طراحی الگوی سنجش شایستگی فرماندهان ارشد نهاجا با رویکرد جنگ‌های ناهمتراز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار – مدیریت منابع انسانی - دانشکده مدیریت، دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری، تهران، ایران

2 دکتری مدیریت منابع انسانی - عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری، تهران، ایران

چکیده

موضوع شایستگی فرماندهان راهبردی در مواقع بحرانی می‌تواند به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اصلی حوزه دفاعی مطرح باشد. ارتش‌ها همواره نیازمند بهره‌گیری از فرماندهانی­اند که واجد ویژگی‌های خاصی هستند. هدف این پژوهش طراحی الگوی سنجش شایستگی فرماندهان ارشد نهاجا با رویکرد جنگ‌های ناهمتراز می‌باشد. در بخش مبانی نظری به توان رزمی، شایستگی و جنگ‌های ناهمتراز پرداخته‌شده است. نوع تحقیق بر اساس هدف، توسعه‌ای کاربردی است. روش تحقیق بکار رفته در این تحقیق، آمیخته متوالی از نوع اکتشافی بوده و به لحاظ زمانی مقطعی می‌باشد. ابتدا الگوی مفهومی با بررسی ادبیات تحقیق و مصاحبه با 15 نفر از خبرگان نهاجا (با روش نمونه‌گیری گلوله برفی و تحلیل محتوا) ارائه گردید. سنجش الگو با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی در یگان‌های مرکز، انجام و سپس سؤالات و الگوی مفهومی پژوهش با نرم‌افزار اسمارت پی ال اس مورد آزمون قرار گرفت. علاوه بر ارائه رتبه‌بندی کلیه مؤلفه‌های تحقیق (15 مؤلفه) در الگوی نهایی، ابعاد فردی، مرتبط با سازمان نظامی و محیط، بین فردی و بینشی رتبه اول تا چهارم را به خود اختصاص دادند. در پایان پیشنهاد‌هایی کاربردی ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها


– منابع انگلیسی

-  Boyatzis, R.E., 2008. Competencies in the 21st century. Journal of Management Development, 27 (1), pp. 5-12.

-  Boyatzis, Richard E. (2008). Competencies in the 21st century. Journal of Management Development 27 (1), 5-12.

-  Byham, W. C., & Moyer, R.P. (2005). Using competencies to build a successful organization. A monograph of Development Dimensions International. Retrieved June 20, 2008, from

-  Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences (2nd ed.). Hillsdale, NJ: Erlbaum.

-  Cronbach, L. J. (1951). Coefficient alpha and the internal structure of tests. Psychometrika. 16, 297-334.

-  Fornell, C. Larcker, D.F (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. Journal of Marketing Research 18 (1), 39-50.

-  Grange T. David.(2000). National Strategy Forum Review Winter 2000: Asymmetric Warfare: Old Method, New Concern. 19(4), 180–199.

-  Hulland, J. S. (1999). Use of partial least squares (PLS) in strategic management research: A review of four recent studies. Strategic Management Journal, 20(4), 195–204.

-  Mumford, Troy V.; Campion, Michael A.; Morgeson, Frederick P. (2007): The leadership skills strataplex: Leadership skill requirements across organizational levels. In The Leadership Quarterly 18 (2), pp. 154–166. DOI: 10.1016/j.leaqua.2007.01.005.

-  Rothwell, William J. (2010). Effective succession planning. Ensuring leadership continuity and building talent from within / William J. Rothwell. 4th ed. AMACOM, New York.

-  Rothwell, William J.; Lindholm, John E. (1999). Competency identification, modelling and assessment in the USA. International Journal of Training and Development 3 (2), 90-105.

-  Sanghi, Seema (2007). The handbook of competency mapping. Understanding, designing and implementing competency models in organizations / SeemaSanghi. 2nd ed. London: SAGE.

-  Spencer, S., &Watkin, C. (2006). Potential-for what? What every CEO should know - new insights into selecting the right leaders to secure your competitive future. In Haygroup. Available online at

-  Sylvia Horton,(2000). Competency management in the British civil service. International Journal of Public Sector Management.13(4):354 – 368.

-  Wetzels, Martin; Odekerken-Schroder, Gaby; and van Oppen, Claudia. (2009). Using PLS Path Modeling for Assessing Hierarchical Construct Models: Guidelines and Empirical Illustration. MIS Quarterly, (33: 1).177-195.

-  Yukl, G. A. (2006). Leadership in Organizations (6th ed.). Upper Saddle River NJ: Prentice Hall.34(6):386-417.

 

- سایت ‌ها:

-  www.haygroup.com/downloads/pl/misc/potential_for_what_uk.pdf.