تأثیر متقابل دفاع دانش‌بنیان و جنگ‌های آینده

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار الکترونیک دانشگاه مالک اشتر

2 استادیار برق مخابرات دانشگاه مالک اشتر

3 دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی پدافند غیرعامل دانشگاه عالی دفاع ملی

4 دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی پدافند غیرعامل، دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

دوره‌های مختلف زندگی بشر شاهد الگوهایی متفاوت از جنگ‌ها بوده است به‌گونه‌ای که جنگ‌ها تبلوری از سطح فکر و دانش زمان خود بوده‌اند. به‌تدریج و باگذشت زمان، اهمیت دانش روزبه‌روز افزون گشته و جنبه‌های مختلف زندگی بشر را فراگرفته‌اند. جنگ‌ها نیز از این قاعده مستثنا نبوده و در عصر حاضر شاهد دانش‌بنیان شدن عرصه‌های مختلف نبرد هستیم. این تحقیق باهدف «دست‌یابی به‌تأثیرات متقابل دفاع دانش‌بنیان و جنگ‌های آینده» انجام‌شده است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی- توسعه‌ای و روش آن موردی- زمینه‌ای می‌باشد ضمن آن‌که روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه‌ای و روش تجزیه‌وتحلیل اطلاعات، از نوع آمیخته (کیفی و کمّی «از طریق به‌کارگیری نرم‌افزارهای spss و excel») می‌باشد.
مطابق یافته‌های تحقیق، دفاع دانش‌بنیان و جنگ‌های آینده تأثیر متقابل معناداری بر یکدیگر دارند. ازیک‌طرف، مهم‌ترین ویژگی‌های تهدیدات آینده که بیشترین اثر را بر روی نوع دفاع دانش‌بنیان خواهند داشت به ترتیب عبارت‌اند از: تحول در جمع‌آوری، تبادل و پردازش اطلاعات؛ دانش و فناوری محور بودن؛  دقت و هوشمندی؛ اهمیت روزافزون فرماندهی و کنترل در جنگ آینده؛ و از طرف دیگر مهم‌ترین ویژگی‌های دفاع دانش‌بنیان که بیشترین تأثیر را بر روی نوع تهدیدات آینده خواهند گذاشت به ترتیب عبارت‌اند از: همه‌جانبه بودن دفاع، تکیه‌بر سامانۀ فرماندهی و کنترل هوشمند و یکپارچه با بهره‌گیری از سامانه‌های پشتیبانی از تصمیم و تأثیر‌محور بودن.

کلیدواژه‌ها