مقاله پژوهشی: عوامل سازمانی مؤثر بر مدیریت خلاقیت و نوآوری نظامی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علوم دفاعی راهبردی، دانشگاه عالی دفاع ملی

2 استادیار دانشگاه جامع امام حسین

3 دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی نظامی دانشگاه عالی دفاع ملی

4 Doctoral student of strategic military management of National Defense University

چکیده

نوآوری در قلمرو نظامی، دربرگیرنده شناخت تحولات محیط راهبردی و عملیاتی، توانمندی‌ها و ظرفیت‌ها، توانایی ایجاد تعامل میان توانمندی‌ها و برنامه‌ها و نهایتاً هدایت آن‌ها برای تحقق مأموریت اصلی سازمان در دفاع از کشور است. هدف اصلی این تحقیق شناسایی "عوامل سازمانی مدیریت خلاقیت و نوآوری نظامی" است. این پژوهش ازنظر روش توصیفی (زمینه­ای - موردی) و ازنظر هدف کاربردی است. حجم نمونه آماری 72 نفر و به‌صورت تمام شمار بوده که با استفاده از فن­ها (تکنیک­ها) و روش­های آماری، یافته­ها از ادبیات، اسناد و مدارک و دیدگاه خبرگان دسته­بندی گردید. جهت تجزیه‌وتحلیل داده­های کمّی از روش "مدل‌سازی معادلات ساختاری" با رویکرد حداقل مربعات جزئی استفاده‌شده است.
یافته‌های این پژوهش، شناسایی عوامل سازمانی شامل ساختار سازمانی با بار عاملی 543/0، فرهنگ‌سازمانی با بار عاملی 545/0، سبک مدیریت و رهبری با بار عاملی 530/0 و دانش و مهارت با بار عاملی 625/0 و 25 مؤلفه عوامل سازمانی و همچنین تأثیرگذاری عوامل سازمانی بر مدیریت خلاقیت و نوآوری نظامی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The impact of the strategy of acceptance of The Resolution 598 and the end of the war by the I.R. Iran on the events after it until the fall of Saddam in 2003

نویسندگان [English]

 • M.H Bagheri 1
 • A Salmani 2
 • A MirzayiKohan 3
 • M.R KarAmoz 3
 • T Zeinodin 3
 • J Amini 4
1 Assistant Professor of Strategic Defense Sciences, Higher National Defense University
2 Assistant professor of Imam Hossein University
3 Doctoral student of strategic military management of National Defense University Community Verified icon
4 دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی نظامی دانشگاه عالی دفاع ملی
چکیده [English]

  There are two views on why Iraq invaded Kuwait: the US conspiracy and Iraq's internal problems. In this article, the authors focus on the second view and by using the theory of conflict transfer, try to examine the Iran’s defense strategy impact at the end of the war on the events that followed until the fall of Saddam.
This research has been done by historical-descriptive-analytical method and is of applied (developmental) type. The method of data collection is library and field and has used the methods of expert analysis. The sample population is 21 officials, experts and elites in the military, political, economic, social and cultural fields.
This article tries to study the impact of the strategy of the Islamic Republic of Iran in the final strategy of the war (acceptance of the resolution 598) on the events that followed until the fall of Saddam by studying the documents and interviewing war experts. So, the scope of research is the period of years after the adoption of the resolution and the end of the war until 2003 and the fall of Saddam.
By presenting a conceptual model based on initial and compensatory strategies and initial and final results, the authors have come to the conclusion that the adoption of the resolution and the end of the war was the first consequence of the war and Imam Khomeini’s sincerity and foresight in making this decision caused the Iran-Iraq war would be transferred to the Iraqi front and its allies, and eventually overthrown of the Ba'athist regime. So, the final result of the Iran-Iraq war can be considered the fall of Saddam and the victory of the Islamic Revolution, which was due to the sincerity of the Imam in acting on the divine task.

