بررسی رابطه قدرت با امنیت (با رویکرد به مبانی اسلامی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار علوم ‌دفاعی راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی

2 دانشجوی دکترای مدیریت راهبردی نظامی دانشگاه عالی دفاع ملّی

چکیده

در اسلام منشا قدرت و حاکمیت، خداوند است و هیچ قدرتی نیز جز به خواست خدا و از جانب او وجود ندارد درمباحث سیاسی و هم چنین در عمل،مفهوم امنیت از مفهوم قدرت جدایی‌ناپذیر است. یکی ازاهداف بزرگ پیامبران بزرگ الهی هدایت بشر و تامین نیازهای اساسی آنان از جمله امنیت اقوام خود و سایرآحاد مردم ساکن در آن سرزمین‌ها بوده است.درجهت رسیدن به احساس امنیت، مردم را به آوردن ایمان به خدا و انجام کار خیر و شایسته دعوت می‌نمودند و همه آن‌ها معاد را به عنوان روزی که به اعمال نیک و بد انسان در محضر الهی رسیدگی خواهد شد بشارت می‌داند که بازخورد این امر تحقق بخش امنیت بوده است. تحقیق حاضر با هدف پاسخ‌گویی به این سؤال اساسی صورت گرفته است که رابطه قدرت و امنیت از نگاه اسلام چگونه است؟ این تحقیق برمبنای دستاورد از نوع کاربردی،برمبنای اهداف و ماهیت، از نوع پیمایشی، توصیفی و تحلیلی و برمبنای نوع داده‌های مورد استفاده از نوع آمیخته است.روش جمع‌آوری به روش کتابخانه‌ای و میدانی بوده و با استفاده از ابزارهای پرسشنامه و فیش‌برداری کتابخانه‌ای، داده‌های لازم جمع‌آوری شدند.جامعه آماری این پژوهش،به تعداد 290 نفر است‌.نتیجه این تحقیق بیانگر این است که احساس امنیت باعث افزایش حس قدرت و احساس قدرت باعث ازدیاد حس امنیت در کشور می‌گردد رمز موفقیت یک کشور ارتباط مستحکم و ملموس بین مولفه‌های امنیت و قدرت می‌باشد.

کلیدواژه‌ها