مقاله پژوهشی:شناسایی زیرعوامل برتری ساز توان رزم با رویکرد تهدیدات ناهمطراز

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

دانش‌آموخته دوره یکساله علوم دفاعی راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده


کشور جمهوری اسلامی ایران از موقعیت بسیار حساس و راهبردی در منطقه خاور میانه برخوردار است. مأموریت ارتش جمهوری اسلامی ایران پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی ایران است و این مهم نیازمند آمادگی رزمی و داشتن توان رزم برای خنثی‌کردن تهدیدات است از این رو شناسایی زیر عوامل برترساز توان رزم آجا و چگونگی کاربرد آن‌ها امری با اهمیت است؛ بنابراین هدف اصلی این مقاله شناسایی زیر عوامل برتری ساز با رویکرد تهدیدات ناهمطراز است.عوامل و زیر عوامل ممکن از منابع و تحقیقات گذشته در این رابطه و هم‌چنین مشاهده اسناد، مدارک و مصاحبه جمع آوری شده است. سپس با استفاده از مصاحبه با صاحب‌نظران و خبرگان غربال‌گری و در مرحله بعد به‌منظور استاندارد سازی و دسته‌بندی و تعیین درجه اهمیت آن‌ها با تنظیم پرسش‌نامه از نمونه آماری کسب نظر و در نتیجه زیرعوامل برترساز شناسایی و دسته‌بندی شده است. نتایج حاصله از این مقاله نشان می‌دهد که آجا از نظر زیر عوامل برتری ساز توان رزم در موقعیت بسیارخوبی قراردارد.بنابراین با تقویت و توسعه، زیر عوامل برتری ساز شناسایی شده دراین مقاله می‌توان کاستی‌های موجود در زمینه عوامل فیزیکی را به‌خوبی جبران نمود و در مجموع توان رزم آجا را ارتقاء داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing Sub-factors of Superiority Factors with Asymmetric Threats Approach

نویسندگان [English]

  • E Motamedian
  • M Nouri
Graduate of the one year course of Strategic Defense Sciences of Higher National Defense University
چکیده [English]

Islamic Republic of Iran has a high strategic and critical status in Middle East. The mission of I.R. Iran armed forces is to protect its independence, territorial integrity, and political system. Fulfilling such a mission will require combat readiness against counteract threats, and therefore, assessing factors and sub-factors of combat superiority, and their methods of application is an important task. Accordingly, this paper aims to assess these sub-factors with an asymmetric  threats approach. Factors and sub-factors are gathered from existing literature via document reviews, and interviews. Gathered data has been standardized and categorized by screening based on their importance. Results show that I.R. Iran armed force is in a good condition according to superiority sub-factors. Hence, by reinforcing sub-factors, it is possible to reach a higher combat readiness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Superiority sub-factors
  • asymmetric wars
فهرست منابع
- بِنت، بروس، 1383، "پاسخ به تهدیدهای نامتقارن"، ترجمه سید محمد کمال سروریان، گزارش راهبردی، تهران پژوهشکده مطالعات راهبردی.
- حبیبی، نیک بخش، 1386، "مفهوم شناسی نگرش نبرد نامتقارن"، تهران، انتشارات دانشگاه هوائی شهید ستاری.
- ذاکری دانا، حسین، 1387، "عوامل مؤثر فرهنگی روانی نبرد در محیط جنگ نا هم‌طراز"، تهران، دانشکده فرماندهی و ستاد آجا.
- باقری، محمدحسن، 1387، "نقش آماد و پشتیبانی در جنگ‌های آینده"، رساله دکتری، دانشگاه عالی دفاع ملی.
- جمالی، علی، 1387، رساله دکتری، " تأثیر عوامل جغرافیای طبیعی خلیج‌فارس بر دفاع دریایی ج.ا.ایران (تأکید بر تهدیدات امریکا)"، دانشگاه عالی دفاع ملی.
- دانش آشتیانی، محمدباقر، 1384، "طرح‌ریزی استراتژیک دفاعی امنیتی و برنامه‌ریزی پنج‌ساله دفاعی"، تهران، دانشگاه دفاع ملی.
- رستمی، محمود، 1386، " فرهنگ واژه‌های نظامی"، انتشارات ایران سبز، چاپ دوم.
- سلامی، حسین، 1383، "جنگ‌های آینده"، تهران، ماه‌نامه دانشگاه دفاع ملی.
- شکوهی، حسین، 1389،" تدوین راهبرد توسعه و بهره‌برداری از سامانه و آرایه‌های پهبادی آجا در صحنه نبرد ناهمگون"، رساله دکتری، دانشگاه عالی دفاع ملی.
- معین، وزیری، نصرت‌الله، 1379،" آیین‌نامه عملیات (2/01-3م)"، جلد یک (اصول جنگ، توان رزمی، عملیات آفندی).