گفتمان ولایت فقیه در حوزه اقتدار دفاعی – امنیتی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علوم دفاعی راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی

2 دانش آموخته دکتری علوم دفاعی راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

یکی از واقعیت‌های انکار ناپذیر نقش اساسی اندیشه‌ها، آراء، نظرات، رهنمودها و تدابیر ولایت فقیه در تنظیم راهبردهای دفاعی‌– امنیتی کشور است. بنابراین هدف اصلی این پژوهش «گفتمان ولایت فقیه در حوزه اقتدار دفاعی‌– امنیتی» میباشد که با بهره‌گیری از روش توصیفی، تحلیلی و داده بنیاد، با انجام مطالعات نظری تلاش شده است به شیوهای علمی و روشمند، گفتمان ولایت فقیه حول محورهای راهبردی اقتدار دفاعی– امنیتی ارائه شود تا بتواند تمامی فعالیَت‌های حوزۀ اقتدار دفاعی‌– امنیتی را هم راستا و هماهنگ نماید. نوع تحقیق، کاربردی و توسعه‌ای بوده. ابزار گرد آوری داده ها در بخش اسنادی فیش برداری و در بخش میدانی پرسشنامه محقق، بوده است. جامعه آماری آن تعداد 30 نفر از خبرگان که به صورت تصادفی هدفمند انتخاب شدند. جهت استخراج داده‌ها از روش نظریه مبنایی، تحلیل محتوا و تحلیل گفتمان و جهت اعتبار سنجی و تایید مولفه ها و شاخص ها از نظر خبرگان استفاه شده است. نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران برای ایجاد تمدنی برمبنای تفکر پیامبر بزرگ اسلام(صلی الله علیه و آله و سلم) با تهدیدات و موانع و مشکلات زیادی مواجه خواهد گردید. و برای برداشتن موانع از سر راه آرمان‌های الهی و انسانی با  بکارگیری تمام منابع و امکانات موجود نیازمند کسب اقتدار دفاعی‌- امنیتی است. لذا نتایج تحقیق نشان داد که اقتدار دفاعی‌- امنیتی مبتنی بر گفتمان ولایت فقیه (در ابعاد سیاسی، اقتصادی، نظامی، اجتماعی- فرهنگی و علمی فناوری) دارای 9 محور26 مولفه و 183 شاخص می‌باشد. که پس از ارائه به جامعه خبرگی جهت تایید مؤلفه‌ها و شاخص‌ها، کلیه مولفه ها و شاخص‌های احصا شده با تغییرات جزئی مورد تایید قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Conversation clerical authority in the field of defense –security

نویسندگان [English]

  • M Izadi 1
  • B dolatshah 2
1 Assistant Professor of Strategic Defense Sciences, National Defense University
2 Ph.D., Strategic Defense Sciences, National Defense University
چکیده [English]

One of the irrefutable reality role thoughts , votes, comments, guidelines and measures set the clerical regime in the countrys security and defense strategies.The aim of this study is ((Conversation clerical authority in the field of defense –security)) Which utilizes descriptive, analytical and theoretical studies have been grounded with practical and methodical manner, clerical discourse around strategic axes authority of the defense-security be provided to all activities in the field of central authority - both security coordinate direction.Type of applied research and development was.To gather the data in documents and taking notes in a field researcher, respectively.The population of the 30 experts who were chosen randomly.To extract data from the method of grounded theory, content analysis and discourse analysis and for validation and verification components used indicators from the experts.The sacred system of the Islamic Republic of Iran to create a civilization based on the thinking of the great prophet of Islam will be the challenges and obstacles facing many problems.And to remove obstacles to human and divine ideals by using all available resources will require all central authority – security . The results showed that central authority - the Supreme Leader based security discourse (political, economic, military, social - cultural and scientific technology) has 9 axes 26 components and 183 indexes.After providing the expertise to verify the components and indicators , all the components and inferred indicators were approved with minor changes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • discourse
  • The Supreme Leader
  • Power
  • defense – security