طراحی مدل توانمندسازی مدیران سطوح عالی وزارت نیرو

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد مدیریت راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی

2 استاد روش تحقیق دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانش‌آموخته دکتری مدیریت راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی‌

چکیده

پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل توانمند سازی مدیران سطوح عالی وزارت نیرو و ارزیابی وضعیت موجود مدل در سطح جامعه موردپژوهش به انجام رسیده است و در صدد پاسخ گویی، به این سوال اصلی که :« مدل راهبردی توانمند سازی مدیران سطوح عالی وزارت نیرو که بر ارتقاء عملکرد وزارت» تأثیر دارد،کدام است؟؛ برآمداین پژوهش به لحاظ هدف  از نوع پژوهش‌های کاربردی و به لحاظ روش انجام در زمره تحقیقات  پیمایشی است. چون با استفاده از ابزار پرسشنامه و مصاحبه در برخی مراحل داده‌ها گردآوری گردید.
قلمرو موضوعی پژوهش حاضر ادبیات مدیریت راهبردی، مدیریت منابع انسانی و توانمند سازی،قلمرو مکانی تحقیق، وزارت نیرو و به لحاظ زمانی داده‌های جمع‌آوری‌شده مربوط به دوره زمانی مهرماه 1394 الی مهرماه 1395 می‌باشد.ادبیات موردنیاز به روش کتابخانه‌ای و به کمک ابزار فیش‌برداری و داده‌های مرتبط با وضعیت موجود و مطلوب مؤلفه‌ها و شاخص‌های مدل به روش میدانی با استفاده از ابزار از مصاحبه و پرسشنامه گردآوری شد.جامعه آماری برای مرحله مصاحبه تعداد 21 نفر از خبرگان به روش تمام شمار و در مرحله توزیع و جمع آوری پرسشنامه تعداد 500 نفر برآورد گردید که به کمک جدول مورگان تعداد 217 نفر به عنوان حجم نمونه برآورد گردید. داده های حاصل از مصاحبه به کمک روش تحلیل محتوا و داده های به دست آمده از طریق پرسشنامه به کمک فنون آماری نظیر معادلات ساختاری، تحلیل عاملی، مورد تحلیل قرارگرفتند.
درنهایت مدل تجربی پژوهش شامل دو دسته متغیر ها: متغیرهای مستقل توانمندسازها(عوامل ساختاری، عوامل زیرساختی، عوامل فرهنگی، عوامل انسانی، عوامل محیطی) و متغیر وابسته قابلیت های مورد نیاز مدیران سطوح عالی وزارت نیرو(عواملی بصیرتی، عوامل مهارتی، و ویژگی های شخصیتی) مورد تأیید و استخراج گردید.

کلیدواژه‌ها