ارائه الگوی راهبردی چابک سازی بیمارستان های نظامی در بحران های دفاعی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران.

چکیده

امروزه جنگ به مرحله ای رسیده که از آن به عنوان جنگ ناهمتراز یاد شده و استراتژی بازی با جنگ در دستور کار نیروهای نظامی کشورها قرار گرفته است. از طرفی رهبر معظم انقلاب (مد ظله العالی)، در دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع) در تاریخ 03/03/1395 با اشاره به اهمیت جنگ ناهمتراز، یکی از ابعاد پیروزی در آن را به صحنه آوردن استعدادهای موجود کشور دانستند که این موضوع در بخش امداد رسانی می طلبد تا در پی چاره ای برای چابکی بیمارستان های نظامی باشیم. لذا این تحقیق با هدف ارائه الگوی راهبردی چابک سازی بیمارستان های نظامی در بحران های دفاعی انجام پذیرفت. بر اساس استراتژی تحقیق، ابتدا به تبیین اجزاء و با ایجاد منابع به جمع آوری اطلاعات پژوهش پرداختیم و در ادامه روش شناسی پژوهش بر مبنای پارادایم مورد بحث، ارزیابی و تبیین گردید، که ابعاد و ویژگی اسناد در نقش متغیرهای جمعیت شناختی از کدگذاری باز مورد طبقه بندی و تفسیر، و سپس فرایند تجزیه و تحلیل داده های کیفی در قالب مکتب استراوس و کوربین(1994)، بر اساس کدگزاری محوری و گزینشی تحلیل و نتایج پژوهش بخش کیفی در شکل ارائه فرضیات منعکس شدند. در نهایت نرم افزار آماری AMOS برای مدل یابی معادلات ساختاری بکار گرفته شد و یافته های پژوهش نشان داد، عوامل سیار با ضریب مسیر 45/0، مدیریت زمان با ضریب مسیر 54/0، و همچنین ایجاد قابلیت نیز با ضریب مسیر 64/0 توانستند به عنوان ابعاد بیمارستان های نظامی در وقوع بحران های دفاعی، نقش چابکی را تبیین نمایند.

کلیدواژه‌ها