شناسایی زیرعوامل برتری ساز توان رزم با رویکرد تهدیدات ناهمطراز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانش‌آموخته دوره یکساله علوم دفاعی راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

کشور جمهوری اسلامی ایران از موقعیت بسیار حساس و راهبردی در منطقه خاور میانه برخوردار است. مأموریت ارتش جمهوری اسلامی ایران پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی ایران است و این مهم نیازمند آمادگی رزمی و داشتن توان رزم برای خنثی‌کردن تهدیدات است از این رو شناسایی زیر عوامل برترساز توان رزم آجا و چگونگی کاربرد آن‌ها امری با اهمیت است؛ بنابراین هدف اصلی این مقاله شناسایی زیر عوامل برتری ساز با رویکرد تهدیدات ناهمطراز است.عوامل و زیر عوامل ممکن از منابع و تحقیقات گذشته در این رابطه و هم‌چنین مشاهده اسناد، مدارک و مصاحبه جمع آوری شده است. سپس با استفاده از مصاحبه با صاحب‌نظران و خبرگان غربال‌گری و در مرحله بعد به‌منظور استاندارد سازی و دسته‌بندی و تعیین درجه اهمیت آن‌ها با تنظیم پرسش‌نامه از نمونه آماری کسب نظر و در نتیجه زیرعوامل برترساز شناسایی و دسته‌بندی شده است. نتایج حاصله از این مقاله نشان می‌دهد که آجا از نظر زیر عوامل برتری ساز توان رزم در موقعیت بسیارخوبی قراردارد.بنابراین با تقویت و توسعه، زیر عوامل برتری ساز شناسایی شده دراین مقاله می‌توان کاستی‌های موجود در زمینه عوامل فیزیکی را به‌خوبی جبران نمود و در مجموع توان رزم آجا را ارتقاء داد.

کلیدواژه‌ها


فهرست منابع

- بِنت، بروس، 1383، "پاسخ به تهدیدهای نامتقارن"، ترجمه سید محمد کمال سروریان، گزارش راهبردی، تهران پژوهشکده مطالعات راهبردی.

- حبیبی، نیک بخش، 1386، "مفهوم شناسی نگرش نبرد نامتقارن"، تهران، انتشارات دانشگاه هوائی شهید ستاری.

- ذاکری دانا، حسین، 1387، "عوامل مؤثر فرهنگی روانی نبرد در محیط جنگ نا هم‌طراز"، تهران، دانشکده فرماندهی و ستاد آجا.

- باقری، محمدحسن، 1387، "نقش آماد و پشتیبانی در جنگ‌های آینده"، رساله دکتری، دانشگاه عالی دفاع ملی.

- جمالی، علی، 1387، رساله دکتری، " تأثیر عوامل جغرافیای طبیعی خلیج‌فارس بر دفاع دریایی ج.ا.ایران (تأکید بر تهدیدات امریکا)"، دانشگاه عالی دفاع ملی.

- دانش آشتیانی، محمدباقر، 1384، "طرح‌ریزی استراتژیک دفاعی امنیتی و برنامه‌ریزی پنج‌ساله دفاعی"، تهران، دانشگاه دفاع ملی.

- رستمی، محمود، 1386، " فرهنگ واژه‌های نظامی"، انتشارات ایران سبز، چاپ دوم.

- سلامی، حسین، 1383، "جنگ‌های آینده"، تهران، ماه‌نامه دانشگاه دفاع ملی.

- شکوهی، حسین، 1389،" تدوین راهبرد توسعه و بهره‌برداری از سامانه و آرایه‌های پهبادی آجا در صحنه نبرد ناهمگون"، رساله دکتری، دانشگاه عالی دفاع ملی.

- معین، وزیری، نصرت‌الله، 1379،" آیین‌نامه عملیات (2/01-3م)"، جلد یک (اصول جنگ، توان رزمی، عملیات آفندی).