تبیین نقش فرهنگ در الگوی ایرانی- اسلامی پیشرفت در حوزه دفاعی- امنیتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت دانشگاه صنعتی مالک اشتر

2 دانش‌آموخته دکتری علوم دفاعی راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

از عوامل مؤثر بر الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت در حوزه دفاعی، امنیتی فرهنگ می‌باشد، فرهنگ از حساس‌ترین موضوعات حوزه دفاعی- امنیتی است که در جامعه و در ارتباط با انسان وجود دارد. فرهنگ همواره مرتبط با روح، روان، ذهن و دل آحاد مردم بوده و نقش تعیین کننده‌ای در آداب، رسوم، وحدت ملی و تاریخ مردم ایفا می‌کند. لذا هدف اصلی تحقیق تبیین نقش فرهنگ در الگوی ایرانی- اسلامی پیشرفت در حوزه دفاعی- امنیتی می‌باشد، نوع تحقیق کاربردی –توسعه‌ای و روش تحقیق با رویکرد آمیخته (کمی و کیفی) می‌باشد که سعی گردید با مطالعه نظری و مصاحبه با خبرگان این حوزه، ادبیات موضوعی تحقیق مورد بررسی قرار گیرد. جامعه آماری تحقیق از میان صاحب‌نظران حوزه دفاعی- امنیتی به تعداد 213 نفر که با استفاده از فرمول کوکران، جامعه نمونه به تعداد 66 نفر تعیین گردید. نتایج حاصل از این پژوهش، بیانگر این است که فرهنگ به عنوان یکی از ابعاد اصلی و تأثیرگذار در الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت در حوزه دفاعی- امنیتی بوده  و با 2 مؤلفه فرهنگ دینی و فرهنگ ملی با شاخص‌های (فرهنگ عاشورایی، ارزش‌ها، باورها، انسجام و وحدت ملی، هویت، آداب و رسوم، تاریخ و زبان) در طراحی الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت در حوزه دفاعی- امنیتی مؤثر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها