مقاله پژوهشی:ابعاد و مولفه های چابک سازی سازمانهای نظامی

نویسندگان

1 دانشیار علوم دفاعی راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملّی

2 دانش‌آموخته دکتری علوم دفاعی راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده


این مقاله از نوع کاربردی با عنوان ابعاد و مؤلفه های چابک سازی سازمانهای نظامی است. که به روش مورد- زمیته‌ای انجام گرفته . هدف تحقیق شناخت ابعاد و مؤلفه های چابک سازی سازمانهای نظامی است. که از طریق پاسخ به سوال زیر در صدد دستیابی به آن هستیم: ابعاد و مؤلفه های چابک سازی سازمانهای نظامی کدامند؟ پس از تجزیه و تحلیل آمار ناپارامتریک با استفاده از رابطه بین دو متغیر کیفی (آزمون کای دو) به بررسی استقلال بین دو متغیر کیفی پرداخته شده و با رد شدن فرضیه استقلال همبستگی متغیرها اثبات شده است. این تحقیق با ارسال پرسشنامه به 118 نفر جامعه نمونه.از 750 نفر جامعه آماری که به روش تصادفی طبقاتی انتخاب شده‌اند. که در این تحقیق ابعاد چابکی به دو بعد فیزیکی و غیر فیزیکی که بعد غیر فیزیکی شامل: مؤلفه‌های نیروی انسانی، ساختار سازمانی، نوآوری و خلاقیت، فرماندهی و کنترل و بعد فیزیکی شامل فناوری تقسیم شده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dimensions and the components of agility of military organizations

نویسندگان [English]

  • A.A Aghamohammadi 1
  • A.A Hassanvand 2
1 Associate Professor of Strategic Defense Sciences, National Defense University
2 Graduated from the Department of Strategic Defense Sciences, National Defense University
چکیده [English]

The matter of agility that is first introduced in 1991 regards the measures that are performed in order to gain flexibility and to attain supremacy in the environment. This matter is an important item for the Islamic Republic of Iran Army Force Therefore, this thesis under the title of “Dimensions and the components of agility of military organizations” is discussed here. The conducted research is an applied one and the methodology of it is case study and field research; and its aim is to answer the following question to achieve it: What are the dimensions and components of the agility of military organizations? To investigate the relationship between two qualitative variables, nonparametric statistical analysis (Chi-square test) has been used that tests the independence hypothesis between two variables. In this method, by rejecting the null hypothesis of independence of variables, the correlation between them is proved. Also, for testing the model, using a random-class sampling method, a sample of 118 people from a population of 75 was selected and questionnaires were sent to them. The results of this research show that agility dimensions are divided into two physical and non-physical dimensions, the physical dimension of which includes the technology component and the non-physical dimension, including components of human resources, organizational structure, innovation and creativity, command and control.

کلیدواژه‌ها [English]

  • agility
  • Military Organizations
  • Agility Components
  • Agility Dimensions
فهرست منابع:
- آیات قرآن کریم ، ترجمه آیت الله مکارم شیرازی
- مکارم شیرازى ناصر،(1374)  تفسیر نمونه، جلد2،  دار الکتب الإسلامیة،
- مکارم شیرازى ناصر،(1374)  تفسیر نمونه، جلد7،  دار الکتب الإسلامیة،
الف- منابع فارسی
- آقا محمدی داوود،(1389)،" تعییـن عوامـل مـوثر در چابک‌سازی یـگان های آجا با نگرش به تهـدیدات آینـده و ارائه الگـوی منـاسب برای سامانه‌های رزم زمینی آجا"، آجا،
- اصولی، سید حسن. (1386)،"سازمان های چابک، اداره مطالعات و بازاریابی بانک رفاهی. تهران.
- بولتن اطلاعاتی آجا"،(1389) چابک سازی در ارتشهای جهان
- شهایی بهنام، ماهنامه تدبیر، 194
- فتحیان محمد، مونا گلچین پور،(2006) ،"راهکارهای چابکی در سازمان‌های تولیدی"، ماهنامه تدبیر-سال هفدهم -شماره 175،
- فردوسی،(1390)،" شاهنامه براساس نسخه مسکو"، رهیاب نوین هور،
- عمید حسن، "فرهنگ فارسی عمید"، انتشارات امیر کبیر، 1387
- راضی علی،(1385-86)،"گزارش سمینار کارشناسی ارشد با موضوع معماری سازمانی چابک"، به راهنمایی دکتر شمس، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
- جمالی علی اصغر، رستمی محمود،(1381)، "تاریخ نظامی جهان و هنر جنگ"، دانشگاه افسری امام علی(ع)
- عزتی عزت ا..،( 1386)،" ژئوپلیتیک"، سمت،
- جعفر نژاد احمد ، شهایی بهنام ،(1386)، "مقدمه‌ای بر چابکی سازمانی و تولید چابک"، مؤسسه کتاب مهربان نشر،
- حیدری مهدی،(1388)، "سازمان‌های چابک"، سایت بانک مقالات،
- خلیلی شورینی، سیاوش(1389)،"روشهای پژوهش آمیخته"، انتشارات یادواره کتاب
- سید حسینی سید محمود، علی احمدی علیرضا، فکری رکسانا، فتحیان محمود،(1388)، "طراحی الگوی چابکی در فرایند توسعه محصول جدید با استفاده از مدل تحلیل مسیر در منابع خودرو سازی در ایران"، نشریه بین‌المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید – شماره 4- جلد20
- معین وزیری نصرت ا... و دیگران(1379)،"آئین نامه عملیات جلد یکم"، چاپخانه ارتش
- مومنی منصور، فعال قیومی علی،(1387)،"تحلیل آماری با استفاده از SPSS"، انتشارات کتاب نو،
 
