شاخص‌های راهبردی: نیروی انسانی شامل سازگاری، مهارت‌، حمیت قسمتی و انعطاف‌پذیری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Agile strategic indicators of human resources major combat units of land suitable for asymmetric threats

نویسندگان [English]

  • K Heydaei
  • A.A Hasanvand
Doctor of Strategic Defense Sciences, Higher National Defense University
چکیده [English]

This paper applied as agile strategic indicators of human resources major combat units of land in accordance with the methodology and underlying asymmetric threats have been made. After analyzing the findings of the analysis method (heuristic) index agile strategic staffing for major combat units of ground gained. The method of collecting data on the combination of (athletics, library) and study population consisted of 307 people, 77 people, for example, randomly selected class and results in agile important leading indicator of labor represents 10 major combat units of land as These are:
Individual and collective agents of human resources. Individual factors include strategic indicators: health, spirit, beauty, patience and perseverance, personal motivation, knowledge, skills, intelligence and collective factors including strategic indicators: staffing, including compliance, organizational learning skills, zeal is part and flexibility

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human Resources
  • agility unbalanced threats
  • combat land
فهرست منابع
الف- منابع فارسی
- آیات قرآن کریم ، ترجمه آیت الله مکارم شیرازی
- آر. سولیوان گوردون - سرهنگ جیمز ام. دوبیک 1373، جنگ زمینى در قرن 21 ، ترجمة گروه روابط بین‏الملل ، مجلة سیاست دفاعى
- آقایی میلاد 1390، عوامل موثر بر چابک‌سازی سیستم نگهداری و تعمیر، فصلنامه مدیریت انتظامی، سال ششم ، شماره چهارم،
- آقا محمدی داوود 1390، تعییـن عوامـل مـوثر در چابک‌سازی یـگان های آجا با نگرش به تهـدیدات آینـده، فصلنامه مطالعات دفاعی و استراتژیک، شماره44، سال یازدهم،  دانشگاه عالی دفاع ملی
- آقا محمدی داوود 1388، چابک‌سازی سازمانی (رویکردی نوین در سازمانهای نظامی)، آجا
- آقا محمدی داوود 1389، تعییـن عوامـل مـوثر در چابک سازی یـگان های آجا با نگرش به تهـدیدات آینـده و ارائه الگـوی منـاسب برای سامانه های رزم زمینی آجا ، آجا
- آقا محمدی داود، و همکاران 1388، آیین متجاوز، معاونت آموزشی نزاجا،
ابراهیم نژاد سعداله، امامی رضا 1388‌، اندازه گیری چابکی، ماهنامه تدبیر، شماره 207، مرداد‌ماه
- بابایى احمد على  1382، برگزیده تفسیر نمونه، جلد2، دار الکتب الاسلامیه، چاپ 13
- تقی زاده اکبری علی، سنگری محمد رضا، عبداللهی مهدی 1387  عوامل معنوی و فرهنگی دفاع مقدس، جلد اول،زمزم هدایت
- جمالی علی اصغر، رستمی محمود 1381، تاریخ نظامی جهان و هنر جنگ، دانشگاه افسری امام علی(ع)
- جعفر نژاد احمد ، شهایی بهنام  1386، مقدمه‌ای بر چابکی سازمانی و تولید چابک، مؤسسه کتاب مهربان نشر
- جعفرنژاد، احمد و زارعی علی اصغر  1384، فرهنگ مدیریت . سال سوم . شماره دهم « بررسی نقش عوامل درون سازمانی در تبیین مدلی برای تبدیل سازمانهای فعلی به سازمان‌های چابک در صنایع الکترونیک و مخابرات کشور. تهران .
- حاجی ویسی 1387، بهره‌وری نیروی انسانی در سازمان‌های دولتی، وزارت امور اقتصادی
- حمیدی ناصر، حسن پور اکبر، کبابی مجتبی، موسوی سید حمید 1388،  نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی سازمان، فصلنامه مدیریت صنعتی، سال چهارم ، شماره 8
-رابینز استفن پی 1378، رفتار سازمانی، اعرابی پارساییان، دفتر پژوهش های فرهنگی
- رستمی، محمود 1386، فرهنگ واژه‌های نظامی، ایران سبز
- رسولى محلاتى‏ سید هاشم 1364،  ارشاد، جلد 1، ناشر اسلامیه، چاپ دوم
- زاهدی شمس السادات، خسروی ابولفضل، یاراحمد زهی محمد حسین، احمدی رضا  بهار 1392، بررسی ابعاد و شاخص‌های قابلیت‌های چابکی نیروی انسانی، فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، سال اول، شماره 4
- عباسی رسول، باباشاهی جبار، افخمی اردکانی مهدی، فراهانی داود،(، بهار 1392) بررسی تاثیر انعطاف‌پذیری منابع انسانی بر کارآفرینی سازمانی: تبیین نقش میانجی فرهنگ انطباق‌پذیری، فصل‌نامه علمی پژوهشی  مدیریت فرهنگ سازمانی، دوره یازدهم، شماره اول
- عمید حسن  1387، فرهنگ فارسی عمید، انتشارات امیر‌کبیر
سازمان فنی حرفه‌ای کشور ، جزوه آموزشی
- شمس، فریدون و راضی، علی 1386، ضرورت به‌کارگیری ایده چابکی در معماری سازمانی.
- فتحیان محمد ، مونا گلچین پور 2006، راه‌کارهای چابکی در سازمان‌های تولیدی، ماهنامه تدبیر- سال هفدهم - شماره 175
- فرقانی نیا جمشید،کمالی سید محسن 1385، کلیات آیین رزم در برابر نیروهای نا همطراز، دانشگاه امام علی(ع)
- معمار زاده غلامرضا  1378،  جزوه درسی رفتار سازمانی،  دانشگاه عالی دفاع ملی
- محمدی، مقدسی، رستمی سرلردی، رمضانیان، نوروززداه، ، حسنوند، ریاضی ، (1390)مطالعه گروهی راهبردهای اصلاح الگوی مصرف در نیروهای مسلح: دانشگاه عالی دفاع ملی
- منشادی محمد علی  1391، رساله دکتری راهبردهای پدافند غیرعامل نزاجا در برابر تهدیدات ناهمطراز‌، به راهنمایی سید عبدالرحیم موسوی
- نجاتیان مجید،حسنوی رضا، زنجیرچی سید محمود، صوفی حامد، مولایی محمد اسماعیل‌1392، واکاوی پارادایم چابکی به‌منظور چارچوب‌بندی مشخص از نیروی انسانی چابک و سازمان چابک، نشریع علمی پژوهشی بهبود مدیریت، سال هفتم، شماره2
- نرم افزار جامع تفاسیر نور‌ 1390، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی،
 
 
ب- منابع انگلیسی
- H.Sharifi, Z. Zhang 62(1999) 7-22 “A methodology for achieving agility in manufacturing organisations: An introduction” international journal of production economics,. 
- Gary ,Lear (2010), “President and CEO resource development system  LLC”.