مقاله پژوهشی:نقش تفکر راهبردی در ارتقاء توان رزمی سازمان‌های نظامی با تأکید بر (عوامل نامحسوس توان رزمی)

نویسندگان

1 دانشیار علوم دفاعی راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی

2 دانش‌آموخته دکتری علوم دفاعی راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده


تفکر راهبردی‌ صرفاً واژه‌ای‌ جایگزین‌ برای‌ آنچه‌ زیر چتر مدیریت راهبردی‌ قرار می‌گیرد نیست‌، بلکه‌ روش‌ ویژه‌ای‌ از تفکر با ویژگی‌های‌ معین‌ و قابل‌ تمیز است‌، تفکر راهبردی‌ ترکیبی‌ از فرایندهای‌ به‌کارگیری‌ بصیرت‌ و نوآوری‌ است‌ که‌ حاصل‌ آن عبارت‌ خواهد بود از چشم‌انداز یکپارچه‌ سازمان. این تحقیق به بررسی نقش تفکر راهبردی در ارتقاء توان رزمی با تأکید بر عوامل نامحسوس توان رزمی که شامل عوامل فردی و سازمانی است می‌پردازد. هدف اصلی تحقیق، بررسی نقش تفکر راهبردی در ارتقاء توان رزمی سازمان‌های نظامی می‌باشد. بدین منظور بر اساس ادبیات تهیه‌شده برای تفکر راهبردی یک مدل، استنتاج و سپس با استفاده از روش تحقیق که از نوع پیمایشی، توصیفی و تحلیلی است در معرض آزمون قرار می‌گیرد. جامعه آماری تحقیق را دانشجویان ورودی سال تحصیلی 93-92 دانشگاه عالی دفاع ملی به تعداد 90 نفر تشکیل می‌دهند. نتایج حاصله از این تحقیق ارتباط نزدیکی بین تفکر راهبردی و توان رزمی وجود دارد ازجمله اینکه تفکر مفهومی، تفکر سیستمی و آینده‌نگری که از عناصر تفکر راهبردی هستند همگی با اندازه‌های مختلف بر روی عناصر فردی و سازمانی توان رزم مؤثر بوده و باکم و زیادشدن آن‌ها، توان رزمی به همان میزان تحت تأثیر قرار می‌گیرند چراکه تفکر راهبردی مسیر آینده را با همۀ اجزاء آن موردتوجه قرار داده و از میان راه‌های مختلف گزینه برتر را انتخاب می‌نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Strategic Thinking in Promoting Martial Power of Military Organizations With mphasis (Subtle forces of combat power)

نویسندگان [English]

  • A Tohidi 1
  • M Azizi 2
  • Sh Daneshvar 2
1 Associate Professor of Strategic Defense Sciences, Higher National Defense University
2 Doctor of Strategic Defense Sciences, Higher National Defense University
چکیده [English]

Strategic thinking is not just an alternative to what's under strategic management umbrella، But rather a special method of thinking with certain characteristics and recognizable. )Mintzberg, 2009: 65) Strategic thinking is a combination of processes of insight and innovation The result is the integrated vision of the organization. The main objective of the research is to investigate the role of strategic thinking in promoting the combat capability of military organizations with an emphasis on the intangible factors of combat power (individual and organizational). Based on theoretical foundations, the conceptual model of the research is drawn up. The questions of the questionnaire were designed according to the factors and indicators of the conceptual model and after analyzing the sample population using the combination research method (pepticism and descriptive-analytical), it was analyzed. The statistical population is 110 people and the results of the research are applied. The results of this study indicate that there is a close relationship between strategic thinking and combat power. Conceptual thinking, system thinking, and futurism, which are elements of strategic thinking And vary in size on individual and organizational elements of combat power And as their strength increases, combat power is equally affected, Because strategic thinking focuses on the future direction with all its components and chooses the best option through different ways.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic thinking
  • combat power
  • Military Organizations
  • system thinking
  • motivation
  • Leadership
فهرست منابع
- بیانات مقام معظم رهبری( )  قابل‌دسترسی در www.Khamenei.ir
الف) منابع فارسی:
-  جانونی، باتان اف (1386)، مدیریت پرسنل پلیس، گروه مترجمین اداره کل تألیفات معاونت آموزش ناجا، تهران، انتشارات معاونت آموزش ناجا
-  خراسانی اباصلت و دیگران (1387)، راهبردها و استراتژی‌های نیازسنجی آموزشی، تهران، مرکز آموزش تحقیقات صنعتی ایران
-  رابینز، استیفن پی (1389)، مبانی رفتار سازمانی، مترجمین دکتر علی پارسائیان و دکتر سید محمد اعرابی، تهران، دفتر پژوهش‌های فرهنگی
-  رستمی، محمود (1386)، فرهنگ واژه‌های نظامی، تهران، ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران
-  رضاییان، علی (1379)، اصول مدیریت، تهران، نی
-  غفاریان، وفا و دیگران (1390)، استراتژی اثربخش، تهران، سازمان فرهنگی فرا، چاپ ششم
-  کیانی، غلامرضا (1389)، 11 اصل اثربخشی استراتژی، تهران، سازمان فرهنگی گواه، چاپ دوم
-  معین وزیری، نصرت‌الله و یاسینی، حسین (1379)، آئین‌نامه عملیات: اصول جنگ، توان رزمی و عملیات آفندی، تهران، ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران
-  مورهد، گریفین (1390)، رفتار سازمانی، مترجمین دکتر سید مهدی الوانی و دکتر غلامرضا معمار زاده، تهران، دانشگاه تهران
-  میر سپاسی، ناصر (1385)، مدیریت منابع انسانی و روابط کار، اصفهان، نقش‌جهان
-  هرسی، پال و بلانچارد، کنت (1389)، مدیریت رفتار سازمانی- کاربرد منابع انسانی، ترجمه علی علاقه بند، تهران، امیرکبیر
ب) مقالات:
-  آشتیانی، محمدرضا (1390)، تبیین مؤلفه‌های نظری عوامل نامحسوس تأثیرگذار بر توان رزمی نیروهای نظامی، فصلنامه راهبرد دفاعی، سال نهم شماره 32
-  بدخشان، نعمت‌الله (1384)، ایمان و فضائل اخلاقی، فصلنامه اندیشه دینی، پیاپی 14
- شریعتمداری، مهدی (1388)، بررسی رابطه بین سلامت سازمانی با اثربخشی مدیران مدارس مدیریت آموزش‌وپرورش شهر تهران، فصلنامه علوم تربیتی، سال دوم، شماره ششم
- فخرانی، سیروس (1376)، وجدان کاری و انضباط اجتماعی از دیدگاه جامعه‌شناسی، مجموعه مقالات همایش وجدان کاری و انضباط اجتماعی، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، آذربایجان غربی
-  مجیدی بیدگلی، کبرا(1386)، معنا و مفهوم ایمان از دیدگاه علامه طباطبایی، فصلنامه اندیشه دینی، پیاپی 22
-  مرادیان، محسن (1388)، "نقش روحیه توان رزمی"، فصلنامه راهبرد دفاعی، سال هفتم شماره 27
-  موحد، خسرو (1377)، "نقش وجدان کاری و انضباط در توسعه پایدار"، مقالات دومین اجلاس بررسی راه‌های علمی حاکمیت وجدان کاری و انضباط اجتماعی
-  وحیدی مهرجردی (1388)، "ایمان از دیدگاه ملاصدرا"، فصلنامه اندیشه نوین دینی، سال پنجم، شماره هفدهم
 
