الگوی دستور نظامی در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی دانشگاه جامع امام حسین

2 استادیار امنیت ملی دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

در مقاله حاضر  که باهدف تبیین مبانی و مؤلفه‌های الگوی دستور نظامی در سطح نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران انجام شده است. سعی بر آن شده تا نقش دستور ازلحاظ مبنا موردبررسی قرار گیرد. دستور در تمامی سازمان‌ها و به‌خصوص در نیروهای مسلح، نقش به‌سزایی را ایفا می‌کند. با توجه به اهمیت موضوع، تلاش گردیده تا مبانی تعیین‌شده، پس از تعیین مدل مفهومی و روایی، توسط خبرگان و هم‌چنین به‌صورت داده‌های تحقیقی از طریق پرسش‌نامه، مصاحبه با فرماندهان عالی‌رتبه و جلسات و مطالعات کارگروه خبرگی استخراج گردد. برای تدوین مبانی از روش‌های توصیفی موردسنجش و برای تحلیل داده‌ها از شاخص‌های آمار توصیفی، آزمون، تحلیل واریانس با نرم‌افزارهای EXCEL و SPSS19 استفاده شده است. بر اساس نتایج تحقیق مبانی در دو مرحله موردبررسی قرارگرفته و با یازده نفر از فرماندهان عالی‌رتبه مصاحبه شده و یافته‌های به‌دست‌آمده با روش کیفی تحلیل گردیده است. برای اعتباربخشی به مبانی تعیین‌شده برای دستورات نظامی و تائید نتایج از نظرات متخصصان استفاده گردیده. نتایج حاصل حاکی از چهار عامل تعیین‌کننده مبانی الگوی دستور نظامی در نیروهای مسلح ج.ا.ا عبارتند از: 1- شرع 2- عقل 3- قانون 4- مأموریت سازمان که نقش به سزایی را در دستورهای نظامی دارند و مورد تائید قرارگرفته‌اند. درنهایت نتیجه‌ی تحقیق بر اساس مستندات ارزشی نظام جمهوری اسلامی، ازجمله قرآن، احادیث و روایات ائمه (علیه‌السلام)  ، فرمایش‌های رهبر کبیر انقلاب حضرت امام خمینی (رحمت‌الله علیه)، فرماندهی معظم کل قوا حضرت امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، مستندات قانونی، قوانین عادی و آئین‌نامه انضباطی نیروهای مسلح موردبررسی قرارگرفته و به‌صورت مدل، ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها


فهرست منابع

-     قرآن مجید.

-     حضرت امام خمینی (رحمت‌الله علیه)، صحیفه نور، جلد، 5، 8.

-     مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه­ای (مدظله‌العالی).

-     منابع فارسی

-     آیین‌نامه انضباطی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی.

-     ابلاغیه معاونت طرح و برنامه‌وبودجه س.ک.ن.م. به شماره 22/40/1321/مورخ 20/07/89.

-     خاتمی، سید احمد. (1385)، مجموعه مقالات،

-   دانشکده فرماندهی و ستاد سپاه، (1383)، "طرح‌ریزی عملیات، مرکز برنامه‌ریزی و تألیف کتاب‌های درسی"، تهران، دانشگاه امام حسین (علیه‌السلام)  .

-     صدرالمتالهین، (1368)، "تفسیر القرآن الکریم" ،جلد 2، 5،  قم، انتشارات بیدار

-     طباطبایی علامه، محمدحسین، (1365)، "سنن النبی"، قم، انتشارات صدرا.

-     عصاریان نژاد، حسین، آذر (1386)، "ماهنامه نگرش راهبری، آینده‌پژوهی، الزامات و الگوها"، سال هشتم، شماره 85 و86.

-     علامه مجلسی، محمدباقر. بحار­الانوار، (1325)

-     علی‌خانی، علی‌اکبر. 18 و 19 آبان ماه (1363)،  "همایش اخلاق و روابط بین‌الملل"، دانشگاه تهران.

-     فیاضی، علی‌اکبر، (1367)، " تاریخ اسلام"، تهران، موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران،

-     قرشی، سید علی‌اکبر،(1367) " قاموس قرآن"، دار الکتب ، قم.

-   گروه مطالعاتی دانشگاه عالی دفاع ملی، (1384)، "تدوین استراتژی‌هایی برای بررسی و کارآمدی دولت ج.ا.ا. در اجرای برنامه اول، دوم و سوم توسعه"

-     مرندی، مهدی،(1383)، "ارتش از دیدگاه امام خمینی (رحمت‌الله علیه)"، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(رحمت‌الله علیه)، چاپ اول.

-     مطهری، مرتضی، (1368)، "مقدمه‌ای برجهان بینی اسلامی"، تهران، انتشارات صدرا.