کلیدواژه‌ها [English]

 • defense strategy
 • the resolution 598
 • end of the war
 • conflict transfer
 • fall of Saddam
فهرست منابع
- "قرآن کریم"، ترجمه استاد مهدی الهی قمشه‌ای
- امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی)، "بیانات"، قابل‌دسترسی در: www.khamenei.ir
الف- منابع فارسی:
- آقا محمدی، داود و حسنوند، علی‌اکبر (1395)، "شاخص­های نوآوری و خلاقیت در چابک سازی در سازمان‌های نظامی"، فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک، سال هفدهم، شماره 65، پاییز، صفحه 27-47.
- احمدی، سیدعلی‌اکبر و درویش، حسن (1387)، "کارآفرینی"، چاپ دوم، همدان، انتشارات فراگیر هگمتانه
- احمدی مقیم، عباس (1376)، "مدیریت رفتارسازمانی"، تهران، چاپ چهارم، انتشارات دانشگاه پیام نور
- اسدی، فرخنده و محمود زاده، محمود (1388)، "نقش فناوری اطلاعات در بهبود کارایی و اثربخشی"، ‏مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس مدیران کیفیت، تهران
- آزادی، محمد (1384)، "عرصه یادگیری در حوزه منابع انسانی"، ماهنامه علمی آموزشی تدبیر، سال شانزدهم، شماره 166
- برومند، زهرا (1385)، "درآمدی بر کارآفرینی سازمانی"، تهران، انتشارات ارسباران
- جهانشاهی، علی و همکاران (1396)، "تبیین نقش عوامل مدیریتی در توانمندسازی کارکنان نیروهای مسلح"، فصلنامه مطالعات دفاعی راهبردی، سال پانزدهم، شماره 67
- حسن مرادی، نرگس (1380)، "مدیریت رفتارسازمانی"، تهران، انتشارات دانشگاه تهران‏
- حسینی مطلق، سید مهدی (1393)، "طراحی مدل نوآوری و شکوفایی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران"، ‏تهران.
-‏‏ دهقان نیری، ناهید و جلالی نیا، فاطمه (1389)، "تئوری پردازی و تئوری­های پرستاری"، تهران، انتشارات حکیم ‏هیدجی
-‏ ‏رضاییان، علی (1395)، "مبانی سازمان و مدیریت"، تهران، انتشارات سمت
-‏‏ سعیدی کیا، مهدی (1385)، "خلاقیت جوهره کارآفرینی"، جلد دوم، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران
- سجادی، احمد (1390)، "مدیران و فرماندهان شایسته"، تهران، انتشارات نیروی انتظامی
-‏‏ صادقی مالمیری، منصور (1386)، "خلاقیت، رویکرد سیستمی، فرد، گروه، سازمان"، تهران، انتشارات‎ ‎دانشگاه امام ‏حسین(علیه­السلام)
- صمدآقایی، جلیل (1380)، "مدیریت خلاقیت و نوآوری در سازمان"، مجله تدبیر
- طاهری، مجیدرضا (1387)، "خلاقیت و نوآوری در افــراد و سازمان‌ها"، فصلنامه علوم و فنون نظامی، دوره 5، شماره 12، صص 114-101
- عزیزی، محمد (1396)، "طراحی الگوی سازمان برای رزم جهت تقویت توان رزمی نیروهای مسلح مبتنی بر جنگ‌های آینده"، تهران، دانشگاه عالی دفاع ملی
-‏‏ فیضی، طاهره (1396)، "مبانی سازمان و مدیریت"، تهران، انتشارات دانشگاه پیام نور
-‏‏ گلستان هاشمی، سید مهدی (1380)، "سازمان و مدیریت"، چاپ دوم، تهران، انتشارات ترمه
-‏‏ مقیمی، سید محمد و میرمیران، سید جلیل (1384)، "خلاقیت و نوآوری (فردی، گروهی و سازمانی)"، تهران، انتشارات ‏گهر‏
- مهدوی نصر، سیروس (1394)، "رابطه هوش معنوی و خلاقیت کارکنان ستاد فرماندهی انتظامی استان لرستان"، پایان‌نامه کارشناسی ارشد
- نادری، علی‌رضا (1391)، "بررسی عوامل مؤثر بر خلاقیت و نوآوری در ارتش جمهوری اسلامی ایران و ارائه الگویی مناسب با تأکید بر رهنمودها و اوامر مقام معظم رهبری و فرمانده معظم کل قوا حضرت آیت ا... ‌العظمی امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی)"، رساله دکتری، تهران، دانشگاه عالی دفاع ملی
ب- منابع انگلیسی:
- Aragón-Correa, J. A. Garcia-Morales, V. J. & Cordón-Pozo, E. (2007). ‎Leadership and organizational learning's role on innovation and performance: ‎Lessons from Spain. Industrial marketing management, 36(3), 349-359‎‏.‏
- ‎Ward, Wilson (2008); 'The myth of nuclear deterrence', Nonproliferation Review, Vol. 15, No. 3, p. 421-439.
- Williamson, M. (1996), Innovation Past and Future in Murray and Millett, New York: Cambridge University Press.