 
 
ج) رساله‌ها:
- بزرگ‌زاده، مهدی (1381)،" بررسی تدوین الگوی سنجش آمادگی دفاعی افسران پایور سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تأکید بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی"، تهران، دانشگاه عالی دفاع ملی، دانشکده دفاع ملی
- رحیمی، ابراهیم (1382)،" تدوین استراتژی ارتقاء منزلت اجتماعی نظامیان خاصه ارتش با تعیین عوامل اثرگذار در راستای امنیت ملی ج.ا.ا"، تهران، دانشگاه عالی دفاع ملی، دانشکده امنیت ملی
 
د) منابع انگلیسی:
-   Avolio, B. & Bass, B. (2004)، Multifactor leadership Questionnaire Sampler Set: Manual, forms and Scoring Key, Menlo Park, CA: Mind Garden.
-   DoD (2009)،Dictionary of army Ferms.deparment of us defenses
-   FM operations (2001) Headqurters Department of the Army
-   Gazzaniag, M. S. (1985)، The social brain, Basic Books
-   Handford, P. (1995)، Developing Director and Executive Competencies in Strategic Thinking،London،McGraw-Hill
-   Jones. D. Wayne (2006)، the Impact of Entrepreneurial Strategies and Organizational learning on Firm Performance in Transitional Environment: an Empirical Study in China and Vietnam
-   Martin V.A (2004) leadership. Skills development
-   Millet, M. Stephen (2006), Futuring an Visioning: Complementary Approaches to Strategic Decision Making
-   Mintzberg, H. (1995), Strategic Thinking as Seeing, London: McGraw-Hill.
-   Paul, J. Wright (2007), Effective Leadership: An Analysis of the between Transformational Leadership and Organizational Climate, Dissertation, Capella University
 
 
 
ه) مقالات خارجی
-   Bonn, Ingrid (2001), Developing Strategic Thinking as a core Competency, Management Decision,N 39
-   Goldman F. Ellen (2005), Becoming an Expertise Strategic Thinker, The Learning Journey of Healthcare CEOs
-   Hossam, M. and Abu, Elanain (2008)، An Investigation of the Relationship of Openness to Experience and Organizational Citizenship Behavior,Journal of American Academy of Business,N 13
-   Hung, Y. Yang, B. Lein, B, Maclean, G. Kuo, Y. (2010), Dynamic Capability: Impact of Process Alignment and Organizational Learning Culture on Performance، Journal of World Business, N45
-   Kirmani, A, and Rao, A.R. (2000), No Pain- No Gain: A Critical Review of the Literature on Signaling UN Observable Product Quality, Journal of Marketing, N 64
-   Liedtka, J. M. (1998), Strategic Thinking: Can it be Taught? Long Rang Planning, N 31
-  Mintzberg, H. (1994), The Fall and Rise of Strategic Planning, Harvard Business Review, N 72
-  Sengupta, S. S. and R. Ackoff L (1965), System Theory from anOperations Research Point of View, Journal of General System, N10