مقاله پژوهشی: الگوی راهبردی دیپلماسی دفاعی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استاد مدیریت دانشگاه صنعتی مالک اشتر

2 دانشیار مدیریت راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی

3 دانشیار مدیریت دانشگاه صنعتی مالک اشتر

4 استادیار علوم سیاسی دانشگاه عالی دفاع ملی

5 دانشیار دانشگاه عالی دفاع ملی

6 دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی پدافند غیرعامل، دانشگاه دفاع ملی

چکیده

کار ویژه اصلی دیپلماسی دفاعی تحقق راهبرد بازدارندگی است. تجارب جمهوری اسلامی ایران، ظرفیت­های قانون اساسی و منویات امام(رحمت ا... علیه) و رهبری(مدظله­العالی)، راهنمای عمل در حوزه دیپلماسی دفاعی می­باشند. این مقاله با هدف بررسی ابعاد، مؤلفه و شاخص­های محوری الگوی راهبردی دیپلماسی دفاعی بر اساس گفتمان امام و رهبری، قانون اساسی، تجارب نظام جمهوری اسلامی ایران و تجارب موفق بشری تدوین‌شده است. تحقیق از نوع کاربردی – توسعه­ای و روش تحقیق داده بنیاد و تحلیل کیفی و ابزار گردآوری اسنادی و میدانی است که با استفاده از فیش­برداری، مصاحبه و تهیه پرسشنامه انجام‌شده است، با توجه به جنبه­های تخصصی موضوع جامعه آماری پس از مصاحبه 17 نفر خبره اشباع نظری حاصل گردید. سپس از یافته­های نظری و مصاحبه با خبرگان پرسشنامه­ای با 9 بُعد، 19 مؤلفه و 52 شاخص تهیه و بین 35 نفر از مدیران راهبردی و کارشناسان مرتبط توزیع و یافته­های پژوهش مورد تجزیه‌وتحلیل واقع گردید که ابعاد 9 گانه پرسشنامه شامل (همکاری­های آموزشی، اطلاعاتی، عملیاتی، انتظامی، فنی - صنعتی، امور نهضتی، تحقیقات و پژوهش و کمیسیون­های صنعتی و دفاعی) و 48 شاخص از 52 شاخص احصاء شده به دلیل داشتن بار عملی بالای 7/0 همگن ارزیابی گردید و تأثیر و ارتباط آن­ها با مؤلفه و ابعاد مربوط در الگوی راهبردی دیپلماسی دفاعی احراز شد؛ و 4 شاخص؛ سفر مطالعاتی دافوس، انتقال تجربه در امور نهضتی، تحقیقات و فناوری در همکاری­های مشترک صنعتی و همکاری فرهنگی ذیل همکاری­های مشترک دفاعی به علت پایین بودن بار عاملی کمتر از 7/ 0 از چارچوب نظری تحقیق حذف و با اعمال اصلاحات مدل مفهومی نهایی ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategic model of defense diplomacy of Islmic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • H Dehghan 1
  • Gh Nezamipour 2
  • S.A ssini tash 3
  • M Ahadi 4
  • M Kamkar 5
  • Sh Tila 6
1 Professor of Management at Malik Ashtar University of Technology Community Verified icon
2 Associate Professor of Strategic Management, Higher National Defense University
3 Associate Professor of Management at Malik Ashtar University of Technology
4 Assistant Professor of Political Science at the Higher National Defense University
5 Associate Professor of the Higher National Defense University
6 PhD student of strategic management of passive defense, National Defense University
چکیده [English]

   Theb main special task of defense diplimacy is to implement a deterrent strategy. The experiences of the Islamic  Republic of Iran are  the capacities of the constitution and the Laedership as a guide for action  in the field of defense diplimacy. This article has been compiled with the aim of examining the dimensions, components and central indicatots of the strategic model of defense diplomacy based on the discourse of the Imam and the Leadership, the constitution, the experiences of the Islamic Republic of Iran and successful human. The research is of applied – developmental type and data mining method is the basis and qualitative and instrumental analysis of document  and field collection, which has been done by taking notes, interviewing and preparing a questionnaire. According to the specialized aspects of the subject of the statistical community, after interviewing  17 experts, theoretical saturation was obtained, Ten,from the theoretical findings and interviews with expers, a questionnaire with 9 dimensions, 19 components and 52 indicators was prepared and distributed among 35 strtegic managers and relate4d experts and its findings were analyzed.
The 9 questions of the questionnaire include (educational, intelligence, operational, disciplinary, technical – industrial cooperation, movement affairs, research and industrial and defense commissions). And 48 indicators out  of 52 indicators were  considered  homogeneous due to a factor of more than %7 , and their impact and relationships with the relevant components and dimensions in the strategic model 0f defense diplomacy were achieved. And 4 indicators: Davos study tour, transfer of experience in movement, research and technology in joint industrial cooperation and cultural cooperation under joint defense cooperation due to low factor load less than %7 were removed from the theoretical framework of the research and the final conceptual modal was modified.

کلیدواژه‌ها [English]

  • “Diplomacy
  • Defense diplomacy
  • Strategic model”