ب- منابع انگلیسی
– Arneta, B; Giachetti (2004),” A Measure of Agility as the Complexity of the Enterprise System”,Journal of Robotics and Computer Integrated Manufacturing,No 20,pp.495-503.
– Bottani Eleonora. A fuzzy QFD approach to achieve agility. Int. J. Production Economics 119 (2009) 380–391
– -Dekker. Anthony. H.  JOURNAL OF BATTLEFIELD TECHNOLOGY VOL 9, NO 1, MARCH 2006
– Dove, R (1999),”Knowledge management, responsibility and the agile enterprise”, Journal of Knowledge Management, 3 (1), pp.18-35.
– -H.Sharifi, Z. Zhang “A methodology for achieving agility in manufacturing organisations: An introduction” international journal of production economics, 62(1999) 7-22. 
– Kidd, P.T (1994),“Agile manufacturing: Forging new frontiers”, Addison-Wesley, Reading, MA.
– Goldman, S; Nagel, R; Preiss, K (1995),”Agile competitors and virtual organizations, Kenneth”: Van No Strand Reinhold.
– A. Gunasekaran “Agile Manufacturing: A Framework for research and development” international journal of production economics, 62 (1999) 87-105
– Gould, P., (1997). “What is agility? Manufacturing engineer”. 76 (1), 28–31.
– Burgess, T., 1994, “Making the leap to agility”, International Journal of Operations & Production Management 14:11, 23-34
– Chin-Yin Haung; Nof, Shimon Y, (1999),” Enterprise agility”, international journal of agile manufacturing systems, 1/1, pp 51-59.
– Gunasekaran, A, McGaughey, R and Wolstencraft, V (2001),”Agile manufacturing: concepts and framework, agile manufacturing”:The 21st Century Competitive Strategy, Elsevier Science, 25-49.
– Hillegersberg, J; and et.al (2005),”Business agility requirements in financial services”, Journal of Rotterdam School, F Management, Erasmus University Rotterdam.
– Hormozi, A.M (2001),”Agile manufacturing: The next Logical Step”, Benchmarking an International Journal, 8 (2), 2001,.132-143.
– Maskell, B (2001),”The age of agile manufacturing, supply chain management”: An International Journal: Vol.6, No 1, pp.5-11.
– Vernadat, F (1999): Research Agenda for Agile Manufacturing, LGIPM, ENIM/ University International Journal of Agile Management Systems, 1/1, 37-40.
– Swafford, P; and et.al (2006),”A framework for assessing value chain agility”, International Journal of Operation & Production Management, Vol.29, pp.118-140.
– Ren, J., Yusuf, Y.Y., Burns, N.D (2000),” A prototype of measurement system for agile enterprise”, International Conference on Quality, Reliability and Maintenance, Oxford, UK, pp.247-252.
– Yusef, Y.Y., Sarhadi, M. and Gunasekaran, A. (1999), "Agile manufacturing: the drivers, concepts and attributes", International Journal of Production Economics, Vol. 62, pp. 33-43.
ج-سایت
- سایت مقام معظم رهبری