نقش و جایگاه توسعه فناوری در بعد نظامی قدرت ملی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت استراتژیک صنعتی مالک اشتر

2 دانشجوی دکتری علوم دفاعی راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی

3 دانشجوی دکتری تصمیم‌گیری و خط‌مشی‌گذاری عمومی، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

ارتباط میان اکتساب و به‌کارگیری فناوری از یک‌سو و قدرت کشور از سوی دیگر را نمی‌توان انکار کرد. تجربیات جنگ جهانی دوم و بسیاری از جنگ‌های دیگری که بعد از آن رخ داده است نمایانگر ارتباط مستقیم توانایی‌های علمی و مهندسی ملی با قدرت نظامی است. علاوه بر ارتباط مستقیم بین فناوری و قدرت، پیوند یافته‌های علمی و مهندسی و شخصیت ملی در دید افکار عمومی دانش علمی را به قدرت تبدیل می‌کند. تبیین نقش و جایگاه توسعه فناوری در فزونی قدرت نظامی به عنوان یکی از ابعاد مهم قدرت ملی که در نهایت به ارتقای آن منتج می‌شود هدف اصلی این مقاله است. این پژوهش از نوع کاربردی بوده و از روش کمی برای تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده کرده است. تا همبستگی بین متغیرهای تحقیق را به‌دست آورد. همچنین، برای مطالعه و بررسی پیشینه پژوهش و ادبیات موجود مرتبط با آن از اسناد و کتب و مقالات مرتبط با موضوع موجود در آرشیو‌ها و کتابخانه‌های در دسترس و پایگاه‌های اینترنتی معتبر بهره‌گرفته شده است. جامعه آماری متشکل از خبرگان و صاحب‌نظران حوزه نظامی و دفاعی و نیز صاحب‌نظران حوزه فناوری و اساتید دانشگاه‌های نظامی می‌باشد که تعداد 40 نفر به‌عنوان نمونه آماری به طریق نمونه‌گیری تصادفی انتخاب گردیده‌اند. متغیرهای این پژوهش عبارتند از «توسعه فناوری» و «بعد نظامی قدرت ملی» که توسعه فناوری متغیر مستقل و بعد نظامی قدرت ملی متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. نتیجه نشان می‌دهد که بین «توسعه فناوری» و «بعد نظامی قدرت ملی» همبستگی مستقیم و مثبت وجود دارد.

کلیدواژه‌ها